Lezingen van de dag
zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28


Lezingen van 27 februari 2021

Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van de heilige Gregorius van Narek
Krikor Narekatsi werd rond 950 geboren in Rshtunik in het koninkrijk Vaspurakan. Zijn onderwijs genoot hij bij zijn vader, bisschop Khosrov. Op jonge leeftijd werd Gregorius monnik. In die hoedanigheid blonk hij uit in muziek, astronomie, geometrie, mathematica, literatuur en theologie. Op 25-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in het klooster van Narek, waar hij als docent was aangesteld. Hij stierf omstreeks 1003 of 1010. Gregorius kreeg een mausoleum in Narek (gelegen in het huidige Oost-Turkije). In 1915 werd het mausoleum en het klooster verwoest tijdens de Armeense genocide. Gregorius' eerste geschrift was een commentaar op het Hooglied. Later schreef hij brieven, hymnes, odes, melodieŽn en traktaten. Veel van zijn gebeden werden opgenomen in de goddelijke liturgie zoals die op zondagen in de Armeense Kerken wordt gevierd. 'Het Boek der Klaagzangen' wordt beschouwd als zijn meesterwerk. Dit werk bestaat uit 95 gebeden, die 'Gesprekken met God vanuit de diepte van het hart' worden genoemd. Paus Franciscus verklaarde Gregorius op 21 februari 2015 tot kerkleraar.


Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium, 26, 16-19.
Mozes sprak tot het volk: Heden gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen. Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel. Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen, dat Hij uw God zal zijn, als gij tenminste zijn wegen gaat, zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt en naar Hem luistert. En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen, dat gij, zoals Hij beloofd heeft, zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden. Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft, en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd, zoals Hij beloofd heeft.


Tussenzang: Ps. 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8.
Antifoon:Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt uw bevelen gegeven
opdat men ze trouw volbrengt;
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan uw beschikkingen zal ik mij houden;
laat Gij mij dan niet alleen.


Vers voor het Evangelie: Ps. 51 (50), 12a. 14a.
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer de weelde van uw zegen.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens MatteŁs, 5, 43-48.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.