Achtergrond van ons geloof
Wat wij geloven

Wij geloven in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel;
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Van daar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Wij geloven in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.
Onderwerpen

Het kerkelijk jaar
Adventsgedachte Vrede!
Waarom vieren wij Kerst?
Komt, laat ons Hem aanbidden
Christen-zijn in deze tijd
Waarom vasten?
De goede week (pdf)
De zeven kruiswoorden (pdf)
Meimaand Mariamaand
Augustus... en het is tijd voor de oogst
De rozenkrans
Christus Koning
Allerheiligen
Paulus: Hij die gelooft is nooit alleen

Het sacrament van het doopsel
Het sacrament van het vormsel
Het sacrament van de eucharistie
Het sacrament van boete en verzoening
Het sacrament van het huwelijk
Het sacrament van het priesterschap
Het sacrament van de ziekenzalving
Parochienet Links Contact