Kerkhof
Mogelijkheden:

begraven
bijzetten van urnen
urnengraven
asverstrooiing


Het kerkhof is permanent geopend. Het is te voet of met een rolstoel toegankelijk. Dus niet fietsend!

Na zonsondergang wordt een bezoek aan het kerkhof niet wenselijk geacht. Op verzoek kan aan degenen die na zonsondergang het kerkhof willen bezoeken ontheffing worden verleend onder bepaalde voorwaarden.
De toegangshekken dienen zowel tijdens een bezoek als er na goed te worden gesloten.
Op het kerkhof zijn drie waterkranen en meerdere gieters aanwezig.
Op zon- en feestdagen en tijdens begrafenissen mogen geen werkzaamheden worden verricht.

De beheerder van het kerkhof is de heer P.J.F. van der Kruijf, schriftelijk bereikbaar op Torenlaan 23a, 3742 CR te Baarn, of per e-mail via .

De beheerder is door de locatieraad belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het kerkhof. Hij is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen die het beheer van het kerkhof betreffen en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.
Een praktisch en uitgebreid reglement betreffende maten, materialen, gang van zaken, enzovoort, wordt aan iedere rechthebbende of nabestaande ter hand gesteld bij gelegenheid van een teraardebestelling, dan wel op verzoek. Wend u hiervoor schriftelijk tot de beheerder.

Klik hier voor de tarieven. Klik hier om het reglement te downloaden.

Na overlijden van een rechthebbende moeten de rechtverkrijgenden één persoon aanwijzen, die als rechthebbende zal optreden. Deze persoon moet met vermelding van zijn adres aan het bestuur schriftelijk worden bekendgemaakt, binnen één jaar na bedoeld overlijden. Indien na een jaar na bedoeld overlijden geen aanwijzing, zoals hierboven omschreven, heeft plaatsgevonden en aan het bestuur is gemeld, vervalt het verleende grafrecht. Er bestaat dan geen recht op evenredige terugbetaling.

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting

 1. De afmeting van een graf bedraagt maximaal 1 bij 2 meter voor een enkel of dubbelgraf of 2 bij 2 meter voor een eigen familiegraf.
 2. Een gedenksteen mag alleen met toestemming van de beheerder worden geplaatst.
 3. Op de graven worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 190 x 90 cm (voor een enkel graf of dubbelgraf) of 190 x 180 cm (voor een familiegraf) met een minimale dikte van 12 cm.
 4. Op de graven worden toegelaten staande graftekens in de afmetingen 120(h) x 60(b) met een minimale dikte van 12 cm.
 5. Op kindergraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens.
 6. Op urnengraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens.

Er behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is ook beschikbaar voor grafbeplanting.

Bij een aantal graven zijn bordjes in verschillende kleuren neergezet. De kleuren van de bordjes geven het volgende aan:

Blauwe bordjes
De grafbeplanting is te hoog, staat op plaatsen waar het niet hoort of om het graf liggen veel losse dingen die er niet horen. De rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden worden verzocht de nodige maatregelen/voorzieningen te treffen. Wanneer naar het oordeel van het bestuur het onderhoud wordt verwaarloosd zullen de beplanting en de losse dingen worden weggehaald en kunnen graven vervallen worden verklaard.

Rode bordjes
De banden liggen los of de steen laat los dan wel beide zijn verzakt of gebroken. De graven zijn ernstig verwaarloosd en schaden het aanzien van ons kerkhof. De rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden wordt dringend verzocht het graf in orde te maken. Wanneer onderhoud achterwege blijft en niet wordt gereageerd naar de beheerder zal het graf worden onteigend en het monument verwijderd. Op het informatiebord staat vermeld welke termijn in acht zal worden genomen.

Zwarte bordjes
Van deze graven is afstand gedaan of zijn grafrechten vervallen. Wanneer het tarief voor het grafrecht niet wordt voldaan en niet wordt gereageerd naar de beheerder zullen de graven worden onteigend en de monumenten worden verwijderd. Op het informatiebord staat vermeld welke termijn in acht zal worden genomen.Einde van de grafrechten

De grafrechten vervallen:
 1. door het verlopen van de gestelde termijn;
 2. indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet binnen een jaar na aanvang van de verlenging overeenkomstig artikel 39 van het reglement is geschied;
 3. indien de rechthebbende is overleden en geen aanwijzing en mededeling volgens artikel 13 uit het reglement heeft plaatsgevonden;
 4. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van het kerkhof wordt onttrokken of wanneer het kerkhof niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 16;
 5. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 17 bij het graf en bij de ingang van het kerkhof aangeplakt is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd;
 6. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 35;
 7. indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan evenredige terugbetaling plaatsvinden.