Lezingen van de dag
zo ma di wo do vr za
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Lezingen van 30 juni 2022

Donderdag in week 13 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige eerste martelaren van de Kerk van Rome
In het jaar 64 woedde er in Rome een grote brand, die volgens de wrede keizer Nero gesticht was door leden van een door hem verachte joodse sekte: de christenen. Hij liet hen oppakken en op een afschuwelijke wijze folteren. Sommigen gebruikte hij als levende fakkels die 's nachts zijn paleistuinen verlichtten. De heidense schrijver Tacitus getuigt in zijn Annalen van deze christenvervolging, maar ook paus Clemens in zijn Brief aan de KorintiŽrs. Eind vierde eeuw schreef de kerkvader Sint HiŽronymus dat er bij de vervolging 979 martelaren waren omgekomen.


Eerste lezing: Uit de profeet Amos, 7, 10-17.
In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel, aan Jerobeam, de koning van IsraŽl, deze boodschap: Binnen uw eigen IsraŽl smeedt Amos een komplot tegen u; het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand. Want hij, Amos, zegt: Jerobeam zal sterven door het zwaard en IsraŽl wordt van zijn eigen grond verbannen. En tot Amos zei Amasja: Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk. Amos gaf Amasja ten antwoord: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk IsraŽl. Daarom, luister naar het woord van de Heer. Gij zegt wel: Ge moogt tegen IsraŽl niet profeteren, tegen het huis IsraŽl niet schuimbekken. Maar de Heer zegt: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen, uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard, uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden; zelf zult gij op onreine grond moeten sterven en IsraŽl wordt van zijn eigen grond verbannen.


Tussenzang: Ps. 19 (18), 8. 9. 10. 11.
Antifoon:De uitspraken van de Heer zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.
Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.


Alleluia: 1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b.
Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens MatteŁs, 9, 1-8.
In die tijd ging Jezus in een boot, stak het meer over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: Die man spreekt godslasterlijk. Maar Jezus kende hun gedachten en zei: Waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven: of: Sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven - en nu sprak Hij tot de lamme: - Sta op, neem uw bed en ga naar huis. En de lamme stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkte God, die zulk een macht gegeven had aan mensen.