Meimaand Mariamaand
In deze maand is er een bijzondere devotie tot de H. Maria, de moeder van Jezus.

aria heeft vanaf het begin, intuÔtief en menselijk spontaan, een speciale plaats gehad bij alle gelovigen. Er zijn dan ook in alle landen honderden liederen, eretitels, devoties en reflecties om haar verschenen. Er zijn in de katholieke Kerk zelfs vier Maria-dogma's.
Natuurlijk staat Christus boven Maria. Maria zelf zal de laatste zijn om dat te betwisten. In alle Maria-feesten worden wij juist door haar op Hem gewezen! Maria wijst naar God, naar Jezus Christus, naar de H. Geest. Er wordt niettemin al een diep religieus besef van het mysterie gevoeld en beleefd waar het gaat over Maria.

Is er een bijbelse grond voor Maria-verering?

We lezen in het eerste Bijbelboek, het boek van de schepping (Genesis), in hoofdstuk 3 vers 15 al een verwijzing naar Maria, als God daar tegen de slang spreekt (die zojuist Eva verleidde tot het eten van de vrucht). God zegt:

"Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw nakroost en haar nakroost; dit zal u de kop verpletteren, maar gij zult loeren naar zijn hiel."

God spreekt hier over een toekomstige vrouw wier kind de duivel zal vertrappen onder zijn voet. Dit kind kan alleen Jezus zijn.

In het Nieuwe Testament, dat deel 2 van de Bijbel is, wordt ons nog aangereikt:
 • Lucas 1: 26 - 56, en met name vers 28, waarin je hoort hoe de engel GabriŽl Maria groet.
  De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, gij vol van genade.
  De heer is met u.
 • Lucas 1: vers 42 + 43, waar de al oudere Elisabeth bij de ontmoeting met haar nichtje
  Maria, overluid uitroept: "Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! Wat valt mij te beurt, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?!"
 • Lucas 1: in vers 48, zijn we getuige hoe de jonge Maria de soevereiniteit van Gods genade uitzingt in het Magnificat. Daarbij staat o.a.: "En zie, van heden af prijst elke geslacht mij zalig."
 • Johannes 19: 26 + 27: Jezus zag zijn moeder (Maria) staan, en naast haar de leerling,
  die Hij liefhad. En Hij zei tot zijn moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon. En tot de leerling: Ziedaar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op.
 • Apocalyps 12: 1 - 6, zich toespitsend in vers 5, geeft ook aanwijzingen omtrent Maria: En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle volkeren zal weiden met ijzeren staf. En haar kind werd weggevoerd naar God en zijn troon.
 • In Maria zien we ook vele evangelische waarden die Jezus voortdurend aanprijst:
  Geloof, hoop, liefde, armoede en zuiverheid, luisterbereidheid en gehoorzaamheid.
  Haar woord bij uitstek is "ja". We kunnen het aanvoelen en er bij nadenken.
  Ligt hierin niet meteen de link naar situaties in ons eigen leven, met de grote levensvragen over liefde, gezin, werk, de kinderen, pijn en hoop, verlangen en berusten, het lijden en de dood?
  En is "ja" uiteindelijk ook niet het diepste woord van Jezus zelf, de zoon van God?


Karl Rahner (theoloog uit de 20e eeuw) bidt:

Heilige Maagd en moeder Maria
wij komen tot U,
omdat ons heil door U ontvangen werd.
Toon ons dan Jezus, de Heer en Verlosser,
het licht van de waarheid.
Toon ons Jezus, die waarachtig geleden heeft
en waarachtig is opgestaan.
Toon ons Jezus die zoon is van de Vader
en zoon van de aarde, omdat Hij
uw zoon geworden is.
Toon ons Jezus, gisteren, heden en in eeuwigheid.

TIP : lees alles over Maria in de Catechismus
van de Katholieke Kerk.
ISBN 90 - 304 - 0718 - 2