Ook Skanfonds steunt ramenactie
Onze parochie is bijzonder verheugd over de toegezegde bijdrage van Skanfonds ten behoeve van de restauratie van de ramen. De aanvraag was een intensief gebeuren, maar de inspanning is beloond! Wij kunnen een bedrag van 10.000,-- tegemoet zien. Deze bijdrage vormt niet alleen een stap voorwaarts in de financiering van de restauratie, maar zij vormt ook een blijk van erkenning van de zin en waarde van dit kostbare restauratieproject voor onze parochie. De mooie ramen omlijsten namelijk alle liturgievieringen in onze kerk en de voorstellingen geven centrale thema's weer van de Bijbelse boodschap. En natuurlijk is deze bijdrage ook een blijk van solidariteit met alle parochianen die tot nu toe zo royaal aan de restauratie van ons kerkgebouw hebben bijgedragen en aan alle vrijwilligers die zich hiervoor met hart en ziel inzetten.

Skanfonds staat voor een samenleving waarin iedere mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor de kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed. Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ongeveer 800 projecten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Oost-Europa. De projecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en zelforganisaties en aan inzet van sociaal betrokken vrijwilligers. Onder meer de restauratie van de Kerk der Friezen te Rome is mede door Skanfonds mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over dit fonds kan men terecht op de website: www.skanfonds.nl.

Namens de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn,

Richard van de Loo

Terug naar archief restauratie