Het sacrament van het vormsel
Bij het vormsel kunnen we drie dimensies onderscheiden:
  1. Het vormsel bekrachtigt het doopsel.
  2. Door het vormsel ontvangen we de H. Geest als een steun in je eigen menswording en de opdracht om Jezus' getuigen te zijn.
  3. Door het vormsel krijgen we een sterke binding met Jezus door de H. Geest, we worden meer gelijkvormig aan Hem. "Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods."


Ad 1. Door de liefde van Jezus zijn we verlost. Door ons doopsel worden we met hem verbonden. We worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. En wanneer we bij de doop het chrisma ontvangen, ontvangen we de H. Geest.

Toch staat er in het Nieuwe Testament een gave van de H. Geest die van het doopsel verschilt:

Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat de inwoners van Samaria het woord Gods hadden aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af. Na hun aankomst spraken zij een gebed over hen uit, opdat zij de H. Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Ze legden hun de handen op en ze ontvingen de H. Geest. (Hand. 8, 14-17)

In de vormselliturgie vernieuwen de vormelingen hun doopbeloften. Zij spreken nu zelf bewuster de geloofsbelijdenis uit.

Ad 2. We ontvangen de H. Geest om getuigen te zijn. Om missionair te zijn. We zien dit ook bij de apostelen op de eerste Pinksterdag. Door de H. Geest gedreven gingen zij naar buiten en verkondigden Jezus.

Ook van ons wordt gevraagd om onze verantwoordelijkheid in een missionaire kerk op ons te nemen. Bij de vormselviering wordt gebeden om de gaven van de H. Geest: Wijsheid en inzicht, raad en sterkte, vroomheid en liefde, eerbied voor Gods naam.

De olie waarmee de vormeling gezalfd wordt schenkt de kracht van Gods Geest, zoals zij de spieren van de atleet soepel maakt. De gelovige wordt met deze Geest toegerust voor de verkondiging van het Evangelie. Deze Geest geeft je, zoals (de apostel) Paulus het
uitdrukt, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing (Gal. 5, 22-23).

Door de H. Geest gedreven kunnen we zo 'een kerkgemeenschap in beweging' worden. Kunnen we mensen rondom Christus samenbrengen en een kerkgemeenschap opbouwen.

Ad 3. Door het vormsel krijgen we door de H. Geest een sterke binding met Jezus. We zullen gelijkvormig worden aan Hem. Dit is logisch. Wanneer we door de H. Geest en door Gods genade meer van Christus gaan houden zullen we ook meer op Hem gaan lijken. Meer gaan leven in overeenstemming met zijn wil.


De bisschop dient het vormsel toe. Dit gebeurt door handoplegging.
Handoplegging betekent: in bezit genomen worden, een opdracht krijgen en gezegend zijn.
Tijdens de handoplegging maakt de bisschop met chrisma een kruis op het voorhoofd van de vormeling en zegt: "Ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods." De vormeling beaamt dit door Amen te zeggen.

Chrisma, zalf, is het teken van de H. Geest, die ons doordringt met zijn kracht, zodat we meer op de Gezalfde (Christus) gaan lijken.

De wijding van de H. oliŽn, waaronder het chrisma, vindt plaats op woensdagavond in de Goede Week door de aartsbisschop in bijzijn van de hulpbisschoppen en zoveel mogelijk priesters van het bisdom.