Christen-zijn in deze tijd
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. (Lc.2,11)

Wat een vreugdevolle boodschap bracht de engel aan de herders. We mochten het met Kerstmis horen. De engel vatte direct de boodschap samen. Er is ons een Redder geboren, de naam Jezus zegt het ons. Maar de engel zegt ook: "Christus de Heer". De naam van Jezus wordt aangevuld met "Christus".

Christus is een Grieks woord voor Gezalfde, in het Hebreeuws Messias.
Jezus Christus is de eigennaam van Jezus alleen. Omdat Hij op volmaakte wijze
de zending van God vervult die het woord tot uitdrukking brengt. Hij is de Gezalfde Gods.
Gezalfd met de heilige Geest. En omdat Jezus God is noemen we Hem ook Heer.


Jezus heeft zijn naam als Gezalfde, als de Christus aanvaard, maar niet zonder terughoudendheid omdat tijdgenoten hier een te menselijke, vooral politieke opvatting over hadden. Jezus is gezalfd om ons. Om ons te 'dopen met de heilige Geest en met vuur'.

Wanneer de leerlingen al een poosje bij Jezus zijn en Hij veel wonderen verricht heeft, trekt Hij zich terug. Hij gaat bidden maar als de leerlingen bij Hem komen, stelt Hij de vraag:

"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Zij antwoordden: Johannes de Doper; anderen zeggen: Elias; en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei Hij tot hen: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Nu antwoordde Petrus: "De Gezalfde van God." (Lc. 9, 18-20)

Gezalfde staat hier met een hoofdletter. Gezalfde, de betekenis van het woord Christus! Bij MatteŁs lezen we het nog duidelijker: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

Komen we de naam Christus nog meer tegen in de Bijbel?

Bij MatteŁs lezen we op het einde van de geslachtslijst:

Mt. 1, 16: Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt.

Na de verrijzenis van Christus zei Petrus:
"Voor heel het huis van IsraŽl moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus, die gij gekruisigd hebt." (Hand. 2, 36)

Petrus die dus eerst al beleden had dat Jezus de Christus was, geloofde het nu oprecht en snapte nu ook dat Jezus, de Messias, de Gezalfde Gods was, de Redder van de hele wereld. En dat er door Hem alleen, redding zou zijn. Door Hem alleen, door niemand anders.

Christenen, het woord is afgeleid van de Leider, van Christus.

In Christus is iedere christen een gezalfde. Hij wordt door Doopsel en Vormsel gezalfd met Jezus' Geest. Zo neemt hij deel aan Jezus' leven en zending.
Ook hij is gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. (Lc. 4, 18)
En door het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Christus tijdens de eucharistie, wordt hij nog sterker een Christus-drager; met Jezus' kracht en in zijn naam uitgezonden.

Zijn we de naam christen waardig?

Misschien zijn we ons de naam te weinig bewust. We zouden iedere dag moet streven deze naam waardig te zijn, er iedere dag weer een keuze voor maken. Bij een christen past nederigheid en geen hoogmoed. Een christen zal proberen dienaar te zijn. We kunnen echter pas echt christen zijn als Hij het doet, vanuit onszelf kunnen we niets.