Nieuwsarchief
Nieuwsberichten van tot en met

13/03/2020 - Coronavirus (spoed, gearchiveerd op 19-03-2020)

Beste parochianen,

Zoals velen van u weten, heeft onze regering verregaande maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen raken ook de kerken. Voor onze Nicolaaskerk betekent dit het volgende:
- Alle weekendvieringen vervallen in de gehele parochie, dus ook in de Nicolaaskerk.
- De doordeweekse vieringen in de Nicolaaskerk gaan wel door. Deze vinden niet plaats in de dagkapel maar in de kerk, waarbij de bezoekers zoveel mogelijk verspreid dienen plaats te nemen.
- Alle bijeenkomsten (catechese, koorrepetities, vergaderingen etc.) gaan tot nader order niet door.
- Voor uitvaarten geldt dat deze uitsluitend mogelijk zijn tot een maximum van 100 personen. Ook bij een uitvaart dienen de aanwezigen zich zoveel mogelijk te verspreiden.
- De kerk is op weekdagen tussen 14.30 en 15.30 uur geopend voor gebed. Zie verder de vieringenagenda voor alle vieringen.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de eucharistieviering op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de gelovigen om het gebed te bidden dat u in een ander nieuwsartikel op onze website vindt.

De locatieraad
13/03/2020 - Gebed coronavirus (gearchiveerd op 13-04-2020)

De Nederlandse bisschoppen vragen de gelovigen in verband met het coronavirus om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
14/03/2020 - Leef als kind van het Licht! (gearchiveerd op 13-03-2020)

Nou, dat klinkt als een makkelijke boodschap: als kind van het Licht leven!
Want wie wil er nou in het donker zijn? Dan struikel je, bots je tegen alles aan en kun je niets zien. Da's hartstikke erg! Dus willen we heel graag in het licht zijn, toch?
Dan kun je alles goed bekijken; alle kleuren, dieren, mensen en alles in de natuur.

Maar zou dat het dan zijn? Is dat 'leven als kind van het Licht'?
Nee, hè; zoals je ziet staat er 'Licht' met een hoofdletter. Dus gaat het om méér dan alleen de zon opzoeken of 's avonds de lampen aandoen.

Wij worden uitgenodigd, krijgen zelfs de opdracht te léven als kind van het Licht. Leven als kind van Jezus. Hij is het Licht van de wereld! Dus je mag alles wat je hebt gekregen van Hem aan talenten en gaven, inzetten om zijn goedheid, barmhartigheid en waarheid te laten zien in de wereld om je heen!!
Dat is een waardevolle opdracht, maar soms ook een moeilijke, hoor; niet alles is zwart of wit en soms is kiezen voor het goede niet altijd even duidelijk. Dan lijkt het goed en mooi en dan blijkt het toch anders te zijn...

In de gezinsmis van 22 maart gaat pastor Mauricio jou en mij daarbij helpen! Hij zal ons met tips en voorbeelden laten zien hoe we mogen leven als kinderen van het Licht.
Dus wees erbij: jij bent van harte welkom!!
18/03/2020 - Update coronavirus (spoed, gearchiveerd op 19-03-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus zijn door de Nederlandse bisschoppen verlengd tot en met Pasen. Klik hier voor meer informatie.
19/03/2020 - Hulp nodig? (gearchiveerd op 13-04-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus treffen ons allemaal. Vooral voor oudere en kwetsbare mensen is dit een moeilijke tijd. Familiebezoek wordt tot een minimum beperkt, uitjes gaan niet door, en ook zijn er nauwelijks vieringen in de kerk. Toch proberen we als geloofsgemeenschap nabij te zijn.
Vanuit diverse groepen wordt er de komende dagen geprobeerd om parochianen die wellicht hulp nodig hebben, te bereiken. Onze jongeren hebben al aangegeven te willen helpen met het doen van boodschappen voor hen die de deur niet uitkunnen. Misschien bestaat de hulpvraag niet zozeer uit praktische zaken, maar vooral uit een momentje van contact. Ook dat is mogelijk. Wij horen graag van u.
Kent u iemand die hulp nodig heeft, of heeft u zelf behoefte aan ondersteuning en bent u (nog) niet gebeld? Dan kunt u contact opnemen met de leden van de pastoraatgroep via . Wij gaan onze uiterste best voor u doen!

De pastoraatgroep
20/03/2020 - Biddend verbonden (gearchiveerd op 23-03-2020)

Op zondag 22 maart vindt er een bijzondere uitzending plaats van de KRO-NCRV. In samenwerking met de Nederlandse bisschoppen wordt er een gebedscirkel gestart. De uitzending begint om 9.45 uur op NPO 2 met het geloofsgesprek van Leo Feijen met kardinaal Eijk. Aansluitend wordt de eucharistieviering uitgezonden.
Vanaf 12.00 uur gaat de gebedscirkel online verder op Facebook en de website van de KRO-NCRV. U wordt uitgenodigd om via internet mee te bidden. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte.
Meer informatie vindt u op de website van het bisdom: Biddend verbonden met de bisschoppen.
22/03/2020 - Brief van pastoraal team (gearchiveerd op 14-04-2020)

Beste medeparochianen en andere betrokkenen,

Sinds een week ligt heel onze maatschappij overhoop. Een onbekend virus heeft kans gezien om ons te verwarren en te verlammen. Het effect daarvan is merkbaar in het dagelijks leven van iedereen. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken om te zien dat er minder verkeer is dan gewoonlijk. Maar het is veel ingrijpender dan de autoloze zondag destijds. Want juist ook binnen, achter de voordeur van elk huis, is er iets veranderd. Sommige gezinnen zijn compleet stilgezet, hebben geen werk meer en maken zich zorgen over hun inkomen en hun toekomst. Anderen lopen juist vele stapjes harder. Ouderen vereenzamen en steeds meer mensen kennen iemand over wie ze zich ernstige zorgen maken. Het wordt door de toenemende aanscherping van maatregelen daarbij steeds moeilijker om spontaan iemand te hulp te schieten. Er is veel dat we opnieuw moeten uitvinden. We hebben elkaar daarvoor nodig.

Misschien kan het beeld van de kerk als Lichaam van Christus ons daarbij helpen. Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief: 'Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. (I Kor. 12, 26-27) Die verbondenheid in dat ene Lichaam verandert gelukkig niet nu wij niet meer samen kunnen komen bij elkaar thuis en in onze kerkgebouwen. We leven met elkaar mee en blijven delen in elkaars vreugde en verdriet. We moeten daar wel nieuwe wegen voor vinden. In de verschillende locaties hebben we al mooie initiatieven zien opkomen. Er ontstaan gebedscirkels, vieringen worden uitgezonden zodat we toch thuis kunnen meevieren, mensen bellen elkaar of koken wat extra. We hopen daarbij te leren van elkaars ervaringen en langzaam te groeien in nieuwe functies binnen dat ene Lichaam van Christus. Wat we zeker kunnen weten is dat Jezus ons hoofd blijft. Dat mag ons hoop geven op weg naar Pasen.

We wensen u veel sterkte toe in deze ingewikkelde tijden. Wij blijven voor u bereikbaar via telefoon, mail, de website en Facebook.

Met vriendelijke groet,

Het pastoraal team
24/03/2020 - Oproep van de paus (gearchiveerd op 26-03-2020)

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus. Heel bijzonder vraagt de paus om woensdag 25 maart, wanneer het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), wordt gevierd, op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden.
Paus Franciscus: "In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoofden van de Kerken en de leiders van iedere christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik iedereen uit om dit verschillende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bidden aanstaande woensdag 25 maart op het middaguur. Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren."
24/03/2020 - Aangescherpte maatregelen (gearchiveerd op 14-04-2020)

De maatregelen in verband met het coronavirus zijn nogmaals aangescherpt. Dat betekent dat alle voor publiek toegankelijke vieringen in de Nicolaaskerk vervallen. De kerk is nog wel dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 15.30 open voor gebed. Let op: u dient dan wel tenminste anderhalve meter afstand te bewaren tot andere kerkgangers.
25/03/2020 - Organisaties bundelen hulp (gearchiveerd op 25-04-2020)

Het coronavirus trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht.`
Ook onze pastoraatgroep heeft zich aangemeld bij dit initiatief. We hopen hiermee in contact te komen met hulpbehoevenden in onze omgeving die de weg naar onze pastoraatgroep niet direct weten te vinden.
28/03/2020 - Actie Kerkbalans (gearchiveerd op 28-04-2020)

Voor de jaarlijkse actie Kerkbalans hebben velen van u met het Kerkvenster van maart een toezeggingsformulier en begeleidende brief gekregen. Daarin stond dat het formulier bij u zou worden opgehaald. Dat wordt anders.
In verband met de coronacrisis willen we de bezorgers niet vragen om de formulieren op te halen. Daarom vindt u, als u een formulier hebt gekregen en dit nog niet hebt ingeleverd, een inlegvel bij het Kerkvenster van april waarop instructies staan hoe u het toezeggingsformulier kunt inleveren.
Wij rekenen op uw begrip in deze situatie.
28/03/2020 - Help de voedselbank (gearchiveerd op 28-04-2020)

Velen van ons hebben de goede gewoonte om elk weekend iets mee te nemen voor de voedselbank. Nu de weekendvieringen niet doorgaan, blijven onze inzamelmanden leeg.

De eerste weken nadat de maatregelen van kracht werden, is de voedselbank geholpen door voorraden van restaurants. Maar dat was slechts tijdelijk. Ook de acties in supermarkten vinden geen doorgang, vandaar dat uw hulp hard nodig is. Wij willen u vragen om te zorgen dat onze manden alsnog gevuld worden. De kerk is regelmatig open (zie de vieringenagenda). Misschien lukt het u om na het doen van uw boodschappen een ommetje te maken via de kerk? U vindt de manden in het portaal. Namens iedereen die het zo hard nodig heeft: Dank u wel!
28/03/2020 - Geestelijke communie (gearchiveerd op 28-04-2020)

Het ontvangen van de communie is nu onmogelijk voor ons. God lijkt op afstand te blijven. Toch is dat niet het geval. Het is allereerst Jezus zelf die vanuit de eucharistie verlangt bij ons te komen. Het naderen tot de communie is ons antwoord daarop. Maar dat verlangen van Jezus blijft en ons antwoord ook: in de geest. Wanneer wij dat verlangen uiten in een gebed, dan mogen wij ook geloven dat Jezus graag bij ons komt. Dat noemen we de geestelijke communie, die in deze tijd van schijnbare afwezigheid van God een teken kan zijn van zijn aanwezigheid.

Een gebed:
Mijn Jezus, nu ik de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw Geest en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Diaken Nieuwenhuis
01/04/2020 - Zin in Licht (gearchiveerd op 12-04-2020)

Zin in Baarn, plaats voor ontmoeting en inspiratie, komt met het initiatief licht te delen in tijden van corona. Ook al zijn we zelf niet ziek, het virus raakt ons allemaal. Alsof we in de schaduw leven, ondanks de lente die los is gebarsten.

Het mooie is dat vele inwoners van Baarn er voor elkaar willen zijn in deze tijd. We laten zien dat je ook op afstand elkaar nabij kunt zijn en stoppen bemoedigende kaartjes in de bus, halen een boodschap voor ouderen of zieken die hun huis niet uit kunnen, zwaaien uitgebreid naar onze buren en knikken elkaar vriendelijk toe als we met een wijde boog om elkaar heen lopen in de supermarkt. Er wordt wat afgebeld, gezoomd, geskypet en geappt. Maatschappelijke organisaties komen met hartverwarmende acties. We voelen ons misschien wel meer verbonden dan ooit. En toch doet het veel met mensen: elkaar niet kunnen ontmoeten, je onzeker of bang voelen, ontregeld omdat alles zo anders dan anders is. Ons hele ritme is verstoord, we zitten eenzaam en alleen thuis, of juist met het hele gezin. Ons werk is in een klap weggevallen, of we werken ons juist een slag in de rondte. En we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Daarom is het belangrijk dat er steeds lichtpuntjes te zien zijn in het donker van deze tijd. Naar elkaar omzien en verhalen delen zijn van die lichtpuntjes. Rond Pasen kunnen we ook nog iets extra's doen. De nacht voor Pasen kent een oud ritueel waarin licht vanuit de kerken verspreid wordt, licht als symbool van hoop, vertrouwen, vuur dat niet uit te doven is. Zin in Baarn sluit aan bij dit oude ritueel door de avond voor Pasen aan iedereen in Baarn te vragen mee te doen met het verspreiden van licht. Natuurlijk moet dit op een veilige en eenvoudige manier. Dat kan: zet een kaars klaar op een zichtbare plek in uw raam. Ontsteek die om 21:00 uur. We hopen op een zee van lichtpuntjes. Doet u, doe jij ook mee? Voor meer informatie en meer rituelen rond Pasen, zie www.zininbaarn.nl
01/04/2020 - Eucharistie op weekdagen (gearchiveerd op 01-05-2020)

Hoewel de kerk regelmatig open is voor gebed, zullen velen van u de eucharistieviering missen. De zondagsviering is te volgen met een livestream vanuit Amersfoort (9.30 uur), of op NPO 2 (10.00 uur). Maar ook op andere dagen is het mogelijk om thuis de mis bij te wonen. Vanuit het Ariënsinstituut wordt van maandag tot en met vrijdag een eucharistieviering uitgezonden om 8.00 uur 's morgens. Meer informatie vindt u op de website van het Ariënsinstituut.
04/04/2020 - Paasboodschap pastoor Skiba (gearchiveerd op 04-05-2020)

Onze pastoor heeft speciaal voor deze komende tijd een paasboodschap geschreven om alle parochianen van beide parochies een hart onder de riem te steken. Hier kunt u de hele paasboodschap lezen.
05/04/2020 - Opening Goede Week (gearchiveerd op 11-04-2020)

De Goede Week is begonnen. Een week die dit jaar waarschijnlijk anders zal verlopen dan u gewend bent. Er vinden geen vieringen plaats in de kerk. We zijn afhankelijk van het internet om de liturgische vieringen te volgen.
Misschien voelt u juist in deze week de behoefte om even langs te gaan in de kerk. Die mogelijkheid is er. De kerk is dagelijks geopend voor stil gebed of het aansteken van een kaarsje. Om te voorkomen dat het te druk wordt, zullen we van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april de openingstijden verruimen. Deze vijf dagen zal de kerk geopend zijn van 9.00 uur in de ochtend, tot 17.00 uur in de middag. De snelle rekenaar zal daarbij zien dat dit in totaal precies 40 uren zijn. Een kleine knipoog naar het 40-urengebed dat dit jaar geen doorgang kon vinden.
Wij vragen u om een stukje eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als u ziet dat er al 30 mensen aanwezig zijn in de kerk, wees dan zo vriendelijk en kom op een ander moment terug. Als we hier samen zorg voor dragen, dan blijft openstelling mogelijk en krijgt ieder gelegenheid tot gebed.
Wij wensen u een goede voorbereiding op Pasen toe!
05/04/2020 - Het paastriduüm (gearchiveerd op 14-04-2020)

In verband met het coronavirus vinden er momenteel geen vieringen plaats in onze kerk. Voor het paastriduüm wordt hierop geen uitzonderingen gemaakt. Toch is het mogelijk om leden van ons pastoraal team te zien voorgaan. Dankzij een live-verbinding met de St. Josephkerk in Amersfoort kunt u vanuit huis met hen meevieren.

U kunt de vieringen volgen via de Facebookpagina van RK Amersfoort.

Witte Donderdag
• donderdag 9 april om 19:00 uur eucharistieviering. Voorganger is pastor Mauricio Meneses.

Goede Vrijdag
• vrijdag 10 april om 15:00 uur kruisweg. Voorgangers zijn pastoraal werker Wies Sarot en jongerenwerker Suhail Tafur.
• vrijdag 10 april om 19:00 uur goedevrijdagviering. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.

Paaszaterdag
• zaterdag 11 april om 21:00 uur paaswake. Voorganger is pastoor Joachim Skiba.

Paaszondag
• zondag 12 april om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.

Tweede paasdag
• maandag 13 april om 11:00 uur eucharistieviering. Voorganger is pastoor Joachim Skiba.
09/04/2020 - Paasgroet kardinaal Eijk (gearchiveerd op 09-05-2020)

Bij gelegenheid van het bijzondere paastriduüm dit jaar heeft onze kardinaal een paasgroet geschreven. U kunt deze hier downloaden.
09/04/2020 - Paasgroet bisschoppen (gearchiveerd op 09-05-2020)

Bij gelegenheid van Pasen hebben de Nederlandse bisschoppen een paasgroet uitgebracht. U kunt deze hier downloaden. Let wel: dit is een andere paasgroet dan kardinaal Eijk heeft geschreven en die u in een ander nieuwsartikel vindt.
20/04/2020 - Goede bestemming (gearchiveerd op 20-05-2020)

Sinds 4 oktober 2016 staat er op Elzenlaan 16 een bak. In deze bak liggen houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, fruit en lectuur. Toen de scholen werden gesloten, kwam er een tweede bak bij met spelletjes, DVD's en kinderboeken. Al deze spullen mogen worden meegenomen door mensen die het financieel moeilijk hebben. Waar andere instanties moeten sluiten (zoals de weggeefwinkel), kan deze bak gewoon blijven staan met als aangepaste regel dat er één persoon tegelijk in de tuin van Elzenlaan 16 mag staan.

De bak wordt gevuld dankzij de medewerking van verschillende winkeliers en heel veel particulieren. De inhoud wisselt hierdoor sterk, met als enige zekerheid dat er op dinsdagmorgen brood aangeboden wordt.

Naast levensmiddelen, verzorgingsproducten en lectuur zijn momenteel ook nieuwe of nog goed bruikbare schoolspullen van harte welkom. In samenwerking met de weggeefwinkel zal opnieuw een scholierenactie worden gehouden. Hierbij worden schoolspullen uitgedeeld aan gezinnen die minder te besteden hebben.

Heeft u thuis nog spullen liggen die in aanmerking komen? Leg ze in de bak, dan vinden ze een goede bestemming!
20/04/2020 - Laudato si week (gearchiveerd op 20-05-2020)

Van 16 tot en met 24 mei herdenken katholieken wereldwijd dat de encycliek Laudato si' precies vijf jaar geleden werd gepubliceerd. Het Vaticaan, de Global Catholic Climate Movement en andere organisaties roepen op tot speciale vieringen om dit moment te markeren.

Laudato si' is een encycliek van paus Franciscus. Deze verscheen op 24 mei 2015. De paus doet in deze encycliek een ernstige oproep: Hoe willen we de wereld aan onze kinderen achterlaten? Laudato si' betekent: Wees geprezen, mijn Heer. Dit vers komt uit het zonnelied van de heilige Franciscus. Als ondertitel kreeg de encycliek: Over de zorg van het gemeenschappelijk huis. En dat huis is onze aarde.
De paus geeft aan dat in de naam Franciscus, die hij gekozen heeft bij zijn pauskeuze, heel zijn opdracht met de Kerk ligt. De heilige Franciscus heeft in zijn leven een radicale ommekeer gemaakt. Als zoon van rijke ouders leefde hij als een echte 'bon vivant'. Maar na in de gevangenis terecht gekomen te zijn, kwam hij tot nadenken. In een vervallen kerkje hoorde hij het kruis dat tot hem sprak: "Franciscus, herstel mijn kerk!" Eerst dacht hij dat hij het gebouw moest restaureren. Maar later begreep hij dat het Gods Kerk was die gerestaureerd moest worden. Hij ging leven als de arme der armen en had een open oog voor de biodiversiteit in de natuur. Hoe alles met elkaar te maken heeft. En hoe de mens deze wereld uitbuit. Het kruis stond centraal in zijn leven en deze boodschap bracht hij ook bij de paus.
Doel van de encycliek Laudato si' is om ons 'smartelijk' bewust te zijn/worden van hetgeen er met de wereld gebeurt. De moed te hebben om het in persoonlijk lijden te veranderen en zo te erkennen wat de bijdrage is die ieder kan leveren. De paus spreekt over de vervuiling, de klimaatverandering, het verval en de wegwerpcultuur. Over de kwestie van het water, het verlies van biodiversiteit, de invloed van multinationals. De aarde is van God. Wij worden uitgenodigd deze te bebouwen en te bewaken. Maar de aarde schreeuwt en de arme schreeuwt. Wat is ons antwoord? In krantenartikelen werd toen gezegd: "Is de paus een profeet..." of "Waar bemoeit hij zich mee?"
In deze tijd van verplicht thuis zijn is het misschien een idee deze encycliek eens te lezen. Zo kunnen we tot ideeën komen die nu misschien in of bij huis gedaan kunnen worden. De paus nodigt ons hier juist deze week voor uit.
20/04/2020 - Mooie woorden van mgr. Woorts (gearchiveerd op 20-05-2020)

In verband met het coronavirus zijn al onze activiteiten geannuleerd, waaronder de thema-avond waarop hulpbisschop Woorts zou komen spreken. Rosalien Knapen heeft contact met hem gehad over de afzegging en hem gevraagd of hij misschien wat bemoedigende woorden voor ons had. In reactie daarop schreef hij deze mooie tekst over het Urbi et Orbi van de paus op 27 maart:

We hebben allemaal behoefte aan woorden en tekenen van hoop, zeker in deze onzekere tijden van het coronavirus. Steeds meer hoor ik dat dierbaren en bekenden besmet zijn. De een geneest weer, de ander overlijdt.

Wat mij onlangs troost en hoop gaf, was de verbinding via de televisie met onze paus Franciscus. Hij gaf een extra Urbi et Orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld, deze keer met het allerheiligst Sacrament.

Aangeslagen en diep bewogen sprak de paus zijn woorden van troost en hoop:
Ja, we zijn als die leerlingen in het ene schuitje tijdens de storm op het meer. De Heer lijkt niets te doen. We denken dat Hij slaapt. Maar, we zijn in zijn hand, Hij blijft bij ons, ook in de stormen van het leven.

Dat geloof zie ik prachtig uitgedrukt in een tekening die mij nadien gestuurd werd:
wij met elkaar in dat ene schuitje - daarin mogen we zowel de Kerk als onze wereld zien - tijdens de storm. Voorop draagt paus Franciscus het allerheiligst Sacrament: teken dat de Heer bij ons is en blijft. Moge dat geloof ons hoop en kracht geven. Daar bid ik voor.

Met vriendelijke groet,

+ Mgr. drs. H.W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
Vicaris van het Vicariaat Utrecht


Laten we Jezus in onze levensboten uitnodigen.
Laten we Hem onze angsten toevertrouwen,
zodat Hij ze kan overwinnen.
Net als de leerlingen zullen we ervaren
dat we met Hem aan boord
geen schipbreuk zullen lijden.
Want dit is Gods kracht:
Alles wat ons overkomt,
zelfs slechte dingen,
ten goede keren.
Hij brengt rust in onze stormen,
want bij God sterft het leven nooit.

Paus Franciscus, 27 maart 2020
22/04/2020 - Parochianen in corona-tijd (gearchiveerd op 30-05-2020)

Quarantaine, 40 dagen afzondering, dat werd halverwege onze veertigdagentijd ineens onze realiteit. Misschien zag u de maatregelen aankomen, maar toen we zelfs geen eucharistie meer mochten vieren in de kerk, was dat toch even slikken.
De mis is niet het enige wat ontbreekt; we komen ook elkaar nauwelijks nog tegen. Reden voor de redactie om een oproep te doen bij een groot aantal vrijwilligers: Hoe kom jij deze coronatijd door? Zo blijven we toch een beetje met elkaar in contact.
We hebben veel mooie reacties gekregen zoals u op deze pagina kunt zien.
24/04/2020 - Een woord bij Koningsdag (gearchiveerd op 01-05-2020)

Onze diaken Jan Nieuwenhuis heeft bij gelegenheid van Koningsdag een mooie overweging geschreven over het koningschap. Van harte aanbevolen. U kunt deze overweging hier downloaden.
01/05/2020 - Op bedevaart (gearchiveerd op 01-06-2020)

Mei is begonnen, de maand die toegewijd is aan Maria. Vanuit de parochie zal er iedere zaterdag om 19.00 een bijzondere Mariaviering georganiseerd worden. Deze vespervieringen worden uitgezonden via de livestream. De maand mei heeft vijf zaterdagen en iedere viering zal er een andere bedevaartplaats centraal staan. Op zaterdag 2 mei zal mgr. Woorts ons 'meenemen' naar Lourdes. Later in de maand komen Kevelaer, Banneux, Guadeloupe en Fatima aan bod.
Nu het door alle coronamaatregelen niet mogelijk is om werkelijk op bedevaart te gaan, zal tijdens de vieringen geprobeerd worden om de bedevaart bij u thuis te brengen. Tijdens de sfeervolle vieringen worden Marialiederen gezongen en er zal een kleine preek zijn. Het Allerheiligste zal worden uitgesteld en er is ruimte voor stil gebed. Daarnaast worden kaarsjes aangestoken om het gevoel van een lichtprocessie op te roepen.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren via de livestream.
01/05/2020 - Rozenkrans in mei (gearchiveerd op 01-06-2020)

Paus Franciscus heeft een oproep gedaan om in de meimaand de rozenkrans te bidden. In onze kerk was dat altijd al een goede gewoonte op doordeweekse dagen in mei. Helaas is het door de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om dit gezamenlijk vanuit de dagkapel te doen. Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die bereid is om vanuit een gesloten kerk te bidden. Het gebed zal plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag om 10.30 uur. U kunt vanuit huis mee bidden via de kerkomroep. U vindt de kerkomroep via deze link:

Als u in bezit bent van een mobiele telefoon, dan kunt u een app op uw telefoon plaatsen waarmee u nog eenvoudiger kunt meeluisteren.
De teksten die gebeden worden vindt u in dit boekje.
14/05/2020 - Zoeken naar ruimte (gearchiveerd op 27-05-2020)

Na de woorden van premier Rutte van woensdag 6 mei halen mensen weer opgelucht adem: eindelijk is er meer ruimte in het vooruitzicht en dat geldt straks ook voor de kerken in onze parochies. We wachten nog op richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen maar we hopen dat wij in juli weer samen mogen vieren met maximaal 100 mensen, op voorwaarde dat die allemaal 1.5 meter uit elkaar kunnen zitten. We moeten gaan nadenken hoe de bezoekstroom te organiseren: wie kan er wanneer bij zijn en hoe voorkomen we dat nieuwe mensen niet meer zomaar binnen kunnen lopen om voor een eerste keer mee te doen?
Lokaal wordt hierover al gesproken en het pastoraal team stelt een denkoefening op die we na volgende week ook willen delen met alle lokale teams van de beide parochies. Zo willen we samen zoeken naar ruimte en kansen waardoor we weer veilig samen onder één dak kunnen zingen, bidden en vieren.
Namens het pastoraal team, Josephine van Pampus
21/05/2020 - Pinksternoveen (gearchiveerd op 31-05-2020)

Vanuit de samenwerkingsgroep catechese is het initiatief ontstaan om een noveen te bidden tot aan Pinksteren. We nodigen u van harte uit om mee te doen. U vindt de teksten hier.
27/05/2020 - Vanaf 1 juli weer vieringen (gearchiveerd op 01-07-2020)

Vanuit het parochiebestuur is het bericht ontvangen dat het vanaf 1 juli weer is toegestaan om vieringen te houden in de kerk. Omdat de veiligheid van de parochianen voorop staat en het heropenen van de kerken het een en ander aan voorbereiding vergt, is voor zekerheid gekozen zodat elke gemeenschap ook echt op die datum klaar is.
Op dit moment zijn de voorbereidingen in de Nicolaaskerk in volle gang en wordt gewerkt aan een heropeningsplan waarin wordt aangetoond dat netjes wordt voldaan aan de protocollen die het bisdom hiertoe heeft uitgevaardigd. Zodra er meer details bekend zijn, zullen wij u via de website hiervan op de hoogte stellen.
27/05/2020 - Nicolaas op TV (gearchiveerd op 08-06-2020)

Op zondag 7 juni zal de TV-mis op NPO 2 uitgezonden worden vanuit onze eigen Nicolaaskerk. Pastoor Skiba zal voorgaan in de mis en onze organist/dirigent Willem Vonk is gevraagd om te komen zingen met enkele zangers. We vieren die zondag het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid. Daarom zijn er plannen om de icoon van de heilige Drie-eenheid van Rublew in beeld te brengen.
De uitzending begint om 10.00 uur en zal vooraf gegaan worden door het geloofsgesprek.
27/05/2020 - Mot (gearchiveerd op 27-06-2020)

Al voordat de coronacrisis ons in de greep had, vond er een andere invasie plaats: die van de buxusmot. Dit kleine diertje is in staat gebleken om de prachtige buxusstruiken langs het pad naar het Trefpunt behoorlijk aan te vreten.
De experts hadden nog even hoop dat het goed zou komen met de planten die de takjes leveren voor Palmzondag, maar het mocht niet zo zijn. Inmiddels is er een andere oplossing. De oude struiken zijn grotendeels vervangen door nieuwe exemplaren. Milieuvriendelijke vallen zijn aangeschaft om een nieuwe opmars te voorkomen.
27/05/2020 - Juni, heilig Hartmaand (gearchiveerd op 01-07-2020)

In de afgelopen weken is heel vaak een beroep op ons gedaan. We werden uitgenodigd ons hart te laten spreken, om te zien naar anderen en op elkaar te letten. Vooral werd aan ons gevraagd om niet hen te vergeten die, meer nog dan gewoonlijk door de ongewone omstandigheden, weinig contact konden hebben met anderen. Er werd een beroep gedaan op onze humaniteit, onze ware menselijkheid. Menigmaal zagen we een afbeelding van een hart als teken van liefdevolle nabijheid op een raam of op straat.

Juist wanneer we op een dergelijke wijze in het leven staan, geven we blijk van de ware aard van ons mens-zijn. We worden als mens geroepen om lief te hebben. Het hart is daar het symbool van. Des te meer geldt dat voor de christen die Jezus wil navolgen. Kern van het christelijk geloof is de openbaring dat God liefde is. Jezus getuigt daar voortdurend van in woord en in daad. En het duidelijkst werd dat aan het kruis. Daar vooral toonde God in zijn Zoon zijn liefde voor de mens, in dat moment van uiterste zelfgave. Het werd het keerpunt in de geschiedenis. Toen zijn hart doorstoken werd vloeide er bloed en water uit: beelden van de sacramenten van doop en eucharistie.

Nu hebben wij die sacramenten al enige tijd moeten ontberen. Dat is nog nooit voorgekomen. Wie weet zet het ons tot denken, moeten we er iets mee. Dat doorsteken van het hart betekende een nieuw begin, het begin van het rijk van God waarin de liefde van God centraal zou staan. Dat was en is de bedoeling.

In de loop der eeuwen is het hart als symbool van de liefde van binnenuit steeds meer naar voren gekomen. Daarbij werd het Hart van Jezus symbool voor zijn liefde. Vaak zien we Jezus afgebeeld met op zijn borst een hart. Ook in de Nicolaaskerk zien we dat. Als we in gebed voor dat beeld staan, worden wij herinnerd aan die overgrote liefde van God in Jezus voor ieder van ons. We mogen daar dankbaar voor zijn en die dank ook uitspreken. En we mogen Hem ook vragen om zelf ook ons hart te laten spreken als Hij ons via onze medemensen daartoe uitnodigt. In de kilte van de huidige leegte nodigt Hij ons uit de warmte van de liefde door te geven. Dat is een van de boodschappen die wij in deze tijd van Hem ontvangen. Daar worden wij in deze maand juni door de nood van anderen extra aan herinnerd.

Diaken Jan Nieuwenhuis

035-5420208
27/05/2020 - Activiteiten in coronatijd (gearchiveerd op 27-06-2020)

Het coronavirus heeft het openbare leven platgelegd. Ook in de kerk zien we de gevolgen. Niet alleen de vieringen, maar ook alle activiteiten zijn afgeblazen. Toch staat niet alles stil. Op de achtergrond zijn nog steeds vele vrijwilligers actief. Ook verschillende groepen zijn druk in de weer.

Klussers in actie
Het feit dat sommige ruimtes wat minder worden gebruikt, kan ook als een zegen worden beschouwd. Het geeft in elk geval de ruimte om sommige dingen eens grondig aan te pakken. Zo is de kleine sacristie opgeknapt, de dagkapel is schoongemaakt en de stoelen zijn in de was gezet. Ook zijn de kasten aangepakt en is met het eerste schilderwerk begonnen. Met veel ijver wordt lang
zamerhand een lange lijst met klussen afgewerkt.

Buiten is de stoep voor de pastorie vakkundig schoongemaakt door onze nestor Joop. Het was enkele dagen werk, maar het ziet er weer piekfijn uit. Dik in de negentig en je dan nog zo inzetten: diepe buiging!

De natuur heeft geen last van coronavirussen en groeit onverminderd door. Zo ook de heg bij het Trefpunt. Mathieu weet er wel raad mee; hij valt het gebladerte aan met de elektrische heggenschaar. Natuurlijk vergeet hij daarbij niet om het geleende snoer van Daniëlle te vernielen door het met een onbesuisde beweging tussen de messen van het apparaat te slingeren. Een klein bedrijfsongevalletje... we kunnen het hebben.

Bloemen uit de tuin
Barber komt uit de tuin bij het Trefpunt lopen met wat rhododendron in haar hand. Het is deze week haar taak om de bloemen te verzorgen. Ze schikt de takken in vazen bij het Maria-altaar. In de meimaand worden het Maria-altaar en het Mariabeeld achter in de kerk altijd voorzien van bloemen.
De maatregelen rondom het coronavirus werden van kracht in de veertigdagentijd. Voor de bloemengroep had dat niet direct gevolgen, want in de vasten staan er nooit bloemen in de kerk. Pas vanaf Pasen zorgen de dames dat de kerk er weer fleurig bijstaat. Barber vertelt dat dit wel minder is dan gebruikelijk in deze periode. De kerk heeft momenteel veel minder inkomsten, daarom proberen we ons zo veel mogelijk te behelpen met bloemen uit de tuin. Gelukkig zijn er vrijwilligers met bloemrijke tuinen, en ook rondom de pastorie is van alles te vinden. Zowel Maria als de kerk staan er weer kleurrijk bij!

Keukenhof achter de kerk
De mannen van de kerkhofgroep hebben geen moment getwijfeld of ze hun werkzaamheden door konden laten gaan. Ze werken buiten, en bovendien op geruime afstand van elkaar. Geen enkele reden om het werk niet te doen. En laten we eerlijk zijn: het kerkhof moet er toch netjes bijliggen?
Vooral in de Goede Week en met Pasen wordt het kerkhof vaak druk bezocht. Ook dit jaar was dat het geval. De vrijwilligers doen hun best om het terrein er zo verzorgd mogelijk uit te laten zien. Dat is naar volle tevredenheid gelukt. Met alle narcissen en tulpen in volle bloei leek het kerkhof wel een weerspiegeling van de Keukenhof!
Na Pasen is begonnen met het verwijderen van monumenten van graven waarvan de rechten vervallen zijn. Daarover is extra overleg gevoerd omdat de onderlinge afstand daarbij wellicht wat minder groot is, maar niemand maakte bezwaar.
Dat de pandemie weinig invloed gehad heeft op de groep, heeft vooral te maken met de goede gebruiken. Gereedschap werd altijd al goed schoon gehouden, en de koffie wordt genuttigd in de buitenlucht. Op het kerkhof was het net alsof het leven gewoon doorging.

Zo wordt er toch individueel geklust, netjes 1,5 meter afstand bewaard en dat gaat eigenlijk best goed. Er is natuurlijk meer te doen, dus als iemand zich verveelt in deze tijd van thuiszitten... kom gerust meeklussen!

Voorbereiden in coronatijd
In onze geloofsgemeenschap wordt veel zorg besteed aan de voorbereiding op de sacramenten. Ieder jaar zijn er groepen die bij elkaar komen om te luisteren, leren, bidden en delen. De communicanten komen bijna een heel schooljaar bij elkaar. De vormselgroep begint in het voorjaar en loopt door tot januari of februari.
Dit jaar loopt alles onverwacht anders. Gelukkig weet de leiding daar wel raad mee!

Eventjes geduld nog...
Zondag 24 mei had een feestelijke dag moeten zijn voor elf kinderen: de dag van hun eerste heilige communie. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten, maar van uitstel komt geen afstel. De voorbereiding gaat gewoon door. En die feestelijke dag? Die wordt gewoon even uitgesteld.
Sinds half maart heeft iedereen uitgewerkte lessen thuisbezorgd gekregen. Dat betekent dat de kinderen het verhaal op hun eigen niveau kunnen lezen, dat ze kunnen bidden of zingen aan de hand van een meegeleverd gebed en lied. Ook zijn er opdrachten uitgedeeld. Natuurlijk staat de leiding, Gabriëlle en Rosalien, klaar om telefonisch of per e-mail te helpen.
Zowel de kinderen als hun ouders zijn enthousiast over de persoonlijke post. Maar uiteindelijk hopen ze allemaal dat er snel weer echte bijeenkomsten zijn. En boven alles: dat er een datum geprikt kan worden waarop er dan eindelijk feest gevierd kan worden.

Elkaar nog niet gezien
De vormselvoorbereiding voor 2021 stond op het punt om te beginnen toen de pandemie uitbrak. In overleg met de ouders is besloten om de kinderen thuis voor te bereiden met behulp van een lesplan. Alle negen kinderen hebben thuis een map ontvangen waarin opdrachten staan. Ook hebben ze de lesstof digitaal ontvangen omdat er gebruik gemaakt wordt van filmpjes. Ze hoeven alleen maar de linkjes aan te klikken, wel zo eenvoudig.
Omdat de groep begonnen is tijdens de coronatijd, hebben de kinderen elkaar nog niet ontmoet. Gelukkig zijn de laatste berichten vanuit de overheid hoopgevend. Wie weet kan er binnenkort een eerste echte bijeenkomst gepland worden. Hopelijk ontstaat er alsnog een hechte groep die samen mag toegroeien naar het heilig vormsel!
29/05/2020 - Een woord bij Pinksteren (gearchiveerd op 29-06-2020)

Zondag 31 mei is het Pinksteren. Diaken Nieuwenhuis heeft speciaal voor deze dag een tekst geschreven. U vindt hem hier.
29/05/2020 - Brief van de bisschoppen (gearchiveerd op 29-06-2020)

De Nederlandse bisschoppen hebben speciaal bij gelegenheid van Pinksteren 2020 een pastorale brief geschreven. Hier kunt u de brief lezen.
29/05/2020 - Rozenkrans bidden met de paus (gearchiveerd op 31-05-2020)

Paus Franciscus zal zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt. Het rozenkransgebed vindt plaats op het einde van de Mariamaand mei en aan de vooravond van Pinksteren.

De paus bidt om 17.30 uur de rozenkrans bij de Lourdesgrot in de Vaticaanse Tuinen; dit zal live te zien zijn in een aantal van de grootste Mariaheiligdommen. Zij kunnen op hun beurt de beelden delen van hun eigen rozenkransgebed. Ook diverse media zullen het gebed rechtstreeks uitzenden. Als thema is gekozen: 'Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria' (Hand. 1,14). "Laten we samen met paus Franciscus de rozenkrans bidden, in geestelijke verbondenheid met de grootste heiligdommen ter wereld om zo de hulp in te roepen van Onze Lieve Vrouw vanwege de coronapandemie," zo roept de Pauselijke Raad op.

Meer informatie vindt u op de website van het aartsbisdom.
29/05/2020 - Jonge filmmakers (gearchiveerd op 29-06-2020)

Twee jongeren uit onze locatie hebben onlangs een filmpje gemaakt voor de website rkeemland.nl. Als onderwerp kozen zij de vraag: "Wat betekent Maria voor jou?"
Om alle maatregelen rondom het coronavirus te waarborgen hebben Joanne en Romy deze vraag telefonisch gesteld aan een aantal parochianen. Met de prachtige antwoorden die ze kregen, zijn ze aan de slag gegaan. Er zijn filmopnames gemaakt in onze kerk, op het kerkhof en ook buiten in de natuur. Bent u benieuwd naar het resultaat? U kunt het zien op de website rkeemland.
07/06/2020 - Eucharistische aanbidding (gearchiveerd op 01-07-2020)

In deze tijd waarin wij nog geen vieringen kunnen houden, is het goed dat de kerk wel open is voor gebed en bezinning. Wij kunnen dan even in de aanwezigheid zijn van Jezus, die immers in de kerk aanwezig is in het tabernakel onder gedaante van de geconsacreerde Hostie. Maar wij willen dit nu uitbreiden met de gelegenheid van eucharistische aanbidding. Daarbij zal de Hostie worden uitgesteld in een monstrans, zodat het aanbidden van de eucharistische Heer een meer sacramentele, tastbare en intense vorm krijgt. We noemen dat de uitstelling van het Allerheiligste.
De uitstelling zal zijn op Sacramentsdag (14 juni) zowel 's morgens van 11.00 tot 12.00 uur als 's middags van 14.30 tot 15.30 uur. Daarnaast zal de komende weken elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur uitstelling van het Allerheiligste zijn.
12/06/2020 - Miniviering voor gezinnen (gearchiveerd op 05-07-2020)

Door het coronavirus zijn er nog even geen vieringen mogelijk in onze kerk. Gelukkig verzorgt onze parochie wekelijks een livestream, zodat we vanuit huis de mis kunnen volgen. Voor kinderen duurt dit uurtje misschien een beetje lang. Vandaar dat enkele vrijwilligers het initiatief hebben genomen om een miniviering te ontwikkelen voor thuis. Een liedje, een gebedje, een gespreksonderwerp en natuurlijk de evangelielezing van de zondag, alles kant en klaar bij de hand voor een mooi gezinsmoment bij God.
U vindt de miniviering voor komende zondag hier.
14/06/2020 - 14-daagse retraite online (gearchiveerd op 01-07-2020)

Op maandag 1 juni is de H. Lodewijkkerk in Leiden een 14-daagse retraite gestart op weg naar het opnieuw ontvangen van Jezus in de eucharistie. Voor de afgelopen twee weken staat elke dag een filmpje online met een overweging en gebedsmoment. De filmpjes duren ongeveer 30 minuten.
Een mooie manier om u voor te bereiden op het wederom werkelijk kunnen ontvangen van onze Heer Jezus, na al die weken van geestelijke communie.
U kunt de hele retraite hier vinden.
28/06/2020 - Heropening van de kerk (gearchiveerd op 28-07-2020)

Na maandenlang wachten mogen we vanaf 1 juli eindelijk weer in de kerk samenkomen om eucharistie te vieren. Het spreekt vanzelf dat dit gebeurt onder strikte voorwaarden. De afgelopen weken zijn we samen met het parochiebestuur achter de schermen druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen aan de vieringen.
Omdat er slechts 100 personen aanwezig mogen zijn per viering, zal worden gewerkt met een reserveringssysteem, waarover later meer. Mocht u te laat zijn met reserveren of komt u liever nog niet naar de kerk, dan kunt u nog steeds gebruik maken van de livestream van de beide parochies. Die gaat voorlopig gewoon door. Kijk hiervoor op de website RKEemland.nl.
In de kerk zelf wordt u uitvoerig geïnformeerd over de richtlijnen, maar u kunt ze alvast bekijken op deze pagina.
Het zal even wennen zijn, maar laten we onze zegeningen tellen. Wij zien u graag op 4 en 5 juli!

De locatieraad en de pastoraatgroep
28/06/2020 - Rozenkransgebed (gearchiveerd op 28-07-2020)

In de meimaand heeft u via de kerkomroep mee kunnen bidden met het rozenkransgebed. Per 1 juli mogen we weer samenkomen om te bidden. Voorlopig zal er gebeden worden in de kerk. In de kerk is meer ruimte dan in de dagkapel en ook hier geldt: veiligheid voor alles.
28/06/2020 - Buiten bidden (gearchiveerd op 29-08-2020)

Iedere laatste vrijdag van de maand wandelt een groepje mensen langs de kruiswegstaties op ons prachtig verzorgde kerkhof. Bij elke statie wordt gebeden en een tekst voorgelezen. Dit initiatief heeft stilgelegen tijdens de coronacrisis, maar wordt nu weer opgepakt. U bent van harte welkom om mee te lopen!

Vrijdag 31 juli om 15.00 uur
Vrijdag 28 augustus om 15.00 uur
28/06/2020 - Zomeropenstelling (gearchiveerd op 30-08-2020)

De vakantie staat weer voor de deur. Een goede reden om de deur open te zetten, letterlijk zelfs! Van 18 juli tot en met 29 augustus zal de kerk op zaterdagmiddag geopend zijn.
U kunt tussen 12.00 uur en 16.00 uur terecht voor een bezoekje, bezichtiging, een gebed, een kaarsje, of gewoon een praatje. U bent van harte welkom!
28/06/2020 - Verzorgers gezocht (gearchiveerd op 28-07-2020)

Bij vieringen in de kerk is er altijd iemand die voor alles rondom de viering zorgt. Bij ons noemen we dat een 'verzorger'. Ons team van verzorgers heeft versterking en verjonging nodig.

Wat is onze taak? Kort gezegd: dienstbaar zijn aan het liturgisch kerkelijk leven.

Hoe doen we dat? We maken de kerk klaar voor de viering, ondersteunen de liturgie, coachen de jonge misdienaars. En als alles gedaan is sluiten we de kerk weer af.

Wanneer zijn we actief? In de weekenden en op (hoog)feesten. Soms ook tijdens belangrijke momenten in het kerkelijk leven van onze parochianen, zoals bij doopsel, huwelijk en uitvaart.

Wil je dit mooie en eervolle werk ook doen of eens achter de schermen kijken? Neem dan gerust contact met een van ons op: .

Persoonlijk ben ik na jaren nog steeds niet alleen dankbaar, maar vooral vind ik het ook eervol dit werk te mogen doen.

Marc Nieuwenhuys
28/06/2020 - Young Catholics (gearchiveerd op 20-07-2020)

Vol enthousiasme zijn wij in februari begonnen met het zoeken van parochianen die ons wilden sponsoren. Wij zouden 15 kilometer lopen om geld in te zamelen voor de school in Zambia, die door onze kerk gesteund wordt. Helaas kon de wandeling vanwege het coronavirus niet doorgaan.
Inmiddels zijn de regels versoepeld. En wij zijn onze belofte natuurlijk niet vergeten! Wij gaan alsnog aan de slag voor de kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben. Op zondag 19 juli gaan wij lopen: van de kerk naar Lage Vuursche en terug!
Wilt u ons sponsoren en daarmee de kinderen in Zambia helpen? Mail dan naar .

Geef voor Zambia!
30/06/2020 - Interview Gusta Willems (gearchiveerd op 30-07-2020)

De afgelopen maand is achter de schermen hard gewerkt om onze kerken voor te bereiden op de heropening. Het initiatief voor de verschillende maatregelen kwam van het parochiebestuur. Bestuurslid Gusta Willems was bereid om een paar vragen te beantwoorden. U vindt dit interview hier.
06/07/2020 - Lauden op vrijdag (gearchiveerd op 18-07-2020)

Voortaan worden de lauden op vrijdag niet meer om 8.15 uur, maar om 8.45 uur gebeden.
16/07/2020 - Lauden vervallen (gearchiveerd op 15-08-2020)

Van 28 juli t/m 14 augustus vervallen de lauden.
27/08/2020 - Weer samen vieren (gearchiveerd op 28-09-2020)

Het was fijn dat we vanaf 1 juli weer gewoon naar de kerk konden om samen eucharistie te vieren. Hoewel, gewoon? Het ging helaas wel gepaard met allerlei maatregelen die de veiligheid moeten waarborgen, maar waar zeker niet iedereen van was gecharmeerd. In zo'n situatie weet je dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. De een vindt de maatregelen niet gastvrij en overdreven, terwijl voor de ander de maatregelen niet ver genoeg gaan omdat veiligheid boven alles gaat.

Gelukkig was het overgrote deel van de reacties die wij kregen, positief en begripvol. Dat is fijn, want we weten niet hoe lang de coronasituatie nog duurt. Geduld en begrip helpen ons als geloofsgemeenschap er wel doorheen.

Hoewel de coronacrisis echt nog niet voorbij is en we waakzaam zullen moeten blijven, zien we in de maatschappij langzamerhand tekenen van herstel van het gewone leven. En de versoepeling merken we ook in de vieringen. Sinds een paar weken wordt er weer gezongen door enkele koorleden vanaf de koorzolder, uiteraard binnen de richtlijnen van het bisdom. Het kerkvolk mag echter nog niet meezingen, daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

Helaas is onze organist en dirigent Willem Vonk voor enige maanden uit de roulatie vanwege gezondheidsredenen. Voor de muzikale omlijsting van de vieringen zijn gelukkig wel oplossingen voorhanden.
Wij wensen Willem een voorspoedig herstel toe en zien hem graag weer snel terug in ons midden!

De locatieraad en de pastoraatgroep
27/08/2020 - Stagiair-diaken (gearchiveerd op 28-09-2020)

Daags voor Pinksteren stond op de Gerarduskalender een tekst waarin geluk wordt voorgesteld als een vriend die je leven zin geeft. Wanneer je het beste van jezelf geeft, elkaar liefhebt, dan gaat het geluk met je mee, is het geluk je metgezel. Dan ben je nooit alleen. God wil die vriend zijn, en je vindt Hem bij de ander, je naaste.
Iemand die zich daartoe geroepen voelt, is Josef Großerüschkamp. Hij volgt de diakenopleiding en gaat in het nieuwe seizoen stage lopen in onze beide parochies, dus ook in de Nicolaaskerk. In het M&M-magazine stelt hij zich uitgebreid aan u voor.
27/08/2020 - Après-Skibar (gearchiveerd op 28-09-2020)

In januari werd pastoor Skiba 60 jaar. Namens onze Nicolaasgemeenschap kreeg hij een carport cadeau. De Vrienden van Jozef zouden het bouwwerk in elkaar zetten. Tijdens de vakantie van onze pastoor is hard gewerkt en toen hij uit Polen terugkwam was de carport bijna klaar.
Priester Roderick Vonhögen was onder de indruk van het werk van onze arbeiders. Ondanks de zinderende hitte deze zomer zag hij potentie in het bouwwerk met de Oostenrijkse uitstraling. Hij bedacht een mooie naam: Après Skibar. Auto eruit, schnaps erin.
27/08/2020 - Jongeren voor Zambia (gearchiveerd op 28-09-2020)

Zondag 19 juli riep pastoor Skiba ons op om geduld te hebben met elkaar. Geduld, dat hebben onze jongeren gehad! In maart hadden ze een sponsorloop willen lopen om geld in te zamelen voor Zambia, maar corona gooide roet in het eten. De jongeren zijn Zambia echter niet vergeten. Op 19 juli liepen ze alsnog de 15 kilo-
meter die ze toegezegd hadden. Catharina heeft de afstand zelfs hardlopend afgelegd!
Ondanks dat de vakantie al begonnen was, liep de hele groep mee. Twee weken eerder hadden de groepsleden contact gehad met Caroline. Caroline heeft stage gelopen in Zambia en weet alles over de situatie ter plekke. Het was fijn om haar alles te kunnen vragen over het project, maar ook over het leven in Zambia.
Uiteindelijk heeft deze pittige dag, voor sommigen een echte uitdaging, maar liefst 466,70 euro opgebracht! Namens de jongeren, én namens de school in Zambia: bedankt voor uw bijdrage!

Caroline van Weede stuurde ons een update uit Zambia:
Net zoals in de rest van de wereld grijpt het coranavirus ook in Zambia om zich heen. Kinderen gaan al sinds begin maart niet meer naar school. De verwachting is dat ze volgende maand weer naar school mogen. Alleen heeft de school die wij helpen niet genoeg geld om zeep te kopen en er is ook gebrek aan schoon water. Het geld dat de afgelopen maand is opgehaald door de jongeren zal daar naartoe gaan. De school is ons heel erg dankbaar en neemt ons mee in hun gebed!
27/08/2020 - Catechese (gearchiveerd op 28-09-2020)

De catechesemomenten zijn het afgelopen seizoen abrupt beëindigd vanwege de coronamaatregelen. In september maken we een herstart. In ons aanbod houden we met de volgende drie thema's rekening:

- Het Jaar van de Eucharistie dat op Christus Koning wordt afgesloten.
- Het jaar van Laudato Si', uitgeroepen door paus Franciscus, dat nog tot 24 mei 2021 duurt.
- Het thema dat het pastoraal team voor het komende jaar heeft gekozen: Het Goede Leven.

Wat deze drie thema's gemeenschappelijk hebben, is een naam die bij alle drie past: Jezus. Vijf letters slechts, maar met zo'n rijke inhoud! We hopen dat wij in ons leven meer en meer met Jezus zullen leven. Dat is al een nieuw begin van een goed leven!
27/08/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 03-09-2020)

Het nieuwe seizoen van 'In 't voetspoor van Maria' start op woensdag 2 september. Het thema van deze ochtend luidt Jezus Christus, enige Redder van de wereld. Brood voor het eeuwige leven. Aan de hand van woorden van paus Johannes Paulus II, die hij uitsprak tijdens het eucharistisch jaar in 2000 in Rome, zullen we ons verder verdiepen in het mysterie van de heilige eucharistie.
Een van zijn uitspraken: "In het sacrament van de eucharistie blijft de Redder, die twintig eeuwen geleden vlees geworden is in de schoot van Maria, doorgaan zichzelf aan de mensheid te offeren als bron van goddelijk leven."
Door de krachtige teksten van deze heilige paus zullen we deze ochtend veel aangereikt krijgen om over na te denken. Om 10.00 uur staan koffie en thee klaar in het Trefpunt.
27/08/2020 - Vormselvoorbereiding (gearchiveerd op 28-09-2020)

Na een ontspannende vakantie in Nederland of elders hopen wij met hernieuwde energie en inspiratie verder te gaan met de vormselgroep. Vóór de vakantie zijn we al gestart met de voorbereiding. Lesplannen en opdrachtboekjes zijn thuisbezorgd, zodat kinderen en ouders met drie lessen aan de slag konden gaan. De laatste twee keer mochten we gelukkig weer bijeenkomen in het Trefpunt en zo met elkaar kennismaken. Het was fijn om rechtstreeks contact te hebben, dat is toch een stuk persoonlijker. Ook konden we liturgische gebruiksvoorwerpen laten zien.

Er staan nog tien bijeenkomsten gepland, die we hopelijk in het Trefpunt kunnen laten plaatsvinden.
Wij vragen uw gebed voor alle vormelingen, opdat zij door de heilige Geest de liefde die God heeft voor hen zullen zien. En dat zij, door de heilige Geest geïnspireerd, God aan anderen bekend durven maken.
27/08/2020 - Koffieochtend voor ouders (gearchiveerd op 16-09-2020)

Bij een kop koffie of thee houden we een goed geloofsgesprek met elkaar. Op dinsdag 15 september gaan we ons verdiepen vanuit het boek over Moeder Teresa 'Kom wees mijn Licht' in het thema 'Onder leiding van Jezus, onze verrezen Heer'. Als je een bijbel hebt, neem deze mee. Heb je 'De Navolging van Christus', neem ook dat boek mee. Maar heb je beide niet? Ook welkom!
27/08/2020 - Thema-avond (gearchiveerd op 22-09-2020)

Op maandagavond 21 september komt priester Oscar Swijnenberg naar onze kerk voor een thema-avond. Om 19.00 uur is er in de kerk een mis, waarna om 20.00 uur de avond begint. Het thema luidt: De eucharistie in de eerste christentijd en door de eeuwen heen.
Bij een grote deelname wordt de avond in de kerk gehouden. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van deze avond.
27/08/2020 - Eerste communie (gearchiveerd op 21-09-2020)

Op zaterdag 12 en 19 september komen de communicanten bijeen die eigenlijk in mei hun eerste heilige communie zouden doen. De laatste voorbereidingen, en dan...
Hoera!!!
Op zondag 20 september mogen zij Jezus voor de eerste keer in de heilige communie ontvangen. Wilt u voor deze communicanten bidden? Dat Jezus hen echt in hun hart kan ontmoeten.

Voor opgave om de mis bij te wonen graag opletten op de mededelingen en de website.
29/08/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 05-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
30/08/2020 - Maria Bambina (gearchiveerd op 09-09-2020)

Op dinsdag 8 september viert de katholieke Kerk het feest van de geboorte van de H. Maria, de Moeder van Jezus. In veel landen wordt dat feest het feest van Maria Bambina genoemd. Dat betekent baby of kindje Maria.
Het verhaal over haar geboorte en eerste levensjaren staat niet in de Bijbel. Maar in die tijd was het een heel bekend verhaal. Omdat het zo'n mooi en belangrijk verhaal is, werd het veel later toch nog opgeschreven en is het bekend geworden door het proto-evangelie van Jacobus.
Zondag 6 september tijdens de H. mis van 11.00 uur willen wij de verjaardag van Maria, want dat is het, onder de aandacht brengen van iedereen, maar van kinderen in het bijzonder. Er zal dan in de kerk een lieve Maria Bambina te zien zijn. Komen jullie kijken? Na afloop van de mis krijgt elk kind het verhaal over deze wonderlijke geboorte, een gebedsboekje, een kleurplaat, en natúúrlijk wat lekkers uitgereikt zodat jullie dinsdag 8 september Maria niet zullen vergeten te vereren!

Maria Bambina is ook in de Nicolaaskerk te zien op zaterdagmiddag 5 september tussen 12.00 en 16.00 uur en op dinsdag 8 september tijdens de mis van 19.00 uur (reserveren is dan niet nodig).
Gefeliciteerd, Maria Bambina, en fijne verjaardag! Hoera!
03/09/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 01-10-2020)

Op 30 september is er weer een bijeenkomst van 'In 't voetspoor van Maria'. Op die dag staat het indrukwekkende leven van Karl Leisner op het programma. Deze priester werd geboren op 28 februari 1915 in de Duitse plaats Rees (net over de grens) en groeide op in Kleef. Toen hij op het gymnasium zat, werd hij lid van de katholieke jeugdbeweging. Hier kwam hij in contact met de Bijbel, de liturgie en vooral de eucharistie.
Aangezien het organiseren van geloofsevenementen in Duitsland door het nazibewind aan banden was gelegd, organiseerde Leisner jeugdkampen in de Benelux. Hoewel hij leed aan TBC, ontwikkelde hij zich tot een fel tegenstander van Hitler. Wat hem hierdoor overkwam en hoe het verder in zijn leven ging, zullen we deze ochtend horen.
04/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 09-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
10/09/2020 - Eerste communie doen? (gearchiveerd op 26-09-2020)

Heeft u een kind dat graag volgend jaar de eerste heilige communie wil doen? Op zaterdag 3 oktober organiseren we een middag om kennis te maken. We beginnen om 13.30 uur in het Trefpunt achter de Nicolaaskerk. U bent van harte welkom met uw kind!
Wilt u graag van tevoren contact? Dat kan natuurlijk. Rosalien Knapen (tel. 035 5420234) en Gabriëlle Nieuwenhuis (tel. 035 5420208) staan voor u klaar. U kunt ook een e-mail sturen naar .
12/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 14-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
17/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 21-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
24/09/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 28-09-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
26/09/2020 - Hulp gevraagd (gearchiveerd op 26-10-2020)

In het Kerkvenster van oktober kunt u lezen dat we weer een groot project zijn gestart in onze kerk. Als een van de laatste onderdelen van de restauratie is nu de sacristie aan de beurt.

Zo'n 50 jaar geleden hebben de toenmalige parochianen het gezamenlijk voor elkaar gekregen om de kerk de restaureren. In die tijd zijn ook de huidige pastorie, de dagkapel en het Trefpunt gebouwd. Parochianen hebben toen avond na avond hun steentje bijgedragen en van het resultaat hebben wij nu nog altijd plezier.

In navolging van deze saamhorigheid hebben de Vrienden van Jozef, een groepje van ongeveer 20 klussers, veel tijd gestoken in de kerkbanken en andere klussen in en rondom de kerk. Zo wordt veel geld bespaard.

Nu we de sacristie willen opknappen, is wederom veel hulp nodig. Een stukadoor, een tegelzetter en iemand die radiatoren kan aansluiten. Ook hobbyklussers zijn van harte welkom! En denkt u dat u niet zo handig bent maar kunt u wel schuren of dingen opruimen? Ook dan bent u van harte welkom, wij kunnen alle hulp gebruiken!

U kunt zich aanmelden per e-mail naar of via de locatieraad.

Los van de gezelligheid die het brengt, geeft het veel voldoening. We doen het natuurlijk allemaal voor God en voor elkaar, maar het zou toch mooi zijn als men over nog eens 50 jaar met trots op deze periode terugkijkt? Doe mee!
26/09/2020 - Eerstecommuniegroep van start (gearchiveerd op 01-11-2020)

De bijeenkomsten voor kinderen die in 2021 de eerste communie zullen ontvangen, gaan deze maand van start. We komen bijeen op 3, 10 en 31 oktober.
Tijdens de eerste bijeenkomsten staat de liefde van God centraal. Hij wil graag met ons in contact treden. Hij schept de wereld en de mens. Alles is heel mooi en goed. Maar helaas blijft het niet zo. De mens luistert niet naar God. Toch belooft God iemand die het tussen Hem en de mens goed zal maken: Jezus. En Hij wil graag dat we bij zijn Kerk gaan horen. Dat gebeurt door ons doopsel. Maar we hebben ook een gebouw. Hoe ziet dat kerkgebouw eruit? Dat gaan we van dichtbij bekijken.

Heeft u een kind dat in aanmerking komt voor de voorbereiding? U bent samen met uw kind van harte welkom!
Informatie:
26/09/2020 - Kaarten gevraagd (gearchiveerd op 26-10-2020)

Heeft u in een la nog ansichtkaarten liggen die u niet meer gebruikt? Gezellige, hartelijke, bemoedigende kaarten? Maar ook kaarten voor kinderen? Wij willen deze graag ontvangen om ze te gebruiken voor hen die het niet zo goed getroffen hebben. Samen met de jeugdgroepen willen we kaarten schrijven. Graag inleveren op de tafeltjes bij de uitgang van de kerk in een mandje dat daar zal staan.
29/09/2020 - Niet TOP! (gearchiveerd op 26-10-2020)

Hoewel de catechesegroepen alweer ruim een maand opgestart zijn, blijft het rondom de TOP-middag nog erg stil. De liefhebbers van spelletjes moeten nog even geduld hebben voordat ze weer bij elkaar kunnen komen. De reden daarvoor laat zich raden: het coronavirus!
Een potje klaverjassen of een spelletje scrabble spelen lukt helaas niet met de anderhalve meter afstand die in acht genomen moet worden. We vragen nog even geduld van de spelletjesliefhebbers, en hopen van harte
dat er weer snel een veilige start gemaakt kan worden.
29/09/2020 - Engelbewaarders (gearchiveerd op 14-10-2020)

Op 2 oktober vieren we de feestdag van de heilige engelbewaarders. Misschien is het gebedje nog bekend:
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Wat zeggen we eigenlijk?
En waarmee helpt de engelbewaarder ons?
Op dinsdag 13 oktober gaan we samen met andere ouders op ontdekkingstocht.
Koffie en thee staan om 10.00 uur voor je klaar.
29/09/2020 - Mariaconcert gaat niet door (gearchiveerd op 19-10-2020)

In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de regering is besloten het concert ter ere van Maria, dat gepland stond op zondag 18 oktober, niet door te laten gaan.
30/09/2020 - Rozenkransgebed (gearchiveerd op 01-11-2020)

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt.
In onze Nicolaaskerk wordt de rozenkrans met grote regelmaat gebeden. We doen dit op de maandagmorgen en de woensdagavond. Sinds vorig jaar is het een goede gewoonte geworden om na iedere doordeweekse mis de rozenkrans te bidden.

In de Mariamaand oktober komen er nog wat extra mogelijkheden om samen te bidden bij. De rozenkrans zal iedere doordeweekse avond gebeden worden, dus ook op maandag en op donderdag. Ook als u niet vertrouwd bent met dit gebed, nodigen we u van harte uit om eens mee te komen bidden.

Maandag: 08.40 uur, 19.30 uur
Dinsdag: 19.30 uur
Woensdag: 19.30 uur
Donderdag: 19.00 uur
Vrijdag: 19.30 uur
01/10/2020 - Missio Wereldmissiemaand 2020 (gearchiveerd op 01-11-2020)

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto 'Gelukkig de vredestichters' (Matteüs 5, 9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke Kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven." Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken.

De collecte op Missiezondag 18 oktober is bestemd voor West-Afrika.

Of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. U kunt ook gemakkelijk via de website van Missio doneren.

Meer informatie: www.missio.nl
01/10/2020 - Brief van de kardinaal (gearchiveerd op 28-10-2020)

Naar aanleiding van de tweede golf van het corona virus heeft kardinaal Eijk alle gelovigen in het aartsbisdom Utrecht een bemoedigende brief gestuurd. U vindt de tekst hier.
01/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 05-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
04/10/2020 - Missen vervallen (gearchiveerd op 10-10-2020)

Dinsdag 6, donderdag 8 en vrijdag 9 oktober zijn er geen eucharistievieringen. We bidden op die tijden het getijdengebed, aangevuld met de lezingen van de dag
07/10/2020 - Terug naar 30 bezoekers (gearchiveerd op 28-10-2020)

In verband met de verscherpte coronamaatregelen zullen er tot nader order slechts 30 mensen per viering kunnen worden toegelaten. U hebt dit waarschijnlijk al via de media vernomen. Toch zal het voor veel mensen weer even slikken zijn. Het is echter niet voor niets, want ook in Baarn komen steeds meer meldingen van mensen die besmet zijn met het virus.
Dit betekent wel, dat er van u als kerkgangers vooral solidariteit wordt gevraagd. Het reserveringssysteem zal weer strikt worden gehanteerd, ook tijdens de doordeweekse missen omdat daar vaak ook al tegen de 30 kerkgangers zijn. Dat betekent helaas ook, dat veel mensen geen plaats zullen hebben en dus naar een volgende viering moeten uitwijken. Dus hierbij een oproep voor de mensen die gewend zijn dagelijks naar de mis te gaan: Wees gaarne bereid om een keer uw plekje af te staan aan een parochiaan die anders niet naar de kerk kan komen. Alvast hartelijk dank!
09/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 12-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
10/10/2020 - Gezinsmis 25 oktober (gearchiveerd op 26-10-2020)

"Alles of niets"
Soms moet je een moeilijke keuze maken: op dezelfde dag heb je een feestje van je beste vriend, maar moet je ook een belangrijke wedstrijd spelen. Allebei goed en leuk: wat doe je? Of twee van je vrienden maken ruzie: welke kant kies je dan? En als je moet kiezen tussen iets GOEDS en iets LEUKS? Bijvoorbeeld als je je moeder hebt beloofd haar te helpen met boodschappen doen, maar het is ook zo'n mooi weer en je zou eigenlijk nog lekker buiten willen blijven spelen... Pfff, best ingewikkeld soms hè, dat kiezen?
En nou staat er boven dit stukje: "alles of niets"! Huh? Dat klinkt dan toch heel goed? Hoef je niet lang over na te denken, toch? Da's geen moeilijke keuze: dan wordt het ALLES! Toch? Zou dat ermee bedoeld worden? Hmmm...
In het Evangelie wordt aan Jezus gevraagd wat het belangrijkste is in de wet. Jezus is heel duidelijk: God beminnen boven alles en je naaste als jezelf. Dus niet een 'beetje' beminnen, maar 100% beminnen! Niet "af en toe", maar ALTIJD! Niet 'een beetje kiezen', maar HELEMAAL!
Dát wordt bedoeld met 'alles'.
Nou, het leek een makkelijke keuze, dat 'alles', maar dit is wel heel wat, hè? Kom 25 oktober maar luisteren en meevieren: dan hoor je wat daar allemaal bij komt kijken en kunnen we elkaar helpen met ideetjes.

Van harte welkom!
11/10/2020 - Mondkapje verplicht (gearchiveerd op 11-11-2020)

Door de Nederlandse bisschoppen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen bij het kerkbezoek (behalve tijdens de communie). Vanwege de verantwoordelijkheid voor onze vrijwilligers en onze kerkgangers, heeft het parochiebestuur echter bepaald dat mondkapjes verplicht zijn. Ook wanneer u zelf geen symptomen hebt, kunt u het virus overdragen. Een mondkapje helpt om het risico te verminderen dat u anderen besmet. Veel van onze kerkgangers bevinden zich in de risicogroep en als u een mondkapje draagt, is de kans dat u hen besmet een stuk kleiner. Houdt u ook bij het dragen van een mondkapje anderhalve meter afstand.
12/10/2020 - Missen vervallen (gearchiveerd op 16-10-2020)

Dinsdag 13 en donderdag 15 oktober zijn er geen eucharistievieringen. Op donderdag bidden we om 8.45 uur de lauden, aangevuld met de lezingen van de dag.
14/10/2020 - Thema-avond gaat niet door (gearchiveerd op 20-10-2020)

De thema-avond op maandag 19 oktober gaat niet door.
Ook de eucharistieviering om 19.00 uur komt te vervallen. Op die tijd bidden we de vespers met de lezingen van de dag. Om 19.30 uur wordt de rozenkrans gebeden.
16/10/2020 - Missen vervallen (gearchiveerd op 25-10-2020)

Van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober vervallen alle eucharistievieringen. Op wat extra tijden wordt de rozenkrans gebeden.
Het vieringenrooster is dan als volgt:
maandag 19 oktober om 8.30 uur rozenkransgebed, om 19.00 uur vespers met de lezingen van de dag en om 19.30 uur rozenkransgebed;
dinsdag 20 oktober om 8.45 uur lauden, waarna aanbidding tot 10.00 uur, om 19.00 uur vespers met de lezingen van de dag en om 19.30 rozenkransgebed;
woensdag 21 oktober om 8.45 uur lauden met de lezingen van de dag, om 9.00 uur rozenkransgebed, 19.15 uur vespers en om 19.30 uur rozenkransgebed;
donderdag 22 oktober om 8.45 uur lauden met de lezingen van de dag, om 9.00 uur rozenkransgebed, om 19.00 uur rozenkransgebed, waarna aanbidding tot 20.00 uur;
vrijdag 23 oktober om 8.45 uur lauden, om 9.00 uur rozenkransgebed, om 19.00 uur vespers met de lezingen van de dag en om 19.30 uur rozenkransgebed;
zaterdag 24 oktober om 19.00 uur plechtige vespers.
16/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 19-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
23/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 26-10-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
28/10/2020 - Kerk in coronatijd (gearchiveerd op 28-11-2020)

We leven in een onzekere tijd. Het lijkt wel of de regels rondom het coronavirus iedere week veranderen. Ook voor onze geloofsgemeenschap heeft dat helaas de nodige consequenties.

Zoals u ongetwijfeld via de landelijke media hebt vernomen, moesten wij in onze vieringen terug naar maximaal 30 bezoekers. Gelukkig is dit getal zonder kinderen onder de 13 en zonder celebranten en ander 'personeel'. Maar toch. Voor een kerk die vorig jaar nog op de zondag gemiddeld 200 bezoekers trok, is een maximum van 30 gewoon weinig. Zelfs voor doordeweekse missen wordt het krap, omdat we daar al tegen de 30 bezoekers hadden.
Daarom is vooraf reserveren voor alle eucharistievieringen nu verplicht. Doe dit bij voorkeur via www.marthamaria.nl/vieringen. Als u geen internet hebt, kunt u bellen met 06-2192 0231. Is een mis vol, dan komt u op de wachtlijst en schuift u door naar een volgende viering.

Reacties
De reacties op de maatregelen zijn wisselend. Dat is begrijpelijk. De overgrote meerderheid toont begrip, maar er zijn ook mensen die hun angst, frustratie en ongenoegen tonen. En dat mag, want het houdt ons scherp: alle feedback is welkom. Voor de een gaan de maatregelen niet ver genoeg, voor de ander veel te ver. Daar proberen we zo goed mogelijk een middenweg in te vinden, met uw veiligheid voorop.

Onzekerheid
Door verschillende oorzaken hebben we recentelijk te maken gehad met vieringen die uitvielen. Bovendien volgen de landelijke maatregelen elkaar snel op. Houd daarom de website goed in de gaten, want er kan in een week tijd veel veranderen.

Online vieringen
Goed nieuws is dat onze Nicolaaskerk op dit moment wordt voorbereid op het online uitzenden van vieringen met beeld! Volgens planning is dit eind oktober gereed, dus als u dit blad leest, zou het moeten werken. Dat betekent dat u, als u niet in de mis terecht kunt, de viering nu ook via internet kunt bekijken. Raadpleeg de website, daar staat alle informatie hoe u via Kerkomroep gebruik kunt maken van het streamen.

Wintermaanden
De regel is dat er moet worden geventileerd voor, tijdens en na de vieringen. Deze regel heeft alles te maken met veiligheid, maar het heeft wel invloed op de temperatuur in de kerk. Wat in de zomermaanden geen probleem opleverde, kan op koude dagen onplezierig worden.
Voor en na de viering blijven we luchten, maar tijdens de viering gaan de deuren bij kou dicht. Toch kan het een paar graden kouder zijn dan u gewend bent. Trek daarom warme kleding aan als u naar de kerk komt!

Blijf gezond
Het zijn rare tijden. Houd u vooral vol en steun elkaar, zeker de mensen die getroffen worden door eenzaamheid, financiële achteruitgang of anderszins. Laten we hoopvol en met geduld afwachten tot betere tijden zich weer aandienen. En vooral: blijf gezond!

De pastoraatgroep en de locatieraad
28/10/2020 - Allerzielen (gearchiveerd op 03-11-2020)

Ook al zijn dit jaar de mogelijkheden beperkt, toch wordt Allerzielen (maandag 2 november) een dag waarop wij mogen denken aan onze overledenen. Vooral voor hen die afgelopen jaar iemand verloren hebben, is het een troostrijke dag. Daarom noemen we de namen van onze dierbaren en bidden we voor hen dat zij bij God mogen zijn.

Zoals gewoonlijk doen we dat in een eucharistieviering 's avonds om 19.00 uur. Maar omdat per viering slechts 30 mensen naar de kerk mogen komen, wordt er ook overdag een viering gehouden. Alleen is dat een viering van woord en gebed. Deze begint om 11.00 uur. Voor beide vieringen moet gereserveerd worden via www.marthamaria.nl.

Er zal op die dag helaas 's avonds geen verlichting zijn op het kerkhof en we gaan er ook niet gezamenlijk naartoe. Ook is er na de vieringen geen gelegenheid om bij de koffie of de thee even na te praten.

Namens de Memento-groep St. Jozef
Diaken Jan Nieuwenhuis

Op Allerzielen zal de kerk open zijn van 11.00 uur tot 20.00 uur.
31/10/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 02-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
01/11/2020 - Sam's kledingactie (gearchiveerd op 12-11-2020)

Ieder najaar organiseert Sam's kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Lokale infrastructuur
In Zuidoost-Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Levensvatbare terugkeer
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen, is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Actiedagen in Baarn

Op dinsdag 10 en woensdag 11 november kunt u in Baarn uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat 19.

dinsdag van18.00 tot 20.00 uur
woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.


Kijk voor meer informatie op: www.samskledingactie.nl
01/11/2020 - Delen zoals Sint Maarten (gearchiveerd op 16-11-2020)

Het feest van Sint Maarten nodigt ons uit om te delen. Zoals hij de helft van zijn mantel aan de bedelaar gaf en daarmee alles wat hij had (want de andere helft was eigendom van het leger), zo mogen wij ook delen. Wat kunnen wij missen? Uit de vele mogelijkheden bieden we er twee aan:
1. Oproep ansichtkaarten:
Heeft u in een la nog ansichtkaarten liggen die u niet meer gebruikt? Wij willen deze graag ontvangen om ze te gebruiken voor hen die het niet zo goed getroffen hebben. Graag inleveren op de tafeltjes bij de uitgang van de kerk in een mandje dat daar zal staan.
2. Oproep speelgoed:
Vorig jaar hebben we veel speelgoed naar de Speelgoedbank mogen brengen. Heeft u nog overtollig, goed speelgoed? In het weekend van 7/8 en 14/15 november staat de speelgoedkist in het portaal, dus direct bij binnenkomst. Gevraagd wordt om geen knuffels in te leveren. Hartelijk dank voor uw medewerking!
03/11/2020 - 12 nov geen gebedsuur (gearchiveerd op 13-11-2020)

Op donderdag 12 november zal de kerk 's middags bezet zijn. Er is dan geen gelegenheid voor stil gebed van 14.30 tot 15.30 uur.
04/11/2020 - Cadeau voor de diaken (gearchiveerd op 04-12-2020)

Op 19 november is Jan Nieuwenhuis precies 25 jaar geleden door kardinaal Simonis tot diaken gewijd. Hiervoor zijn verschillende vieringen ingepland om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om erbij te zijn.
Op de vraag 'heb je nagedacht over een cadeau' gaf Jan in eerste instantie een ontkennend en later een twijfelend antwoord. 'Wat ik graag wil is de mogelijkheid om iets te kunnen doen voor mensen in de parochie waarvoor ik in mijn werk zie dat het nodig is. Uiteraard kost dat vaak geld.' Deze vraag ondersteunen wij van harte en we hopen dan ook dat u voor dit mooie cadeau een bijdrage wilt geven. Dit kan op rekening NL22 RABO 0128 8971 39 ten name van RK parochie HH Martha en Maria, onder vermelding van "25 jaar diaken". Hiermee kunnen we tevens samen uiting geven aan de tekst van Lucas 22, 27: "Ik ben als degene die bedient", de wijdingstekst van Jan Nieuwenhuis.

Het parochiebestuur
06/11/2020 - Vieringen jubileum diaken (gearchiveerd op 20-11-2020)

Graag hadden we het vieren van het jubileum met veel mensen in de kerk gedaan. Op dit moment kan dat helaas maar met maximaal 30 mensen. Daarom vieren wij het op drie momenten: op 15 november in de mis van 11.00 uur en op de jubileumdag zelf, 19 november, in de mis van 8.45 uur. Ook de vesperviering van 14 november om 19.00 uur zal in het teken staan van het jubileum. Voor deze vieringen, die alledrie in de Nicolaaskerk in Baarn plaatsvinden, dient u te reserveren. Houdt u vooral de website in de gaten voor de laatste update.
06/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 09-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
11/11/2020 - Jubileum diaken Nieuwenhuis (gearchiveerd op 18-11-2020)

Vanwege het feit dat er slechts 30 bezoekers per viering mogelijk zijn, wordt het jubileum van diaken Nieuwenhuis verspreid over drie vieringen:
Zaterdagavond 14 november om 19.00 uur: plechtige vespers
Zondagmorgen 15 november om 11.00 uur: eucharistieviering
Donderdagmorgen 19 november om 8.45 uur: eucharistieviering
Voor de zaterdag en de donderdag kunt u nog reserveren. De zondagviering is helaas volgeboekt.
12/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 16-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
13/11/2020 - Nog geen activiteiten (gearchiveerd op 16-12-2020)

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle activiteiten voorlopig nog opgeschort tot medio december. Uitzondering hierop vormen de communievoorbereiding en de vormselvoorbereiding.
Wij hopen dat de activiteiten weer zo snel mogelijk een herstart kunnen maken. Houd daarom de website goed in de gaten voor het meest actuele nieuws.
14/11/2020 - Gezinsmis 29 november (gearchiveerd op 30-11-2020)

Let goed op: Jezus komt!

Zucht! "Let goed op": dat zul je wel vaker horen, toch? Van de juf of meester als er iets belangrijks verteld wordt in de klas (of als je aan het dromen bent…) Maar je hoort dit vast ook van je ouders als zij willen dat je goed luistert. Omdat ze je waardevolle dingen willen zeggen.

En nu deze oproep! Opletten, want Jezus komt? Huh? Het is toch nog geen
Kerstmis? Dat duurt nog heeeeeel lang!

Hmmm. Misschien wordt er wel bedoeld dat je, al wachtende op de komst van Jezus, al kunt uitkijken naar Hem? Met een houding van blij-zijn en van verlangen? Dat we in de lange, donkere dagen vóór Kerstmis onszelf goed voorbereiden op zijn komst. Niet passief vanuit onze luie stoel of vanonder een dekentje op de bank: nee! Actief, natuurlijk! Door Hem te zoeken in de Bijbel bijvoorbeeld en in de mensen om je heen. Door goed te doen en te zijn: dát is opletten!
In de gezinsmis hoor je nog veel meer over deze periode van verwachting en opletten: je bent van harte welkom!!
15/11/2020 - Pastor Loozekoot overleden (gearchiveerd op 01-12-2020)

Ons heeft het bericht bereikt dat pastor Rigo Loozekoot afgelopen woensdag helaas is overleden. Pastor Loozekoot was in 2016 korte tijd parochievicaris in onze parochie, tot hij afscheid moest nemen en met ziekteverlof ging. Velen kenden hem als een warm mens en een toegewijd priester. U kunt het overlijdensbericht hier downloaden.
16/11/2020 - Viering en lezing afgelast (spoed, gearchiveerd op 17-11-2020)

In verband met mogelijk besmettingsgevaar zal de kardinaal vanavond toch geen viering en lezing houden in de Nicolaaskerk. De eucharistieviering gaat daarom niet door. Hoewel wij dit betreuren, is het op dit moment het juiste besluit.
20/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 23-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
20/11/2020 - Mondkapjesplicht (gearchiveerd op 20-12-2020)

Op 11 oktober hebben we u bericht dat het parochiebestuur het gebruik van mondkapjes heeft verplicht in de kerken van de Martha en Mariaparochie. Dus ook bij ons in de Nicolaaskerk. Daarbij is het advies van de Nederlandse bisschoppen genoemd, die het gebruik van mondkapjes adviseren en daarbij ook expliciet stellen dat het tijdens de communie af kan.
Nu is er enige verwarring ontstaan over de vraag of het mondkapje ook in de kerkbank verplicht is buiten de communie om. Het antwoord daarop is nee. Dus er geldt een mondkapjesplicht in de kerk tijdens het lopen, maar het kan af zodra u in de bank zit en anderhalve meter afstand hebt tot uw medekerkgangers.
25/11/2020 - Kou in de kerk (gearchiveerd op 25-12-2020)

De afgelopen weken zijn er enkele klachten gekomen over kou in de kerk. Dat is logisch, want de dagen worden kouder en al hebben we weer warmterecords meegemaakt in november, toch daalt de temperatuur verder richting de winter. De een neemt dit graag voor lief en koestert de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot ventilatie en frisse lucht, de ander heeft er meer last van en vraagt zich af waarom de verwarming niet hoog wordt opgestookt.
Dit is een ingewikkelde kwestie waarvoor verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden in overleg met de pastoor en het parochiebestuur naast elkaar zijn gelegd. Een complicerende factor hierbij is het verwarmingssysteem in de Nicolaaskerk. Dit is een gesloten systeem waarbij 'vuile' lucht uit de kerk wordt verwarmd en opnieuw de kerk in wordt geblazen. Er komt geen frisse lucht van buiten bij. Bij het rechter rooster wordt de lucht de kerk ingeblazen en bij het linker rooster weer opgezogen, zodat er een circulatie van lucht ontstaat van het ene naar het andere rooster (zie de afbeelding). Deze luchtcirculatie is erg ongunstig in coronatijd. Daarom kan de verwarming niet blazen als er vieringen bezig zijn.
Daar komt bij dat de doordeweekse vieringen bij ons in de kerk erg goed worden bezocht. Regelmatig zitten we tegen de dertig kerkgangers aan en soms zelfs er overheen. Het feit dat er meerdere vieringen zijn per dag, maakt dat de kerk moeilijk warm te stoken is wanneer er veelvuldig moet worden gelucht, zoals de voorschriften zijn.
Er is gezocht naar de juiste balans tussen een acceptabele temperatuur, het vermijden van torenhoge kosten en het garanderen van de veiligheid van de kerkbezoekers. Gelukkig is hiervoor een oplossing gevonden. Deze wordt momenteel uitgewerkt en ingericht, zodat de kerk snel enkele graden warmer kan zijn dan de afgelopen dagen het geval was. De gekozen oplossing is ook direct 'wintervast', zodat we zelfs als het gaat vriezen een acceptabele temperatuur in de kerk hebben.
Maar... wat voor de een acceptabel is, is voor de ander nog steeds te koud. Dat blijft zo. Daarom blijft het advies: kleed u vooral warm aan als u komt.

Lees hier meer over de regels vanuit het bisdom.
26/11/2020 - Lauden vervallen (spoed, gearchiveerd op 26-11-2020)

Vrijdag 27 november vervallen de lauden.
27/11/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 30-11-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
01/12/2020 - Lichtjesavond 18 december (gearchiveerd op 19-12-2020)

In deze coronatijd stelt de Nicolaaskerk in de Advent op vrijdag 18 december zijn deuren open om ons voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis, het feest van de HOOP. Zeker in deze moeilijke tijd met zijn vele beperkingen is het fijn om een kaarsje te kunnen ontsteken. En hoe later het wordt, hoe mooier de kerk zal worden.

Wanneer?
Op vrijdag 18 december 2020.

Hoe laat?
Van 14.30 tot 21.00 uur kunt u de kerk binnenlopen.

Op 18 december wordt om 18.30 uur de vesper gebeden; dat is het avondgebed van de Kerk. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering.
Voor deze eucharistieviering dient u zich aan te melden. Dit kan via www.marthamaria.nl/vieringen
Er mogen niet meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn.

Ook na de eucharistieviering is er tot 21.00 uur nog de tijd om een kaarsje aan te steken.

Wat kunt u/jij doen?
Een lichtje aansteken, even stil zijn, luisteren naar muziek, bidden.
Er zullen wat gebeden klaarliggen.

Waar letten wij op?
Op de anderhalve meter afstand.
Handen ontsmetten.

Samen ons voorbereiden op Kerstmis.
De geboorte van Jezus Christus, de Redder van de wereld.
01/12/2020 - Kerstkaarten (gearchiveerd op 23-12-2020)

In het zijportaal zijn dit jaar weer religieuze kerstkaarten te koop. Er is een mooie variatie van verschillende stijlen beschikbaar. Wacht niet te lang met kopen, want op=op. Alle kaarten kosten € 1,-- per stuk.
04/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 07-12-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
09/12/2020 - Reserveren uitvaart (spoed, gearchiveerd op 10-12-2020)

In tegenstelling tot wat gisteren tijdens de eucharistieviering is vermeld, hoeft voor de begrafenis van donderdag 10 december niet te worden gereserveerd via marthamaria.nl/vieringen.
09/12/2020 - Vieringen tijdens Kerstmis (gearchiveerd op 16-12-2020)

Gedurende de kerstdagen zijn er vier vieringen in de Nicolaaskerk: twee op kerstavond, één op Kerstmis zelf en één op tweede kerstdag. Dat betekent dat er in totaal maximaal 4 x 30 = 120 mensen met Kerstmis naar de kerk kunnen. Dat is erg weinig in vergelijking met andere jaren. Zo waren er alleen al bij de gezinsmis vorig jaar 450 bezoekers, dus 15 keer het toegestane aantal van dit jaar.
Vanwege de verwachte belangstelling gelden er een aantal extra maatregelen gedurende deze kerstdagen:
  1. Net als bij andere vieringen is het maximum aantal bezoekers gesteld op 30 en is vooraf reserveren verplicht. Vanwege de verwachte drukte zullen we strikt moeten toezien of iemand wel gereserveerd heeft. Zonder reservering heeft het geen zin om toch naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat we u bij de kerkdeuren moeten teleurstellen, vragen wij u met klem: als u geen plaats hebt kunnen reserveren, blijft dan alstublieft thuis. U kunt dan met ons meevieren via de livestream op Kerkomroep.nl
  2. We zullen ook in de kerstperiode anders moeten omgaan met de wachtlijsten. Komt u op de wachtlijst van de viering van zondag 20 december, dan kunnen we u geen voorrang geven bij de kerstvieringen. Wel bij de viering op zondag 27 december of een andere viering tijdens de kerstperiode daarna.
  3. De wachtlijsten voor de kerstvieringen hebben slechts betrekking op de viering zelf. Komt er een plaatsje vrij door een afmelding, dan krijgt de eerste op de wachtlijst een plaats. Na de viering vervalt de wachtlijst; er wordt dus vanuit wachtlijsten van de kerstvieringen geen voorrang verleend bij andere vieringen.
  4. Om ervoor te zorgen dat zoveel verschillende mogelijk mensen naar de kerk kunnen in deze periode, zullen we ook geen reserveringen accepteren voor meerdere kerstvieringen. U kunt dus slechts één keer naar de kerk tijdens Kerstmis.
Wilt u graag naar de kerk, weest u er dan vooral vroeg bij en reserveer via marthamaria.nl/vieringen. Dit kan vanaf enkele dagen vóór de viering. Hebt u gereserveerd, dan zien wij u graag komen!
11/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 14-12-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
11/12/2020 - Vierkerstmis.nl online (gearchiveerd op 27-12-2020)

Op 27 november is de website Vierkerstmis.nl online gegaan. Op deze website nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de livestream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen, want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.
15/12/2020 - O-Antifonen (gearchiveerd op 24-12-2020)

Vanaf 17 december wordt in de vespers bij de lofzang van Maria de zogenaamde O-antifoon gezongen, zo genoemd naar het eerste woord van deze antifonen.

De O-antifonen worden voor het eerst genoemd in de 6e eeuw na Christus en in de 8e eeuw waren ze in Rome algemeen in gebruik in liturgische vieringen. Deze verzen, ook wel de "Grote Antifonen" genoemd, worden gereciteerd tijdens de vespers, één per avond, tussen 17 en 23 december. Elke antifoon is gebaseerd op een andere titel voor Jezus uit het Oude Testament — titels zoals Emmanuel, Sleutel van David, Dageraad en Wijsheid. Bij elkaar genomen zoals in dit lied, verwoorden deze titels het verlangen van de Israëlieten naar de Messias, evenals ons eigen verlangen naar de komst van Jezus - zowel met Kerstmis als bij de wederkomst.

Het overheersende thema van de O-antifonen is er een van hoop en van het wachten op Jezus' komst.
Ze helpen ons de ogen te openen voor wie Jezus is door de verschillende titels van de Messias te belichten. Ze zeggen ons dat Jezus zowel God als mens is. Ze zeggen ons dat Hij de macht heeft in de hemel en op aarde. Ze zeggen ons dat Hij de wijsheid van God is en het verlangen van ieder mensenhart.

En ten slotte besluit elke antifoon met een smeekbede dat Jezus, wanneer Hij komt, een krachtig werk in ons leven zal doen. Zo vraagt de eerste antifoon Jezus om te komen en ons "de weg naar het heil" te laten zien. De tweede antifoon vraagt Jezus: "Strek uw machtige hand uit om ons te bevrijden." We vragen Jezus dus niet alleen om te komen, maar ook om ons verder te leiden in de vrijheid die Hij voor ons heeft gewonnen toen Hij voor het eerst kwam, tweeduizend jaar geleden.

17 december
0 WIJSHEID, Gij zijt voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht, kom nu, wijs ons uw wegen.
18 december
0 ADONAI, Heer van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom nu, bevrijd ons met sterke hand.
19 december
0 WORTEL VAN JESSE, Gij zijt het teken waar de volken op hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer.
20 december
0 SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van Israëls huis, wat Gij opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood.
21 december
0 DAGERAAD, Afglans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw van de dood.
22 december
0 KONING VAN DE VOLKEREN, zo lang verwacht, Gij zijt de hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.
23 december
0 EMMANUEL, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.
15/12/2020 - Dankwoord (gearchiveerd op 15-01-2021)

Beste medeparochianen,
Op 19 november mocht ik vieren dat ik 25 jaar diaken ben. Omdat er per viering slechts 30 kerkgangers mochten komen, heb ik het in drieën gevierd: ook op 14 en 15 november. Elke keer heb ik in de preek één van de drie aandachtsvelden van de diaken belicht: diaconie van het woord, van de liefdewerken en van de liturgie. Met als leidend thema de woorden van Jezus: 'Ik ben als degene die bedient.'
Verbaasd en verrast was ik over de vele attenties en felicitaties, de hulpvaardigheid bij de vieringen, en bovenal de aanwezigheid van het hele pastorale team. Versteld stond ik over de velen die in ruime mate een bedrag gestort hebben op het 'fonds voor acute hulp'. Ik beschouw dat als een signaal dat u zich bewust bent van de opdracht die wij als christenen hebben om onze naaste in woord en daad nabij te zijn. Mede namens mijn vrouw Gabriëlle dank ik u hartelijk.
Moge God met u zijn, zeker nu wij naar Hem uitkijken en Hem verwachten.

Jan Nieuwenhuis, diaken
15/12/2020 - Gerarduskalender 2021 (gearchiveerd op 08-01-2021)

Door het coronavirus is het niet mogelijk om na de missen de kalender te verkopen. U kunt deze wel kopen iedere dinsdag en donderdag op het secretariaat van 9.00 tot 12.00 uur.
15/12/2020 - Speelgoedbank blij (gearchiveerd op 15-01-2021)

De inzameling van speelgoed door onze geloofsgemeenschap is een succes geworden. Dozen vol speelgoed zijn op 25 november naar de speelgoedbank in Amersfoort gebracht. Ze zijn er daar heel blij mee! Vele kinderen kunnen nu uitzien naar leuke cadeaus.
Alle kinderen bedankt voor de inzameling van het speelgoed!
15/12/2020 - Nieuw: kinderbloemengroep (gearchiveerd op 15-01-2021)

Beste kinderen en jongeren,
Kijk je wel eens door het raam naar buiten? En zie je dan die prachtige vogels en vlinders? Hou je ook zo van de natuur en van de prachtige bloemen? Ja, natuurlijk, onze aarde, door God geschapen, geeft ons heel veel mooie dingen.
Je bent van harte welkom om mee te helpen in de nieuwe kinderbloemengroep. De bedoeling is om bloemstukjes te maken voor een altaar in de kerk, speciaal voor de heilige mis en voor bijzondere feesten. Je leert ook veel over bloemen en planten en hoe je de mooiste bloemstukjes kunt maken.
De kinderbloemengroep komt eens in de maand samen. Meestal op de vrijdag of zaterdag een uurtje. Geef je snel op, dan maken we er samen iets moois van! Je kunt mij appen op nr. 06-22966754.

Wilma Jansen-Lansdorp
15/12/2020 - Kerststallenroute (gearchiveerd op 07-01-2021)

Sinds jaar en dag staat Baarn bekend om de kerststallenroute "de Weg van het Licht". Van 18 december tot en met 6 januari staan in ruim 250 tuinen, verspreid over ons dorp, kerststallen opgesteld. De route wordt jaarlijks door vele mensen bezocht. Niet alleen door Baarnaars, maar ook mensen van buiten Baarn zijn trouwe gasten van de route.
Dit jaar wordt de kerststallenroute voor de 25ste keer gehouden, maar vanwege de coronamaatregelen kan dit helaas niet worden gevierd. Toch kan de route gelukkig wel worden gelopen. En dat is fijn, want juist in deze coronatijd brengt de route wat van de gezelligheid van het kerstfeest in de harten van de mensen. Zeker als men de route in het donker loopt, want de stallen zijn tot 23.00 uur sfeervol verlicht.
De route groeit nog elk jaar, want dit jaar zijn er weer zo'n 50 nieuwe stallen toegevoegd. En zoals elk jaar is de verscheidenheid in stallen groot, waardoor er voor iedereen wel wat te genieten valt.
De stallen zijn gemarkeerd met een witte ster, maar op de website kerststallenroutebaarn.nl kunt u de route en veel extra informatie vinden. Wilt u ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar .
15/12/2020 - Volkskerstzang (gearchiveerd op 22-12-2020)

Vanwege de beperkingen door het coronavirus zal er dit jaar geen echte viering mogelijk zijn in de Maria Koninginkerk in Baarn. Dit doorbreekt een inmiddels jarenlange traditie, meestal op de laatste zondag voor Kerstmis. Het Comité Volkskerstzang heeft gemeend de viering op een andere wijze vorm te moeten geven. Muziek en zang zijn een mooie en voor veel mensen herkenbare manier om de kerstdagen te beginnen. In samenwerking met RTV Baarn zal dan ook een compilatie worden gemaakt van live opnames in de Maria Koninginkerk en delen van eerdere opnames.
Het programma wordt uitgezonden op zondag 20 december om 19.30 uur.

Live zal te zien zijn:
Muziek en zang, het binnenbrengen van het vredeslicht door de scouting, het kerstverhaal verteld door burgemeester Röell en zijn vrouw, een korte overweging door de voorganger van het Apostolisch Genootschap, mevr. Wil Markus, en natuurlijk opening en sluiting door de voorzitter van het Comité Volkskerstzang.

Eerdere opnames:
Een kinderkoor met Siem Keijzer, soliste Froukje Hoitinga, De Eemzangers, Baarnse harmonievereniging Crescendo en organist Reeuwert Tromp.

Comité Volkskerstzang Baarn
15/12/2020 - Kindje wiegen walk-through (gearchiveerd op 27-12-2020)

Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om samen kerstliedjes te zingen en te luisteren naar het kerstverhaal. Toch willen we het kindje wiegen niet zomaar voorbij laten gaan.
Op eerste en tweede kerstdag is de Nicolaaskerk open van 12.00 tot 16.00 uur. Dan kun je de kerststal bezoeken en een pakketje ophalen dat je kunt gebruiken bij het filmpje dat je kunt bekijken op www.kindjewiegenbaarn.wordpress.com

Dit jaar gaat het verhaal over het herdertje Benjamin. Het lukt Benjamin niet om zijn kudde in bedwang te houden. Tijdens een storm vlucht hij naar een stal. Wie komt hij daar tegen?
Het verhaal komt tot leven door middel van tekeningen.

We wensen jullie mooie kerstdagen!
16/12/2020 - Vieringen tijdens Kerstmis (gearchiveerd op 27-12-2020)

Vorige week publiceerden wij een bericht over de vieringen met Kerstmis. Helaas is dat bericht alweer achterhaald en daarom krijgt u nu een update. Daarbij is het belangrijkste nieuws dat u dit jaar niet naar de nachtmis kunt. Dit hebben de bisschoppen vandaag besloten.

Gedurende de kerstdagen zijn er twee vieringen in de Nicolaaskerk: één op Kerstmis zelf en één op tweede kerstdag. Dat betekent dat er in totaal maximaal 2 x 30 = 60 mensen met Kerstmis naar de kerk kunnen. Dat is erg weinig in vergelijking met andere jaren. Zo waren er alleen al bij de gezinsmis vorig jaar 450 bezoekers, dus 15 keer het toegestane aantal van nu.
Vanwege de verwachte belangstelling gelden er een aantal extra maatregelen gedurende deze kerstdagen:
  1. Net als bij andere vieringen is het maximum aantal bezoekers gesteld op 30 en is vooraf reserveren verplicht. Vanwege de verwachte drukte zullen we strikt moeten toezien of iemand wel gereserveerd heeft. Zonder reservering heeft het geen zin om toch naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat we u bij de kerkdeuren moeten teleurstellen, vragen wij u met klem: als u geen plaats hebt kunnen reserveren, blijft dan alstublieft thuis. U kunt dan met ons meevieren via de livestream op Kerkomroep.nl
  2. We zullen ook in de kerstperiode anders moeten omgaan met de wachtlijsten. Komt u op de wachtlijst van de viering van zondag 20 december, dan kunnen we u geen voorrang geven bij de kerstvieringen. Wel bij de viering op zondag 27 december of een andere viering tijdens de kerstperiode daarna.
  3. De wachtlijsten voor de kerstvieringen hebben slechts betrekking op de viering zelf. Komt er een plaatsje vrij door een afmelding, dan krijgt de eerste op de wachtlijst een plaats. Na de viering vervalt de wachtlijst; er wordt dus vanuit wachtlijsten van de kerstvieringen geen voorrang verleend bij andere vieringen.
  4. Om ervoor te zorgen dat zoveel verschillende mogelijk mensen naar de kerk kunnen in deze periode, zullen we ook geen reserveringen accepteren voor allebei de kerstvieringen. U kunt dus slechts één keer naar de kerk tijdens Kerstmis.
Wilt u graag naar de kerk, weest u er dan vooral vroeg bij en reserveer via marthamaria.nl/vieringen. Dit kan vanaf enkele dagen vóór de viering. Hebt u gereserveerd, dan zien wij u graag komen!
19/12/2020 - Reserveren voor Kerstmis (gearchiveerd op 27-12-2020)

Zoals overal is aangekondigd, zijn er dit jaar geen nachtmissen in Nederland. Tijdens de kerstdagen zijn er wel twee missen, die allebei om 11.00 uur beginnen. Hiervoor zijn helaas erg weinig plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij met reserveren. U kunt dit doen via marthamaria.nl/vieringen. Voor beide missen geldt dat u kunt reserveren vanaf dinsdag 22 december 9.00 uur.
Let op: Om zoveel mogelijk mensen een plekje te gunnen, is het niet toegestaan om voor beide missen te reserveren. Een dubbele reservering wordt verwijderd.
19/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 21-12-2020)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
19/12/2020 - Kerstavond (gearchiveerd op 25-12-2020)

Op kerstavond 24 december zijn er twee vieringen die echter niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Om 18.00 is er een gezinsviering met als voorgangster pastoraal werkster Wies Sarot. Om 22.30 is er een nachtmis met als celebrant mgr. Th. Hoogenboom. De vieringen zijn beide te volgen via de livestream Kerkomroep.nl.
21/12/2020 - Gezinsviering op kerstavond (gearchiveerd op 25-12-2020)

In verband met de coronamaatregelen mogen we op kerstavond niet naar de kerk, maar gelukkig heeft de gezinsmisgroep, samen met pastoraal werkster Wies Sarot, een mooie online-viering voorbereid. Je kunt de viering volgen via de Kerkomroep.nl. Je vindt de tekst van de viering hier.
23/12/2020 - Kerstmis volgeboekt (spoed, gearchiveerd op 26-12-2020)

Op beide kerstdagen is om 11 uur de mis, maar daarvoor kunt u niet meer reserveren want beide vieringen waren binnen enkele ogenblikken volgeboekt. Op 24 december zijn er twee vieringen, die niet voor publiek toegankelijk zijn en uitsluitend te volgen zijn via de livestream op Kerkomroep.nl.
31/12/2020 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 04-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
07/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 11-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
09/01/2021 - Missen vervallen (gearchiveerd op 30-01-2021)

Op vrijdag 22 januari vervalt de mis om 19.00 uur. Op die tijd worden de vespers gebeden en is er uitstelling van het Allerheiligste.
Op dinsdag 26 januari vervalt de mis om 19.00 uur.
Op vrijdag 29 januari vervalt de mis om 19.00 uur. Op die tijd worden de vespers gebeden en is er uitstelling van het Allerheiligste.
14/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 18-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
22/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 25-01-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
22/01/2021 - Lezen in de Veertigdagentijd (gearchiveerd op 10-02-2021)

Wist u dat er de komende tijd twee boekjes uitkomen? Om thuis te bidden, in de Bijbel te lezen en te mediteren.

Dagelijks Woord
De Katholieke Bijbelstichting heeft een nieuw bijbelleesrooster uitgebracht: 'Dagelijks Woord'. Het bestaat uit twee delen: het eerste loopt van de eerste zondag van de Advent tot Aswoensdag (17 februari). Deel twee loopt van Aswoensdag tot het einde van het kerkelijk jaar.

In deze uitgave staan de lezingen van de dag aangegeven, een bijbelvers, een korte overweging en een gebed. De prijs zal ongeveer €4,50 bedragen. Bij grotere aantallen is er korting.
Wilt u het laten weten als u dit boekje wilt hebben, dan kunnen we dit in meervoud bestellen. Opgave bij Gabriëlle Nieuwenhuis via . Graag voor 10 februari.

Het Woord onder ons
Voor de Veertigdagentijd is er ook nu weer 'Het Woord onder ons'. Dit boekje wordt uitgegeven door de beweging Charismatische Vernieuwing. Iedere dag is er een bijbeltekst met overweging en gebeden. Er staan ook een aantal grotere overwegingen in en een gewetensonderzoek.
Ook dit boekje kunt u tot 10 februari reserveren bij Gabriëlle Nieuwenhuis via . Een aantal exemplaren liggen in het secretariaat. In het boekje is een acceptgiro ingesloten voor een bijdrage.
26/01/2021 - Aswoensdag en corona (gearchiveerd op 18-02-2021)

Het afgelopen jaar verliepen veel vieringen anders dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen. Ook de viering op Aswoensdag zal iets anders verlopen dan u gewend bent.

Volgens instructies van het bisdom zal er in verband met Covid19 geen askruisje worden uitgedeeld, maar zal er een beetje as op het hoofd uitgestrooid worden. Dit was overigens het oorspronkelijke gebaar, zoals het in de Bijbel beschreven staat. Daarbij dragen zowel de voorganger als de parochiaan een mondkapje en wordt er niet gesproken.

Daarnaast heeft mgr. Woorts laten weten dat leken toestemming hebben om de as op te leggen in een Aswoensdagviering, mits de pastoor dat noodzakelijk acht. Voor onze parochie betekent dit dat pastoor Skiba aan parochianen en pastoraal werksters toestemming verleent om in de geplande Aswoensdagvieringen as op te leggen.
De eucharistieviering op Aswoensdag vindt plaats om 19.00 uur. Ook voor deze viering moet u reserveren.
26/01/2021 - Vormsel verplaatst (gearchiveerd op 08-02-2021)

Op 7 februari zouden acht jongeren uit onze locatie het vormsel ontvangen. Helaas moet deze viering vanwege de coronamaatregelen worden uitgesteld. Zodra bekend wordt op welke datum het vormsel alsnog zal plaatsvinden, zullen we dit uiteraard laten weten.
26/01/2021 - Drie koningen en Willem Vonk (gearchiveerd op 26-02-2021)

Op het moment dat we dit schrijven, is het zondag 3 januari, de dag waarop de Kerk het feest van Driekoningen viert. De drie wijzen uit het oosten brachten goud, wierook en mirre bij het Kind in de stal.

Voor de leden van de Capella Sancti Nicolai en de Schola Cantate Domino voelde deze dag ook als een feestelijke. Met een prachtige prelude van Bach liet Willem Vonk horen dat ook hij met een prachtig geschenk kwam: zijn bezielende orgelklanken. Willem kwam net als de drie wijzen van ver. Een zware hartoperatie en een langdurig en intensief revalidatietraject brachten hem weer in ons midden.

Op het moment dat hij de eerste klanken van Johann Sebastian op het orgel liet horen, kregen we dat intense gevoel van: "Gelukkig. Hij is er weer." We kunnen weer genieten van Willems gedrevenheid en virtuositeit. We zijn blij, trots en dankbaar dat wij zo'n dirigent en organist in ons midden hebben.
Ook als parochiegemeenschap mogen we ons gezegend voelen dat wij in ons eucharistisch centrum weer kunnen genieten van de muzikale geschenken van Willem.

Overigens, nog even terugkomend op de eerder genoemde prelude van Bach: een prelude is een muziekstuk dat doorgaans gebruikt wordt om een groter werk in te leiden. Was wat Willem ons liet horen al schitterend, het staat wel vast dat hij ons de komende tijd met nog meer gloedvolle orgelwerken zal weten te raken!

Gerard Vos,
secretaris Capella Sancti Nicolai
en Schola Cantate Domino
26/01/2021 - Uw bijdrage is nodig (gearchiveerd op 26-02-2021)

Zoals elk jaar krijgt u van ons een toezeggingsformulier en begeleidende brief over de actie Kerkbalans. In Nederland krijgen kerken geen subsidie, dus alle kosten moeten worden betaald uit giften van parochianen zoals u.
Wij zijn gezegend met een bloeiende geloofsgemeenschap waarin heel veel wordt georganiseerd in een prachtige kerk. Ondanks de coronatijd hebben we ook dit jaar weer veel kunnen doen. Maar we weten ook dat een deel van het jaar de kerk moest sluiten voor vieringen en sinds de herfst kunnen we slechts 20% van het normale aantal kerkgangers binnenlaten. Het feit dat er beperkingen waren in het aantal bezoekers, hebben wij financieel flink gemerkt in de collecte-inkomsten. En dat terwijl de meeste kosten gewoon doorlopen.
Gelukkig geeft u elk jaar gul, zodat de kerk open kan blijven, alle vrijwilligers hun werk kunnen doen en onze goed verzorgde liturgie in stand gehouden kan worden. Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen? Alvast hartelijk dank!

De locatieraad
26/01/2021 - Bijdrage Kerkvenster (gearchiveerd op 26-02-2021)

In onze locatie wordt het Kerkvenster goed gewaardeerd. Dat doet ons plezier. Meerdere mensen geven aan dat zij graag iets extra's willen geven om de kosten voor het Kerkvenster te dekken zodat het ook op papier kan blijven verschijnen.
Als u wilt bijdragen, kunt u uw gift overmaken op rekening NL98 RABO 0304 7248 58 ten name van Martha en Maria - Nicolaaskerk Baarn onder vermelding van Kerkvenster, zodat wij ook weten waar uw bijdrage voor bestemd is.
Hartelijk dank voor uw gift!
26/01/2021 - Sirkelslag YOUNG (gearchiveerd op 04-02-2021)

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Vanuit Baarn hebben we al een paar keer meegedaan. De editie van 2021 zou plaatsvinden op 5 februari, maar wordt door de lockdown verzet naar 28 mei. Jullie hoeven je op 5 februari echter niet te vervelen: als alternatief is er een online programma waarin we het niet opnemen tegen andere groepen, maar tegen elkaar!

Sirkelslag YOUNG staat dit jaar in het teken van keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. We gaan nadenken over de vraag: 'Wat zou jij doen?' In de verhaallijn volgen we een profeet, die ons meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we tijdens het spel achter.

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en vind je het leuk om mee te doen?
Mail dan uiterlijk 3 februari naar of .
Vrienden die niet naar de kerk gaan, zijn ook van harte welkom om mee te doen. Nodig ze uit!
26/01/2021 - Schoonmaakkriebels (gearchiveerd op 26-02-2021)

Als parochianen van de Nicolaaskerk hebben we het geluk dat onze kerk iedere dag wel even open is.
Zo'n vijf à zes keer per week wordt de eucharistie gevierd, maar daarnaast zijn er ook vele andere gebedsmomenten. Het is mogelijk om samen te bidden of om in alle stilte even een kaarsje op te steken. Wat fijn dat we even bij God kunnen zijn in onze mooie en schone kerk.
Dat onze kerk schoon is, danken we aan een geweldige schoonmaakploeg. Twee jaar geleden hebben we een foto van deze hardwerkende vrijwilligers in het Kerkvenster gepubliceerd. Maar in twee jaar kan er veel gebeuren. Veel schoonmakers behoorden niet tot de jongsten en velen van hen zijn inmiddels met 'schoonmaakpensioen'. Daar hebben ze het volste recht op na al dat harde werken, maar het zou fijn zou zijn als de groep weer wordt aangevuld. Er zijn maanden waarin er slechts vijf vrijwilligers aanwezig zijn en, hoewel de dames en heren hun uiterste best doen, is dat toch te weinig voor onze grote en mooie kerk.
Dus: heeft u tijd en energie, vindt u het prettig om te bidden in een schone kerk en houdt u ervan om in een gezellige groep samen te werken? Kom ons dan eens helpen. Al is het maar voor een uurtje.
Vele handen maken het werk licht!
26/01/2021 - Jozefjaar (gearchiveerd op 26-02-2021)

Op 8 december 2020 kondigde paus Franciscus een jaar af ter ere van de heilige Jozef. Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat Jozef door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.
Het afgelopen jaar, tijdens de coronapandemie, heeft onze paus over Jozef gemediteerd en deze gedachten met ons willen delen. Hij schreef een apostolische brief, genaamd 'Patris corde'. Deze begint aldus:
'Met het hart van een vader, zo hield Jozef van Jezus, naar wie alle vier de evangeliën verwijzen als 'de zoon van Jozef'. Uit de evangelies van Matteüs en Lucas kunnen we halen wat voor vader Jozef was.

De paus bidt iedere dag dit gebed:
'Glorieuze patriarch Sint-Jozef, wiens macht het onmogelijke mogelijk maakt, kom mij te hulp in deze tijden van angst en moeilijkheden. Neem onder uw bescherming de ernstige en verontrustende situaties die ik u aanbeveel, opdat ze een gelukkig resultaat zullen hebben. Mijn geliefde vader, al mijn vertrouwen is in u. Laat het niet gezegd worden dat ik u tevergeefs heb aangeroepen, en aangezien u alles met Jezus en Maria kunt doen, laat me zien dat uw goedheid net zo groot is als uw kracht. Amen.'

De paus legt iedere avond zijn vragen/problemen onder zijn beeld van de slapende Jozef.

Om de heilige Jozef in ons leven een plaats te geven, heb ik drie vragen:
-Is er iemand die wil helpen om puzzels te maken van het Jozefraam?
-Zijn er kunstenaars, schilders, beeldhouwers, naaldkunstenaars die afbeeldingen van Sint Jozef kunnen maken, zodat we deze op 19 maart, zijn feestdag, in de kerk kunnen tentoonstellen?
-Is er iemand die een mooi lied over Jozef kan componeren?

Jozef een jaar lang in het centrum plaatsen. Doet u mee?

Gabriëlle Nieuwenhuis
035-5420208
26/01/2021 - Vastenactie: Zambia (gearchiveerd op 26-02-2021)

Al verscheidene jaren steunen we vanuit onze geloofsgemeenschap een school in Zambia. Een van onze parochianen, Caroline van Weede, heeft ons in contact gebracht met deze school. Ze heeft voor haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening een minor gedaan in Zambia en met eigen ogen gezien hoe hard onze hulp nodig is.
In maart zal Caroline een update geven in het Kerkvenster. Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten, mail uw vraag naar . Wij zullen alle vragen voorleggen aan Caroline, zodat zij ze kan beantwoorden.

Wilt u de school in Zambia steunen? Dat kan door geld te doneren in de collectebak bij de uitgang van de kerk, of door geld over te maken op rekeningnummer NL 79 RABO 0304 7047 33 ten name van Martha en Maria - H. Nicolaaskerk Baarn.
29/01/2021 - Maria Lichtmis (gearchiveerd op 03-02-2021)

Op dinsdag 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer, ook wel Maria Lichtmis genoemd. Dit jaar is er aan het begin van de viering om 19.00 uur geen processie, maar wel een zegening van de kaarsen. Dit zijn de kaarsen van de kerk, maar dat kunnen ook kaarsen van kerkgangers zijn. Als u dus kaarsen hebt die u wilt laten zegenen: neem ze dinsdagavond mee naar de kerk (of vraag iemand om dat te doen) en leg ze op de rand van het priesterkoor.
De Blasiuszegen zal aan het eind van de viering gebeuren door een gebed dat in één keer voor alle aanwezigen uitgesproken wordt.
29/01/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 01-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
30/01/2021 - Mis vervalt (gearchiveerd op 05-02-2021)

Op donderdag 4 februari vervalt de mis om 8.45 uur. De lauden worden op de gebruikelijke tijd gebeden: 8.15 uur.
04/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 08-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
05/02/2021 - Vespers vervallen (gearchiveerd op 16-02-2021)

Op de maandagen 8 en 15 februari vervalt de avondviering om 19.00 uur (vespers met lezingen van de dag).
06/02/2021 - Alle vieringen afgelast (spoed, gearchiveerd op 08-02-2021)

In verband met code rood en de verwachte sneeuwval zijn alle vieringen op zondag 7 februari in de hele parochie afgelast. De livestream voor de mis in de Nicolaaskerk gaat wel door. Deze kunt u bekijken via Kerkomroep.
12/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 15-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
17/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 22-02-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
19/02/2021 - Gezinsmis 28 februari (gearchiveerd op 00-00-0000)

Blijf vertrouwen
Soms kun je 'als een berg tegen iets opzien': iets wat heeeel moeilijk is of heel spannend: brrrrr!!
Dan lijken die dingen wel zo hoog als een berg, toch?

In de bijbelverhalen van vandaag is dat net zo: Abraham moet iets heeeeel moeilijks doen. Iets verschrikkelijks. Hij snapt er ook niets van: dat God zoiets kan vragen!
Maarrrr... hij vertrouwt op God.
God zal, hoe moeilijk het ook is wat Hij vraagt, alles goedmaken, weet hij.
En dat is zo: God heeft Abraham beloond voor zijn grote vertrouwen: Abraham wordt stamvader van een groot volk!
In het Evangelieverhaal gaat Jezus samen met enkele leerlingen de berg op. Hij laat zijn leerlingen zien WIE Hij is vóór Hij moet lijden. Zodat de leerlingen vertrouwen krijgen dat, wat er ook gebeurt, het goedkomt: Hij is immers de geliefde zoon van God!!

Dus eh... als je nog eens als een berg tegen iets opziet: blijf vertrouwen! Het komt goed!
God doet ALTIJD wat Hij heeft beloofd.
Met DAT vertrouwen kunnen we bergen verzetten!!
26/02/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 01-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.
05/03/2021 - Miniviering voor thuis (gearchiveerd op 08-03-2021)

Hoewel er deze zondag een eucharistieviering is in de kerk, hebben onze vrijwilligers toch opnieuw een mooie miniviering gemaakt. Deze viering is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je vindt de tekst hier.
Naast de miniviering van onze eigen vrijwilligers is het ook mogelijk om de miniviering van de website Kinderwoorddienst te volgen.