Nieuwsarchief
Nieuwsberichten van tot en met

29/01/2019 - Informatie grafrechten (gearchiveerd op 22-04-2019)
Wij willen de rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden voor de laatste maal attenderen op het feit dat van de graven, waarvan de grafrechten in 2017 zijn verlopen, de monumenten na Pasen, dit jaar vallend op 21 en 22 april, zullen worden verwijderd.

Via het informatiebord, links van de ingang van ons kerkhof, heeft men nog een jaar lang kunnen vernemen, dat bovengenoemde rechten per 1 januari 2018 zijn vervallen.

Deze mededeling geldt ook rechthebbenden van de kindergraven die nog niet kenbaar hebben gemaakt of het verlengen van de grafrechten wenselijk wordt geacht.

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het verwijderen van het monument alsnog willen voorkomen, dienen zij uiterlijk 15 april 2019 middels een schriftelijke reactie de beheerder hiervan in kennis te stellen.

P.J.F. van der Kruijf
Torenlaan 23 A
3742 CR Baarn
E-mail:
29/01/2019 - Gedragscode (gearchiveerd op 02-03-2019)
Sinds april vorig jaar geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen.

Bij de misbruikschandalen bleek dat er binnen de Kerk onvoldoende richtlijnen waren hoe men in de pastorale samenwerking met elkaar om dient te gaan. Er moest een gedragscode komen. De eerste versie van de Gedragscode Pastoraat stamt uit 2014. Die was echter tijdelijk en vooral bedoeld om ervaring op te doen. Deze versie is inmiddels geëvalueerd door de pastorale teams en naar aanleiding van die evaluatie zijn wijzigingen opgenomen die hebben geleid tot de nieuwe versie.

Belangrijke wijzigingen:
- De werkingssfeer is uitgebreid. Het betreft niet enkel beroepskrachten die met minderjarigen omgaan, maar tevens vrijwilligers. Ook betreft het niet alleen de omgang met minderjarigen, maar ook met verstandelijk beperkten en kwetsbaren.
- De verplichting tot het doen van aangifte bij verdenking van misbruik, is verder aangescherpt.
- Er is een expliciete verbinding gemaakt met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

De bisschoppen schrijven verder dat de gedragscode geen vrijblijvend aanbod is, maar een verplichting tot bevordering van de sociale veiligheid in de Kerk.

Kijk op www.marthamaria.nl onder Documenten voor de volledige tekst van de gedragscode.
29/01/2019 - Cantatedienst (gearchiveerd op 11-02-2019)
De Bach Cantorij Baarn - onder auspiciën van de Raad van Kerken - begint het nieuwe seizoen met een cantate in de Paaskerk onder leiding van dirigent Anthony Scheffer. Voorganger is diaken Jan Nieuwenhuis.

BWV 70 Wachet! Betet! Betet! Wachet! is een tweedelige, grote Weimar-cantate uit 1716. De aanwezigheid van een trompet is niet, zoals meestal, garantie voor feestelijkheid, maar in deze cantate heeft de trompet meer de functie van de heraut. De hele cantate is extra theatraal.

Een openingskoor vol haast en agitatie. Een verontrustend begin. Maar er is een therapeutisch vervolg, in de prachtige aria's en recitatieven met bijzonder mooie solopartijen voor blazers. Bach laat je nooit in stress achter, maar voert je richting troost en vertrouwen, via aria's die daarnaartoe werken. De tenor-aria is een toppunt van blijmoedigheid.

Met medewerking van Marjon Strijk als sopraan, Åsa Olsson als mezzo-sopraan, Adrian Fernandes als tenor en Joep van Geffen als bas.

Zondag 10 februari, 19.30 uur, Paaskerk
29/01/2019 - Thema-avond 11 februari (gearchiveerd op 12-02-2019)
Op 11 februari viert de Kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Een eenvoudig meisje, Bernadette Soubirous, ziet op een dag een mooie dame. Haar leven wordt ingrijpend veranderd.
Maar wie is Bernadette? Hoe heeft zij de verschijningen doorstaan? Wat was haar karakter? Hoe kwam het dat zij zo resoluut de boodschappen door kon geven en er niets aan veranderde, ook al werd ze op alle mogelijke manieren ondervraagd? Wat gebeurde er met haar persoonlijk?
En wat gebeurde er na de verschijningen?
Bernadette, een leven gekenmerkt door luisteren en veerkracht. Allen welkom!
29/01/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 21-02-2019)
Op 20 februari maken we nader kennis met het leven van de heilige Johannes Paulus II, een van de meest invloedrijke pausen van de 20e eeuw. De paus uit het buitenland, na bijna 500 jaar Italiaanse pausen.
Er is al zoveel over hem bekend. Toch bracht een bezoek aan Polen weer andere facetten van zijn leven naar voren. Zijn geboortehuis, het Mariaheiligdom waar hij zo vaak geweest is. Het grote schilderij van hem als jong priester, wanneer hij met zijn studenten de eucharistie viert in de open lucht met een omgekeerde boot als altaar. Maar ook het bezoek aan het centrum van Johannes Paulus II en het bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz. Polen en zijn geschiedenis. Dit alles heeft deze paus gevormd.
We gaan stilstaan bij en kijken naar afbeeldingen die met het leven van deze grote paus te maken hebben.
29/01/2019 - Bezinningsdag (gearchiveerd op 27-02-2019)
Op 9 maart, 10.00-14.45 uur, de eerste zaterdag van de veertigdagentijd, is er een bezinningsdag. Aswoensdag hebben we eerder gevierd en de woorden "Gedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren" of "Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap" horen we nog naklinken. We gaan werk maken van de veertig dagen die ons gegeven worden. Op weg met de Heer naar Pasen.

We hebben een priester bereid gevonden om ons te leiden op onze bezinningsdag. Het is pastoor Anton Overmars uit het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is pastoor in Bergen en Schoorl, maar ook verbonden aan het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.
Het thema is "Spreek, Heer… ik luister".

Opgave:
Corrie Nouwen (035-5416694)
of Gabriëlle Nieuwenhuis (035-35420208)
of via
10/02/2019 - Gezinsmis op 24 februari (gearchiveerd op 25-02-2019)
"Gods liefde is grenzeloos… en die van jou?"
We kennen allemaal wel iemand die ont-zet-tend onaardig is, toch? Iemand die altijd voordringt, die vaak roddelt over een ander, die anderen pest of uitsluit om mee te doen met een spel. Zo iemand zou je dus zelf misschien wel óók het liefst uitsluiten (lekker pûh!) van alles wat je doet. En aan anderen vertellen dat het zo'n stommerd is, nietwaar? Maar is dat een goed idee? Ben je dan juist niet precies hetzelfde aan het doen als die vervelende persoon?

Jezus geeft, in het Evangelie van vandaag, een compleet andere oplossing hoe je juist deze mensen zou moeten behandelen. Namelijk met veel liefde!

Ja!

Liefde die barmhartig is en die niet veroordeelt. Kom maar luisteren wat er gebeurt als we allemaal naar deze boodschap van Jezus zouden leven.
Van harte welkom!
26/02/2019 - Klussen aanmelden (gearchiveerd op 26-03-2019)
Het is de maand maart en deze maand is toegewijd aan St. Jozef. Op 19 maart start het seizoen ook weer voor de Vrienden van Jozef, een gezellige groep mannen die geheel vrijwillig klussen in en rond de kerk doen.

Als u merkt dat een steen los ligt op het kerkplein, een lamp kapot is in de kerk, een heg moet worden gesnoeid bij de pastorie of een kast in het Trefpunt moet worden verplaatst, kunt u dit als klus aanmelden. Allerlei klussen, groot en klein, u mag deze allemaal aanmelden.

Voor het aanmelden van klussen is er nu een procedure opgesteld. U kunt klussen rechtstreeks bij de gebouwenbeheerder () aanmelden, dus niet bij de Vrienden van Jozef zelf.

Alle klussen worden getoetst en indien akkoord ook ingepland. Wij streven ernaar om ook altijd een terugmelding te doen naar de indiener als een klus akkoord is en zal worden uitgevoerd.

Het spreekt vanzelf dat grotere klussen een zwaarder beslistraject zullen doorlopen, waarbij boven bepaalde bedragen expliciet akkoord nodig is van locatieraad, parochiebestuur of zelfs het bisdom.

Is de klus uiteindelijk gereed, dan zal de indiener eveneens een terugmelding van ons krijgen.

De locatieraad
26/02/2019 - 24 uur voor de Heer (gearchiveerd op 31-03-2019)
Ook dit jaar roept paus Franciscus ons op tijd vrij te maken voor "24 uur voor de Heer". Deze keer is het thema "Leef Gods liefde", ontleend aan de brief van Paulus aan de Romeinen: "Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen." (Rom. 8, 19)

Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart staan de deuren van de Nicolaaskerk open voor ieder die kortere of langere tijd dicht bij Jezus wil zijn: in de eucharistie, de aanbidding, het sacrament van boete en verzoening, het gebed, de stilte, de muziek...

Klik voor het volledige programma de icoon hiernaast aan en dan het kopje 24 uur.
26/02/2019 - Aswoensdag (gearchiveerd op 07-03-2019)
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. Dit jaar valt Aswoensdag op 6 maart. In de kerk wordt dan met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering.

Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholiek, waarbij verwacht wordt dat er geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd en dat men zich sober gedraagt.

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd die ons herinnert aan het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.
26/02/2019 - TOP-middag vervroegd (gearchiveerd op 03-04-2019)
Op verzoek van de bezoekers start de TOP-middag voortaan een half uur eerder. De middagen zullen in het vervolg om 13.30 uur beginnen, maar wel gewoon doorlopen tot 15.30 uur. Een half uur extra om spelletjes te doen dus, en dat is goed nieuws voor de liefhebbers!

Is 13.30 uur voor u te vroeg, maar wilt u toch graag langskomen? Geen probleem, u mag natuurlijk binnenlopen wanneer het u schikt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
27/02/2019 - Stille Omgang (gearchiveerd op 17-03-2019)
Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen op 16 maart. U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. Vanuit Baarn sluiten we ons aan bij de bedevaart Gooi en Vechtstreek.

20.15 uur met eigen vervoer vanaf de Nicolaaskerk in Baarn naar Hilversum
20.45 uur plechtig gezongen mis en plechtig lof in de Vituskerk te Hilversum
22.30 uur per bus naar Amsterdam en start van de Stille Omgang vanaf de Nicolaaskerk in Amsterdam
01.15 uur verwachte terugkeer in Hilversum

Kosten busvervoer:
Volwassenen € 19,-- p.p. Jongeren (16-18 jr.) € 13,-- p.p. Kinderen t/m 15 jaar mogen gratis mee.
Info en vóór 12 maart opgeven bij:
M.T.G.M.J. Nieuwenhuys, 030-2283015

of op de intekenlijst in het kerkportaal of bij de dagkapel.

Voor jongeren van 15 tot 30 jaar is er een speciaal jongerenprogramma in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam; zie www.stille-omgang.nl/jongeren.
27/02/2019 - Renovatie vertraagd (gearchiveerd op 27-03-2019)
Sinds enige tijd is de locatieraad in samenspraak met verschillende betrokkenen bezig om plannen te maken voor de renovatie van de sacristie en de bibliotheek, die beide wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Inmiddels hebben we om offertes gevraagd voor deze werkzaamheden. Wij wilden graag binnenkort starten met de renovatie, maar daarin voorzien wij nu enige vertraging.
De reden? Het zal niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse economie goed draait. Dat heeft tot gevolg dat bouwondernemingen volle orderportefeuilles hebben. Dat vertaalt zich in langere offertetrajecten en ook een grotere wachtlijst voor particulieren en organisaties die bouwwerkzaamheden willen laten uitvoeren. Gelukkig hebben wij goede contacten en dat komt de snelheid wel ten goede, maar niettemin zullen we ons plan om het eerste kwartaal van 2019 te starten, niet gaan halen. We zullen dus helaas iets meer geduld moeten hebben.
Wij houden u op de hoogte!

De locatieraad
27/02/2019 - Thema-avond over WJD (gearchiveerd op 12-03-2019)
Op maandag 11 maart komt onze pastor Mauricio Meneses voor de thema-avond. Hij wil graag de avond met ons beginnen door samen eucharistie te vieren om 19.00 uur in de dagkapel.
Daarna, in het Trefpunt, neemt hij ons mee naar de WereldJongerenDagen in Panama waar hij onlangs aanwezig was. Deze avond zal hij de kern van de preken en van de toespraken van de paus met ons delen. In ons eigen land hebben we hier niet zoveel over gehoord, maar pastor Mauricio is vol enthousiasme teruggekomen. Hij heeft met velen het geloof mogen vieren en dit wil hij graag doorgeven.
Alvast een goede voorbereiding voor de jongeren onder ons, want over drie jaar zijn de WereldJongerenDagen in Lissabon. Niet zo ver weg, dus misschien een mogelijkheid om daar aanwezig te zijn.
27/02/2019 - Bezinningsdag (gearchiveerd op 10-03-2019)
Na Aswoensdag is er op 9 maart onze bezinningsdag. Pasen lijkt nog ver, maar wat zijn nu veertig dagen? We willen heel bewust met deze dagen omgaan. Wat betekent het voor u en mij dat Jezus gaat lijden, sterven en verrijzen? Wat betekent dit voor mijn naaste? Kunnen gebed en vasten daarbij helpen? Zomaar wat puntjes ter overweging.
Op deze dag wil pastoor Anton Overmars ons verder leiden op onze weg. De mis begint om 10.00 uur, de dag eindigt rond 14.45 uur. We krijgen twee overwegingen, er is gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen en we kunnen de Heer aanbidden in het Allerheiligste. Graag een lunchpakket meenemen.
Opgave via de folder of via
27/02/2019 - Koffieochtend ouders jonge kinderen (gearchiveerd op 13-03-2019)
Op dinsdag 12 maart is er een koffieochtend voor ouders van jonge kinderen. We zijn de veertigdagentijd begonnen. Carnaval ligt achter ons. Het askruisje hebben we ontvangen en nu, aan het begin van deze vastentijd, spreken we over bidden en vasten.
Een beetje zwaar misschien? Hoewel... Waarom horen we dit nu altijd in de veertigdagentijd? Hoe gaan we hier vorm aan geven in ons eigen leven? Hoe kunnen we met de kinderen hier invulling aan geven?
Kortom, het belooft een inspirerende ochtend te worden. Hoef je niet te werken deze ochtend? Weet dan dat je welkom bent en dat we je graag zien!
08/03/2019 - Vastenbrief 2019 (gearchiveerd op 21-04-2019)
Kardinaal Eijk heeft een vastenboodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd. In zijn brief wijst kardinaal Eijk erop dat "juist de verstilde Veertigdagentijd ons kan helpen de rijkdom van het gebedsleven te (her)ontdekken." Onze band met Christus staat tegenwoordig onder grote druk, schrijft kardinaal Eijk in zijn vastenbrief getiteld 'De ongemakkelijke Waarheid'. "Toch blijft Christus ook in deze moeilijke omstandigheden steeds een beroep op ons doen," aldus de kardinaal.
Hier kunt u de hele vastenboodschap lezen.
09/03/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 21-03-2019)
Op 20 maart gaan we kijken naar afbeeldingen van de Poolse kunstenaar Jerzy Duda Gracz. Hij heeft een zeer indringende kruisweg geschilderd. Zelf zegt hij hierover: "Ik hecht eraan dat Golgotha van Jasna Góra geen beeldgeschiedenis is van 2000 jaar geleden, waarbij we ons goed voelen in de zin dat wij Jezus niet gekruisigd hebben op Goede Vrijdag … Deze Golgotha is vandaag, nu en hier, in het katholieke Polen."
Deze kruisweg is de vrucht die de schilder aanbiedt aan Onze Lieve Vrouw van Jasna Góra, Moeder van de Kerk en Koningin van Polen, uit dankbaarheid voor het herstellen van zijn gezondheid en bovenal als een offer aan Jezus Christus voor deze ontmoeting van redding.
16/03/2019 - Gezinsmis op 31 maart (gearchiveerd op 01-04-2019)
"Jezus, U houdt van mij!"
Deze dag horen we het verhaal van de verloren zoon. Een heel bekend verhaal over een vader en zijn twee zonen. De ene zoon behandelt zijn vader slecht door zijn erfenis op te eisen en weg te gaan. Maar als hij het dan moeilijk heeft, denkt hij aan zijn vader en beseft hij dat hij het daar veel beter had.
De andere zoon is ook niet blij met zijn vader; hij voelt zich achtergesteld en is jaloers op zijn broer. Wat een familie, hè?
Hoe moet dat nou ooit weer goed komen? Nou, daar weet Jezus wel raad mee: Hij vertelt dit verhaal en Hij laat de vader van die twee zonen vol liefde naar zijn zoons gaan. Hij houdt van ze, wat ze ook doen of gedaan hebben. En met die liefdevolle blik, wil Jezus ons dus vertellen, kijkt Hij ook naar óns!!!
Wauw, hè? Wat is die LIEFDE van Hem toch ge-wel-dig!! Kom je ook luisteren en meevieren?
16/03/2019 - Samen wandelen (gearchiveerd op 01-04-2019)
Er is een heel leuk, nieuw initiatief: samen, als geloofsgemeenschap, een heerlijke wandeling maken!
Omdat het begin van onze eucharistie nu om 11.00 uur is, biedt dat de mogelijkheid om vóór de mis met elkaar een 'rondje Baarn' te ondernemen! De eerste wandeling zal zijn op 31 maart om 09.30 uur. We spreken af op de parkeerplaats van De Generaal. Vandaar lopen we het kabouterpad. Na een uurtje gaan we richting kerk om de gezinsmis bij te wonen.
Iedereen is welkom: jong en oud! Bij slecht weer gaat het natuurlijk niet door, maar opgave is niet nodig.
We hopen dat dit initiatief bijdraagt aan de saamhorigheid van onze mooie gemeenschap.
Nogmaals: van harte welkom!
17/03/2019 - Gods liefde in beeld (gearchiveerd op 22-04-2019)
Gods liefde is een bron van inspiratie voor veel kunstenaars. Zo ook voor Geert Hüsstege. Al 25 jaar schildert hij, of liever gezegd "schrijft" hij, iconen. Iconen spreken een beeldende taal met de specifieke kleuren die de maker gebruikt, met de bijzondere lichtinval, met de gelaatsuitdrukking van Jezus. Ze laten ons iets zien van het grote geheim van God, van zijn liefde, van zijn barmhartigheid.
In de Nicolaaskerk zullen vanaf vrijdag 29 maart, de start van 24 uur voor de Heer, tot en met Pasen elf iconen van Geert Hüsstege te zien zijn, onder de naam "Paasommegang". We hopen dat deze iconen velen zullen inspireren op hun weg naar Pasen.

De Nicolaaskerk zal op de zondagen 31 maart, 7, 14 en 21 april extra geopend zijn tot 16.00 uur. Er worden activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op de mooie website die speciaal hiervoor is gemaakt door onze parochiaan Gerard Vos: www.iconenindenicolaas.nl.
25/03/2019 - Missen vervallen (spoed, gearchiveerd op 27-03-2019)
Dinsdag 26 maart vervalt de avondmis om 19.00 uur. Woensdag 27 maart vervalt de mis om 8.45 uur. Op beide dagen worden om 8.45 uur de lauden gebeden, aangevuld met de lezingen van de dag.
27/03/2019 - Kruisweg op het kerkhof (gearchiveerd op 27-04-2019)
Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur de kruisweg gelopen in onze kerk. Wist u dat u hier veel vaker de gelegenheid toe krijgt? Iedere laatste vrijdag van de maand (eerstvolgende keer 26 april) verzamelen zich om 15.00 uur parochianen bij het hek van het kerkhof om samen de kruisweg te lopen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk, maar dat gebeurt gelukkig zelden.
Het initiatief om samen de kruisweg te lopen is ontstaan tijdens de restauratie. De kerk was gesloten, maar de prachtige kruisweg op het kerkhof gaf de mogelijkheid om als gemeenschap samen te blijven bidden. Nadat de kerk weer openging, bleef dit initiatief bestaan.
Bij het lopen van de kruisweg wordt gebruik gemaakt van twee versies van vaste teksten. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij het lijden van Christus, maar ook bij het lijden van de wereld van vandaag.
27/03/2019 - Ziekenbezoek (gearchiveerd op 02-05-2019)
In onze locatie zijn enkele vrijwilligers actief die zieke parochianen bezoeken. In het verleden kregen zij van ziekenhuizen door wanneer er een parochiaan werd opgenomen. Door de wet rond de privacy gebeurt dit nu niet meer, waardoor het lastig is te achterhalen wie bezocht kan worden. Daarom vragen wij uw hulp. Kent u iemand die ziek is, of bent u dat misschien zelf en is er behoefte aan een bezoekje? Geef dit dan door aan Cissy van der Kruijf van de ziekenbezoekgroep via . Ook is het mogelijk een van de leden van de pastoraatgroep aan te spreken.
27/03/2019 - Ideeënbus (gearchiveerd op 02-04-2019)
Wij kregen het verzoek of er misschien een ideeënbus kon komen in de Nicolaaskerk. Dat vonden wij een goed idee! Daarom zult u voortaan in het kerkportaal een doos vinden waar u uw goede ideeën in kunt deponeren. Allerlei tips en suggesties zijn welkom: ten aanzien van onze geloofsgemeenschap, het kerkgebouw, de vieringen, de activiteiten die we organiseren... noem maar op.
Het zou fijn zijn als u ook uw contactgegevens bij het idee vermeldt, want dan kunnen wij aan u terugkoppelen wat er met uw idee is gedaan.
De pastoraatgroep en de locatieraad
27/03/2019 - Vastenactie voor Zambia (gearchiveerd op 22-04-2019)
In het Kerkvenster van december en januari heeft u een interview kunnen lezen met Caroline van Weede. Zij vertelde over de school in Zambia waar we nu al een aantal jaren geld voor inzamelen.
Ook tijdens de veertigdagentijd hopen we een mooi bedrag op te halen voor dit project. Tijdens de mis wordt er een tweede collecte gehouden waarvan het geld volledig naar de school zal gaan. Als u wat missen kunt, wordt deze collecte van harte aanbevolen.
27/03/2019 - Rozenkrans voor de vrede (gearchiveerd op 05-04-2019)
Op 4 april is het 100 jaar geleden dat Francisco Marto, het heilige herdertje uit Fatima, stierf. Volgend jaar, op 20 februari 2020, is dat het geval voor zijn zusje Jacinta. De parochie van Fatima nodigt de hele wereld uit om op beide dagen de 'rozenkrans voor de vrede' mee te bidden. Dit zal gebeuren onder de titel 'Fatima voor de wereld'.

Ook onze geloofsgemeenschap zal zich aansluiten bij dit gebed. Op donderdag 4 april zal tijdens de aanbidding om 19.15 uur de rozenkrans worden gebeden.
Als u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, wordt u van harte uitgenodigd om vanuit huis mee te doen. Via internet wordt het gebed wereldwijd uitgezonden.
27/03/2019 - Jongerenbijeenkomst in Arnhem (gearchiveerd op 15-04-2019)
De jaarlijkse Wereldjongerendagbijeenkomst op Palmzondag (14 april) vindt ditmaal plaats in Arnhem. De organisatie is in handen van het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht (JPU).

De dag start om 11.30 uur met een eucharistieviering in de H. Martinuskerk (Steenstraat 7) met kardinaal Eijk, rector Kuipers en pastoor Tuan van de St. Eusebiusparochie. Het JPU-koor verzorgt de muzikale begeleiding. Na afloop van de mis is er koffie en aansluitend de lunch (zelf meenemen, voor drinken wordt gezorgd).

Om 13.30 uur start de presentatie van rector Kuipers over de brief van paus Franciscus bij gelegenheid van de Wereldjongerendag. Na een muzikaal intermezzo van het JPU-koor verzorgt kardinaal Eijk om 14.15 uur een voordracht. Om 15.00 uur is er een buitenactiviteit, terwijl een tweede groep jongeren aan de slag gaat met de koorrepetitie voor de komende chrismamis. Daarvoor worden nog jongeren gezocht die mee willen doen (zang en instrument, graag opgeven bij met vermelding stemtype).

Na een pauze is er om 16.15 uur aanbidding van het Allerheiligste met zang en biechtgelegenheid, waarna om 17.00 uur met een diner de dag wordt afgesloten.

Deelname aan de Wereldjongerendag in Arnhem kost € 5.
Aanmelden:
27/03/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 11-04-2019)
In verband met de meivakantie komen we niet op 24 april maar op 10 april bij elkaar. Deze datum is dus gewijzigd!
We gaan dan kijken wat paus Franciscus schrijft in zijn apostolische exhortatie "Gaudete et exsultate" (Verheugt u en juicht).
Met behulp van een Powerpoint-presentatie gaan we horen en zien wat de paus ons te vertellen heeft over de heiligheid van ons leven. Waarom leven we? Zijn we gelovig? Welke consequenties heeft dit voor ons?

In 't voetspoor van Maria is voor alle vrouwen die zich willen verdiepen in het geloof, maar die het ook fijn vinden om eens per maand bijeen te komen om elkaar te ontmoeten.
27/03/2019 - Koffieochtend ouders jonge kinderen (gearchiveerd op 03-04-2019)
Op dinsdag 2 april is er een koffieochtend voor ouders van jonge kinderen in het Trefpunt.
Vlak na "24 uur voor de Heer" is het goed om met elkaar over het H. Hart van Jezus na te denken. Hij gaf zichzelf helemaal. Stilstaan bij zijn zelfgave, is dat ook een opdracht voor ons? Paus Franciscus schrijft in zijn exhortatie "Gaudete et exsultate" over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Het heeft alles te maken met het openstellen van ons hart voor zijn hart.
Ben je nog nooit geweest? Je bent van harte welkom! Kleine kinderen kunnen worden meegenomen, er is speelgoed aanwezig!
02/04/2019 - Palmpaasstokken maken (gearchiveerd op 14-04-2019)
Op Palmzondag hopen we weer dat veel kinderen met hun palmpaasstok meelopen in de processie. Daarom nodigen we alle kinderen uit om op zaterdag 13 april palmpaasstokken te komen versieren.
Ieder is welkom in het Trefpunt. We beginnen om 13.30 uur. Breng je wel een houten kruis mee? (hoogte: max. 45 cm) Voor alle versiering wordt gezorgd!
Wist je trouwens dat je met de palmpaasstok de hele Goede Week in handen hebt? Nee? Zorg dan dat je er zeker bij bent, want dan hoor je precies hoe dat zit! En natuurlijk leren we ook het lied aan dat we zondag zullen zingen.
04/04/2019 - Thema-avond 15 april (gearchiveerd op 16-04-2019)
Bij het begin van de Goede Week is er een bijzondere thema-avond om eens stil te staan bij het altaar. Of een altaar nu klein is of groot, eenvoudig van hout of van luxe marmer, het neemt in ieder geval in elke kerk een centrale plaats in. Maar waarom is dat zo? Wat is de eigenlijke betekenis van het altaar? Zijn er misschien meerdere betekenissen aan te geven? Wat gebeurt er toch allemaal rond het altaar? Kunnen we de betekenis van het altaar terugvinden in liturgische teksten? Kan iedereen daar werkelijk Jezus Christus ontmoeten of is dit slechts voor de priester weggelegd?
Zomaar wat vragen waar we deze avond antwoorden op hopen te krijgen, opdat die ons dichter bij de diepste betekenis van het altaar kunnen brengen.
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!
05/04/2019 - Bloemen (gearchiveerd op 20-04-2019)
Op Goede Vrijdag wordt u tijdens de avondviering uitgenodigd om het kruis te vereren met bloemen. Het zou fijn zijn als u alleen witte en gele bloemen meeneemt om bij het kruis te leggen. Deze bloemen kunnen dan in de bloemstukken voor Pasen worden verwerkt.
Alvast bedankt,
De bloemengroep
05/04/2019 - Gezinsmis op tweede paasdag (gearchiveerd op 23-04-2019)
"Jezus maakt àlles nieuw!"
De afgelopen veertig dagen hebben we als geschenk gekregen om ons goed voor te bereiden op Pasen. We hebben gekeken naar onszelf: wat gaat er verkeerd? Wat maken we kapot? We hebben ons weer (of nog méér!) gericht op God door te bidden en tijd bij Hem door te brengen. En we hebben ook gedacht aan onze naasten, bijvoorbeeld door te sparen voor de kinderen in Zambia.
Op Goede Vrijdag leek het allemaal verkeerd te gaan aflopen: Jezus stierf aan het kruis! Hij is juist degene die nooit iets verkeerd deed en altijd alleen maar aan zijn Vader en zijn naasten dacht...
Goede Vrijdag: die grote liefdesdaad van Jezus om voor ons te sterven kan het einde toch niet zijn? En was dat ook niet. Jezus staat op uit de dood: Hij overwint! Alles wat een paar dagen geleden nog zo kapot leek te zijn, maakt Hij nieuw!
Echt alles! Helemaal! Voor de volle 100 procent!
Dàt vieren we met Pasen: vier je met ons mee? Na afloop gaan we ook nog eieren zoeken in de tuin.
Jullie zijn van harte welkom!
10/04/2019 - Meidenweekend (gearchiveerd op 30-05-2019)
Van 31 mei tot 2 juni is er een meidenkamp van Sint Jan. Het kamp zal plaatsvinden in bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt en is voor meiden van 12 tot 16 jaar.

Wat kun je verwachten?
Het thema van het weekend is "mysterie". Je gaat samen met pater Johannes-Pio en de Dominicanessen nadenken over het mysterie van de menselijke persoon en mysterie in de kerk. Een actief weekend met een groot spel in de natuur waarbij je met allerlei aanwijzingen een mysterie moet oplossen. Daarnaast kampvuur, outdooractiviteiten, goede gesprekken en nieuwe vriendschappen. Neem vriendinnen mee!
Meer info?
18/04/2019 - Paasgroet 2019 (gearchiveerd op 18-05-2019)
Kardinaal Eijk heeft een paasgroet uitgebracht aan de gelovigen in het aartsbisdom Utrecht bij het begin van het paastriduüm 2019. Een brief over Rembrandt, de eucharistie en de Emmaüsgangers.
Hier kunt u de hele paasgroet lezen.
20/04/2019 - Bijeenkomst voor jonggehuwden (gearchiveerd op 27-05-2019)
Vanaf dit jaar worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor jonggehuwden/jonge gezinnen. "Zijn jullie getrouwd, hebben jullie eventueel kinderen mogen ontvangen, en hebben jullie behoefte aan verdiepingsmomenten waar jullie als gezin naartoe kunnen? Kom dan naar dit nieuwe initiatief onder leiding van vicaris Cornelissen!," zo roepen de organisatoren op. De eerste bijeenkomst is op zondag 26 mei.

Voor de volwassenen is er verdieping en groepsgesprek, maar ook tijd voor verdiepende gesprekken met elkaar als echtpaar. Voor de kinderen is er kinderopvang, waarbij het geloof spelenderwijs mee wordt gegeven.

Deze bijeenkomsten zullen iedere keer op een andere plek binnen het Aartsbisdom Utrecht georganiseerd worden. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in de St. Catharinakerk in Nijkerk. Nodig vooral je vrienden, familie en kennissen uit!

Voor wie: jonggehuwden (20-40 jaar) en jonge gezinnen

Wanneer: zondag 26 mei 2019
11.00-12.30 uur Eucharistie
12.30-13.00 uur Ontmoeting in de zaal boven
13.00-14.00 uur Lunch met de kinderen erbij (hierna kinderen en volwassenen apart)
14.00-14.30 uur Inleiding bijeenkomsten jonggehuwden/jonge gezinnen met inventarisatie van interessante onderwerpen
14.30-15.00 uur Kennismakingsspel
15.00-16.00 uur Inleiding over de Jongerensynode (door vicaris Cornelissen)
16.00-16.30 uur Afsluiting

Waar: St. Catharinakerk, Holkerstraat 36, 3861 CE Nijkerk

Aanmelden: Aanmelden kan via en wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht.
Voor vragen en overige informatie: vicaris Cornelissen (06 30162625) en Kim Timmermans-Visser via het mailadres:

"We hopen jullie op 26 mei te ontmoeten!"
23/04/2019 - Vrijdag 26 april (spoed, gearchiveerd op 27-04-2019)
Vrijdag 26 april vervallen 's avonds de vespers en de eucharistieviering.
's Morgens bidden we om 8.15 de lauden met de lezingen van de dag.
29/04/2019 - Bedevaart naar Renkum (gearchiveerd op 20-05-2019)
Op zondag 19 mei willen we op bedevaart gaan naar het Mariabedevaartsoord van ons aartsbisdom: Onze Lieve Vrouw van Renkum. Met jong en oud naar Maria, iedereen kan mee. Samen bidden, samen zingen, samen onze toevlucht tot Maria nemen voor de vele intenties die we hebben. En één van de vele intenties zal zijn: te bidden om roepingen voor het priesterschap binnen het aartsbisdom.

Maria, Onze Lieve Vrouw van Renkum, wordt vereerd als Maria, Moeder van Toevlucht. Het Mariabeeld is een klein eikenhouten beeld dat rond 1350 is gemaakt. Rond 1380 begon de verering op gang te komen. De hertogen van Gelre gingen op bedevaart naar het beeld. Tijdens de reformatie begon het beeldje aan een 350-jarige zwerftocht. Via Arnhem en Utrecht kwam Maria pas in 1928 weer thuis in Renkum.
Tot 1556 werd Renkum jaarlijks door 10.000 bedevaartgangers bezocht, daarna nam hun aantal af. Sinds 2010 is er opnieuw een impuls gegeven voor pelgrimage naar Renkum. Naast de kerk waar het beeld staat, is een rosarium gemaakt met twintig afbeeldingen van de geheimen van de rozenkrans.

Wanneer: Zondag 19 mei
Vertrek: 13.00 uur vanaf het kerkplein
Thuiskomst: 17.30 uur
Kosten bus: volwassenen € 13,--, kinderen € 5,--

Koffie en thee zijn voor eigen rekening.

Mochten deze kosten te hoog voor u zijn en wilt u heel graag mee, neem dan contact met ons op.

Aanmelden bij of bij Gabriëlle Nieuwenhuis: 035-5420208
29/04/2019 - Van de locatieraad (gearchiveerd op 29-05-2019)
Bijna een jaar geleden is de AVG in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese privacywet brengt veel werk met zich mee voor bedrijven, maar ook voor ons als kerkgenootschap. Er is al veel werk verzet, maar op een van de onderdelen nog niet: wij willen graag goed in kaart brengen wie bezwaar heeft als wij een foto van hem of haar maken en publiceren op de website, in de kerkbladen of waar dan ook. Hiervoor willen wij een register bijhouden, zodat we er netjes mee om kunnen gaan. Als u nu al weet dat u bezwaar hebt, kunt u dat aangeven bij de locatieraad of de pastoraatgroep.

Ook zijn wij enige jaren geleden gestart met het aanvragen van VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag), wat tegenwoordig nodig is voor vrijwilligers die bijvoorbeeld werken met kinderen of zwakkeren, of financiële verantwoordelijkheid hebben. Dit helpt grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, waar ook de Kerk helaas niet van verschoond is gebleven. Velen van onze vrijwilligers hebben inmiddels een VOG, maar we zijn nog bezig om de registratie daaromheen te verbeteren.

Tot slot willen we u nog wijzen op de mogelijkheid om, als u niet naar de kerk kunt komen, een viering op internet te volgen. Vroeger was hier de kerktelefoon voor, maar tegenwoordig gaat dat via Kerkomroep. Via kerkomroep.nl kunt u live meeluisteren. Het is ook mogelijk om achteraf een viering te beluisteren en zelfs te downloaden, bijvoorbeeld als de preek u bijzonder heeft aangesproken.
29/04/2019 - Vervoer naar de kerk (gearchiveerd op 29-05-2019)
Het lijkt zo gewoon, even op de fiets springen om naar de kerk te gaan, of de auto nemen als het weer wat minder mooi is. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn parochianen die dolgraag naar de kerk zouden komen, maar door gebrek aan vervoer hier niet toe in staat zijn. Herkent u zich in dit verhaal? Weet dan dat er een oplossing is. U kunt contact opnemen met Engelien van Kooten. Als u haar een paar dagen voordat u vervoer nodig heeft belt, zorgt zij ervoor dat u wordt opgehaald en weer thuis gebracht.

Komt u regelmatig met de auto naar de kerk en heeft u zitplaatsen vrij? Misschien kunt u eens een hulpbehoevende parochiaan meenemen. Kerk zijn doen we immers samen. Engelien komt graag
in contact met u.

Engelien van Kooten
Telefoon: 035-5411674
29/04/2019 - Mis van Martijn Pouw (gearchiveerd op 27-05-2019)
Om alvast in uw agenda te zetten: 2 juni doet Martijn Pouw zijn eerste heilige mis in de Nicolaaskerk.
Martijn is vorig jaar in Rome tot priester gewijd. Hij heeft vele voetstappen in de Nicolaaskerk liggen. Daarom hebben we hem gevraagd om, zodra hij weer in Nederland zou zijn, in de Nicolaaskerk zijn eerste heilige mis op te dragen. Details over het programma vertellen we u in het volgende Kerkvenster en op de website.
29/04/2019 - Het orgel aan de beurt (gearchiveerd op 16-05-2019)
Nu onze Nicolaaskerk de derde fase van de restauratie heeft doorlopen en het interieur prachtig is opgeknapt, is er één object nog achtergebleven: ons monumentale orgel. Dat hieraan flink wat moet gebeuren, is reeds lang voorzien. De laatste weken zijn concrete stappen gemaakt en wij willen u als parochiaan graag hiervan op de hoogte brengen en u meenemen in dit proces.

Het is al heel wat jaren geleden dat we zijn gestart met de restauratie van de Nicolaaskerk. Bij de start hebben we echter altijd aangekondigd dat het orgel ook aan de beurt moest komen. En dat is hard nodig!
Door de verschillende restauratierondes is de staat van het instrument fors aangetast. Stof is nauwelijks tegen te houden en is dan ook diep in de kanalen van het orgel doorgedrongen. Bovendien is er sprake van achterstallig onderhoud, want dat is lang blijven liggen. En ten slotte zijn er elementen aan het orgel die het eind van hun levensduur hebben bereikt, zoals bijvoorbeeld het leer van de balgen.
Het vroegere kerkbestuur en de tegenwoordige locatieraad hebben altijd gezegd dat het een plicht van de gemeenschap is om het orgel voor het nageslacht te behouden. Dat kunnen we gelukkig ook waarmaken, want de gemeenschap is springlevend en heeft de draagkracht. We kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Ons neobarokke Verschueren-orgel uit 1967 is bovendien een bijzonder instrument, volgens kenners. Het heeft een mooie klank en de combinatie met de akoestiek van de grote hallenkerk maakt het tot een lust voor het oor. Niet alleen volgens de kenners, maar volgens vele liefhebbers.
Afgelopen herfst zijn verschillende offertes uitgevraagd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen wat sowieso moet gebeuren en mogelijke aanvullende wensen. Ook de afbouw van het zogenaamde derde manuaal is hierin meegenomen.

Groot onderhoud
- Ontmantelen en schoonmaken van windladen, pijpwerk, et cetera
- Achterstallig onderhoud: vervangen gescheurd leer, uitgehard schuimrubber, kapot pijpwerk, et cetera
- Dicht maken orgelkas
- Plaatsen ontbrekend pijpwerk, kleine verplaatsingen
- Reparatie aan elektrische en mechanische delen
- Montage en herstemmen
Kosten ca. 80.000,-- euro

Mogelijke extra's
- Op gereserveerde plaatsen ontbrekend pijpwerk plaatsen zoals bedoeld in 1967
- Elektrificatie van de manualen, waardoor het orgel gemakkelijker en accurater te bespelen is
Kosten ca. 30.000 euro

Derde manuaal
- Aansluiten derde manuaal zoals bedoeld in 1967
- Zwelwerk in separate orgelkas plaatsen op het zijkoor
Kosten ca. 200.000 euro

Aan het bovenstaande ziet u dat het om behoorlijke bedragen gaat. Nu kan het groot onderhoud gelukkig worden betaald uit de reserves van de Nicolaaskerk. Dat geldt echter niet voor de aanvullende wensen. Die zullen dus betaald moeten worden via acties en speciale giften voor dat doel. Voordat wij een beslissing nemen over welke wensen we gaan realiseren, willen wij graag bij de parochianen polsen wat het draagvlak is hiervoor. De werkzaamheden dienen namelijk als geheel te worden uitgevoerd in verband met eenmalige demontage van het orgel. Dus het is kostentechnisch niet verstandig om een deel later te doen. Daarom willen we, alvorens te starten, een goed beeld hebben van de haalbaarheid.
Hiertoe willen wij graag een parochieavond organiseren. Daarop behandelen wij de wensen voor het orgel, maar ook andere grote projecten die op het wensenlijstje staan, zoals de renovatie van de sacristie en de bibliotheek. U krijgt tijdens deze avond uitgebreid de tijd om vragen te stellen aan de locatieraad en onze orgelexperts.

De avond zal plaatsvinden op woensdag 15 mei om 20.00 uur in het Trefpunt.
Wij zien u graag verschijnen!
29/04/2019 - Rozenkransgebed (gearchiveerd op 01-06-2019)
Iedere woensdagavond wordt in de dagkapel het rozenkransgebed gebeden. In de meimaand, ook wel Mariamaand genoemd, gebeurt dit iedere werkdag. U bent van harte welkom om mee te bidden.
Wilt u graag meer informatie over dit gebed? In de bibliotheek van de kerk vindt u boekjes over het rozenkransgebed. De bibliotheek is geopend na de mis op zondag.

Rozenkransgebed:
Maandag 08.40 en 19.30 uur
Dinsdag 19.30 uur
Woensdag 19.30 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 19.30 uur
29/04/2019 - Samen de Lichtweg lopen (gearchiveerd op 31-05-2019)
Sinds paaszaterdag staat de Lichtweg langs de kerk. Door middel van veertien staties overwegen we de verrijzenis van de Heer. Tijdens de paaswake is de paaskaars ontstoken. Deze is een symbool van Jezus' verrijzenis uit de dood. "Het licht van de paaskaars is een teken van onze diepste vreugde en hoop." (aldus kardinaal Eijk in zijn voorwoord bij de Lichtweg). Vandaar de naam Lichtweg.

Op Hemelvaartsdag, 30 mei, komen we om 9.30 uur bij het Trefpunt bijeen. Dan gaan we samen naar de staties en zullen we al biddend, luisterend en zingend langs de staties gaan. Aan het einde van de Lichtweg belijden we samen ons geloof bij de paaskaars in de kerk. Vervolgens is er koffie en thee met wat lekkers in het Trefpunt, waarna we om 11.00 uur de mis mee gaan vieren. Doet u mee?
Graag opgave via of bij Rosalien Knapen: 035-5420234.
29/04/2019 - Thema-avond 13 mei (gearchiveerd op 14-05-2019)
Vorig jaar, 25 juli 2018, was het precies 50 jaar geleden dat paus Paulus VI de encycliek Humanae Vitae publiceerde: de rondzendbrief over het menselijk leven en geboorteregeling. Een encycliek die veel commotie bracht. Maar ook een profetische encycliek, aldus kardinaal Eijk.
En de kardinaal vindt het belangrijk om hierover te spreken. Daarom zal hij op maandag 13 mei naar het Trefpunt komen om over deze encycliek te vertellen.
De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis; wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd.
29/04/2019 - Avondvierdaagse (gearchiveerd op 25-05-2019)
Wandelen is gezond, maar wandelen is vooral ook erg gezellig! Vorig jaar liep een groepje parochianen de avondvierdaagse en ook dit jaar willen we dat graag samen doen.
De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei.
Jong en oud is van harte welkom. Kinderen van de basisschool graag onder begeleiding van een volwassene.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar of via het inschrijfformulier achter in de kerk. De kosten bedragen € 5,-- per persoon. We zullen dagelijks om 18.00 uur vanuit het Trefpunt vertrekken.

Als het lopen u te zwaar is kunt u ons misschien komen aanmoedigen. U herkent ons aan de gele T-shirts van Nicolaas Baarn!
29/04/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 23-05-2019)
Maria, Vrouwe van alle volkeren. Toen Jezus aan het kruis hing, waren enkele van zijn laatste woorden: "Vrouw, zie daar uw zoon. Zoon, zie daar uw moeder." De Kerk gelooft dat op dat moment Maria als moeder aan de Kerk is toevertrouwd. En de Kerk? Ja, die is er voor alle volkeren. Geen enkel volk uitgezonderd.

Maria heeft door de eeuwen heen vele titels gekregen, zoals koningin van de heilige rozenkrans (Fatima) en de onbevlekte ontvangenis (Lourdes). In het bisdom Haarlem-Amsterdam is door verschijningen aan Ida Peerdeman de verering voor Maria, Vrouwe van alle volkeren, ontstaan. En ieder jaar is hier een speciale dag voor, waar bisschop Punt en bisschop-coadjutor Hendriks aanwezig zijn. Inspirerende dagen waarover enkelen van de dames ons op 22 mei gaan vertellen
29/04/2019 - Koffieochtend ouders jonge kinderen (gearchiveerd op 08-05-2019)
Roeping! Roepingen helpen groeien in het gezin. De vierde zondag van Pasen wordt ook wel roepingenzondag genoemd.

Hoe kunnen we roepingen helpen groeien in het gezin?
Hoe kan het gebeuren dat een van de kinderen geroepen wordt?
Luisteren naar Gods stem, maar hoe dan?

Het gezin als voedingsbodem voor roepingen, we spreken er op 7 mei met elkaar over. Je bent
welkom om 10.00 uur.
29/04/2019 - Wandelen op zondag (gearchiveerd op 27-05-2019)
Op zondag 31 maart zijn een aantal jonge gezinnen samen gaan wandelen in het Baarnsche Bos. Het was die dag prachtig weer. Jong en oud hadden het uitstekend naar de zin. Na de wandeling was er even tijd voor koffie en thee in het Trefpunt en daarna ging de hele groep naar de kerk voor de gezinsmis.
Het initiatief om te gaan wandelen was nieuw en is uitstekend bevallen. Reden genoeg om het nog eens te herhalen. Op zondag 26 mei zetten we opnieuw ons beste beentje voor. Zelfde tijd, andere locatie. Deze keer zal om 9.30 uur worden afgesproken in het bos van Groeneveld. De ontmoetingsplek zal zijn het bruggetje aan de voorkant van het kasteel.
Je bent van harte welkom om mee te lopen!
10/05/2019 - Gezinsmis op 26 mei (gearchiveerd op 27-05-2019)
"Ik geef jullie mijn vrede"
In onze wereld is er oorlog en ruzie. Oorlogen zijn verschrikkelijk, maar ruzies óók. Vaak begint het met iets kleins over wat je oneerlijk vindt of je hebt een verschil van mening. Maar dat kan dan toch zo gróót worden... Dan praten we al gauw over: 'maak het maar weer goed met elkaar, sluit maar vrede'.
Is dát dan ook de vrede die Jezus brengt? Néé! De vrede zoals hierboven wordt beschreven, is vaak een 'staakt het vuren', een 'even geen ruzie meer'. Maar is alles dan écht goed gemaakt?
Jezus heeft het duidelijk over ZIJN vrede! Dat is iets héél anders, hoor! Zijn boodschap gaat over het Koninkrijk van God: een wereld waarin God het middelpunt is, waar gerechtigheid is en liefde.
Waar alle mensen kinderen van God zijn en samen alles delen en in eenheid leven.
Dát is zijn vrede! Dat wil Jezus ons geven: Je bent welkom!
13/05/2019 - Vanavond eucharistieviering (spoed, gearchiveerd op 14-05-2019)
Vanavond, 13 mei, is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de dagkapel. Celebrant is mgr. Eijk.
27/05/2019 - Avond over het orgel (gearchiveerd op 27-06-2019)
Woensdag 15 mei vond er een speciale avond plaats in het Trefpunt over de plannen rond het groot onderhoud van het kerkorgel. Mathieu Koren gaf op zijn geheel eigen wijze een bevlogen presentatie over de plannen, waarbij de aanwezigen via enkele geluidsfragmenten duidelijk werd gemaakt wat de beoogde aanpassingen aan het orgel aan nieuwe mogelijkheden geven. Dat gold vooral voor de extra wensen bovenop het groot onderhoud: de elektrificatie van de manualen, wat additioneel pijpwerk en de aansluiting van het derde manuaal met aparte orgelkas. Een van de goede ideeën van die avond was om parochianen de gelegenheid te geven om het orgel te bekijken na de mis, waarbij Willem Vonk uitgebreid uitleg zal geven.
Ook werd, nadat de financiële situatie van de locatie Nicolaas was geschetst, inzicht gegeven in de plannen rondom de renovatie van de sacristie en de bibliotheek. De avond werd afgesloten met een korte inventarisatie van de wensen die er leven bij de gemeenschap. Zo werd de hoognodige renovatie van het keukentje genoemd, maar ook de isolatie van het Trefpunt, overkapping van de binnenplaats waardoor extra ruimtes ontstaan, zonnepanelen en enkele andere zaken. Zelfs het afbouwen van de toren kwam nog langs, met de herinnering dat de gemeenschap dit heeft beloofd als Baarn veilig door de oorlog zou komen.
De locatieraad neemt alle signalen mee om plannen te maken over het vervolg!
27/05/2019 - Mis van Martijn Pouw (gearchiveerd op 03-06-2019)
Op zondag 2 juni zal priester Martijn Pouw zijn eerste eucharistieviering in de Nicolaaskerk celebreren. Zoals gebruikelijk zal de mis beginnen om 11.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om de neomistenzegen te ontvangen. Ook zal er een receptie zijn zodat u Martijn kunt feliciteren met zijn priesterschap.

Als locatie willen we Martijn graag een financiële bijdrage geven voor goede doelen die hij een warm hart toedraagt. Hiertoe zal na afloop van de mis een deurcollecte worden gehouden. Martijn heeft aangegeven dat het geld zal worden geschonken aan de uitbreiding van een al jaren goed functionerend ziekenhuis in Congo en aan de opleiding in Rome van priesters uit Afrika.
27/05/2019 - Dominic Saviogroep (gearchiveerd op 27-06-2019)
Op 1 april is er na het vormsel een doorstart gemaakt met vier kinderen van die groep, omdat ze zelf graag nog bij elkaar wilden komen om nog meer over de liefde van Jezus te horen.
De groep heet de Dominic Saviogroep. Op Youtube staan filmpjes over hem. Dominic Savio was een Italiaanse jongen die leefde in de tweede helft van de 19e eeuw en op 14-jarige leeftijd is overleden. Hij is door paus Pius XII op 12 juni 1954 heilig verklaard. Zijn motto was: "Alles vanuit en voor de liefde".
Het uitgangspunt van de bijeenkomsten zijn de werken van barmhartigheid. Op welke wijze kun je Jezus' liefde uitdragen in jouw dagelijks leven?
Het is niet alleen luisteren, maar ook nadenken en actief bezig zijn. Het is een klein, maar trouw groepje. Tot de zomervakantie gaan we door.
27/05/2019 - Gereedschap gezocht (gearchiveerd op 27-06-2019)
Zoals u misschien wel weet, wordt er elke maand op een zaterdag stevig geklust door de Vrienden van St. Jozef. Zo wordt de Nicolaasgemeenschap flink wat geld bespaard en op zo'n klusdag wordt er een hoop lol gemaakt. Uiteraard heeft de groep voor al dat geklus ook gereedschap nodig. Goed gereedschap is immers het halve werk. Nu is het nog zo dat de leden vaak wat spullen van thuis meenemen. Het zou echter veel helpen als de Jozefgroep een voorraadje gereedschap heeft, waardoor minder heen en weer gereden hoeft te worden als de juiste schroevendraaier of waterpomptang niet aanwezig is.
Het gebeurt regelmatig dat mensen hun schuur of garage opruimen en constateren dat zij sommige stukken gereedschap nooit gebruiken. De Vrienden van Jozef zouden er blij mee zijn! Denk bijvoorbeeld aan hamers, tangen, een duimstok, beitels, schroefmateriaal, klemmen, sleutels, zagen, snijmateriaal, een bankschroef, tuingereedschap, een kruiwagen...
U ziet, er is behoefte aan van alles. Mocht u dus nog wat overbodig gereedschap vinden in uw huis of werkplaats, dan kunt u zich melden bij Vincent Peters of Mathieu Koren via .
Alvast geweldig bedankt!
27/05/2019 - Tips voor de voedselbank (gearchiveerd op 27-06-2019)
Wist u dat onze locatie al meer dan vijf jaar ieder weekend producten inzamelt voor de voedselbank?

Wist u dat dat nog steeds hard nodig is omdat meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens leven?

Wist u dat verse producten (groente, fruit en brood) niet voor verstrijken van de houdbaarheidsdatum bij de klanten kunnen zijn?

Wist u dat alcoholische dranken niet aangenomen worden door de voedselbank?

Maar dat de voedselbank naast houdbare voedingsmiddelen erg blij is met reinigingsmiddelen?
27/05/2019 - "Vrouwevaert" in Amersfoort (gearchiveerd op 02-06-2019)
In 1444 was Geertje Arends onderweg naar Amersfoort om in te treden in het Sint-Agnietenklooster. Ze had een Mariabeeldje bij zich, maar omdat ze het lelijk vond, gooide ze het in de gracht.
Het beeldje werd gevonden door de dienstmeid Margriet Albert Gijsen in de gracht, nabij de Kamperbuitenpoort. Zij had driemaal een visioen gehad waarin haar werd verteld naar die plaats te gaan. Een gedenksteen in de oude stadsmuur markeert de plek. Ze plaatste het beeldje bij haar thuis en stak een kaars aan, die driemaal langer brandde dan verwacht. Haar biechtvader bracht het beeldje vervolgens naar de Onze-Lieve-Vrouwe-kapel. Al snel na de vondst van het beeldje kwamen pelgrims bij duizenden naar Amersfoort en werd de stad bekend tot buiten onze landsgrenzen. In de loop van een eeuw werden een groot aantal wonderen toegeschreven aan het beeldje. In het zogenaamde Mirakelboek, waarvan twee 16e-eeuwse kopieën bewaard zijn gebleven, zijn rond de 550 wonderen opgetekend.

Al eeuwen wordt dit mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de "Vrouwevaert" op 1 juni.
De start is om 7:30 uur met een viering van Woord en gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13 te Amersfoort. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend een kop koffie.
27/05/2019 - Lichtweg op Hemelvaartsdag (spoed, gearchiveerd op 30-05-2019)
Op Hemelvaartsdag wordt de Lichtweg gelopen. We verzamelen om 9.30 uur in het Trefpunt, dus niet om 9.00 uur zoals eerder genoemd is.
27/05/2019 - Thema-avond (gearchiveerd op 18-06-2019)
De vakantie komt eraan. Misschien gaat u wel naar Frankrijk en heeft u uw reis al uitgestippeld. Maar daar staat Taizé niet bij? Misschien voegt u deze plaats na deze thema-avond wel toe. Kent u wel wat Taizé liederen? Frère Roger?
Maandag 17 juni gaan we nader kennismaken met de bijzondere gemeenschap van Taizé. Hoe de gemeenschap ontstaan is, maar ook wat de gemeenschap vandaag de dag voor velen betekent.
Daarna zal er korte gebedsviering in de dagkapel zijn, waarna we het seizoen afsluiten met een kort gezellig samenzijn.
27/05/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 20-06-2019)
Wat is het doel van ons leven? Om heiliger te worden? Velen zijn ons voorgegaan en hebben hun 'footprint' achtergelaten. Aan het begin van dit seizoen hebben de dames een heilige getrokken en zijn zij met deze heilige een jaar lang op pad geweest. Wat spreekt hen in hun heilige aan? Wat heeft het betekend om zo lang met een heilige op te trekken? We gaan met elkaar delen op 19 juni. Maar ook als je geen heilige hebt gehad, kan deze ochtend je veel brengen.
We sluiten de bijeenkomst af in de dagkapel.
27/05/2019 - Koffieochtend ouders jonge kinderen (gearchiveerd op 05-06-2019)
Op dinsdag 4 juni is er weer een koffieochtend. Dat is vijf dagen voor Pinksteren, het feest van de heilige Geest. Bij de apostelen gebeurde er iets spectaculairs. Ze wachtten samen met Maria op de komst van de Helper waartoe Jezus hen had opgeroepen. Waren zij eerst bange wezens, nu werden zij gegrepen om de deuren te openen en naar buiten te gaan. En zij verkondigden de Blijde Boodschap. De Kerk was geboren! De heilige Geest, de derde Persoon van de heilige Drie-eenheid, is vaak nog zo onbekend. Daarom gaan we Hem deze koffieochtend in ons midden plaatsen. Want werkt de heilige Geest ook in ons gezin, in ons werk? Hoe kunnen we Hem herkennen?
Het is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. In september hopen we de draad weer op te pakken.
03/06/2019 - Woord en Communieviering (spoed, gearchiveerd op 07-06-2019)
Vrijdag 7 juni om 10.00 is er geen mis, maar een Woord- en Communieviering.
03/06/2019 - Familie-orgelconcert (gearchiveerd op 10-06-2019)
Zondagmiddag 9 juni 2019 vindt er een familie-orgelconcert plaats in de Nicolaaskerk. Het concert begint om 15:30 uur en duurt een klein uur.

Na afloop van het concert wordt je de gelegenheid geboden om op de koorzolder het orgel van dichtbij te bekijken en uitleg te krijgen over het functioneren, de status en de noodzakelijke restauratie van het orgel. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Het is een unieke kans om het orgel ook eens van binnen te zien.

Willem Vonk, dirigent en organist van de H. Nicolaaskerk, beantwoordt graag al uw vragen.

De toegang tot het concert is gratis. Er wordt een collecte aan de deur gehouden ten bate van de restauratie van het orgel. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie (waaronder het programma) op www.zondagsmuziek.nl.
08/06/2019 - Dag eerste heilige Communie (gearchiveerd op 24-06-2019)
Groot feest binnen onze locatie! De wit-gele banieren hangen er. De bloemengroep heeft prachtige bloemstukken gemaakt. Op 23 juni om 11.00 uur gaat de bijzondere eucharistieviering beginnen en komen de eerste communicanten de kerk binnen.
12 kinderen hebben zich vanaf oktober voorbereid op deze dag. En op deze speciale dag van het heilig Sacrament zullen zij Jezus voor de eerste keer in de heilige Hostie ontvangen.
Laten we voor hen bidden.
21/06/2019 - Vaker de rozenkrans bidden (gearchiveerd op 24-08-2019)
Het rozenkransgebed wordt al honderden jaren gebeden. Tijdens verschijningen heeft Maria ons herhaaldelijk gevraagd om dit gebed te bidden. In onze locatie wordt op maandagochtend om 8.40 uur (in schoolweken) en op woensdagavond om 19.30 uur de rozenkrans gebeden.
Op verzoek van een parochiaan zal dit nu ook na iedere doordeweekse mis plaatsvinden.

"Bid elke dag een rozenhoedje ..." zei Maria op 13 mei 1917 in Fatima. U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden!
21/06/2019 - Open deuren Nicolaaskerk (gearchiveerd op 01-09-2019)
Vorig jaar waren de deuren van de Nicolaaskerk iedere zaterdagmiddag van de vakantie open. Dat was een groot succes. Allerlei mensen zijn de kerk komen bezoeken.

De reacties op de openstelling waren zo positief dat we er voor gekozen hebben om ook dit jaar de deuren open te zetten. Vanaf 20 juli tot en met 31 augustus kunt u iedere zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur in onze kerk terecht. Voor een bezoekje, bezichtiging, een gebed, een kaarsje, voor info over het komende seizoen of om gewoon zomaar even binnen te wippen. U bent van harte welkom!
21/06/2019 - Bedevaart naar Kevelaer (gearchiveerd op 06-07-2019)
Op 29 en 30 juli vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer plaats. Samen even schuilen onder de troostrijke mantel van Maria. Jong en oud zijn van harte welkom om mee te gaan. Liften zijn aanwezig en Kevelaer is zeer rolstoelvriendelijk.
Voor het programma en de kosten: zie het Kerkvenster.

Opgave vóór 5 juli bij de broedermeester:
Marga Zwanikken 06-14 63 53 06
21/06/2019 - TOP-zomer! (gearchiveerd op 21-08-2019)
Elke dinsdagmiddag in de even weken zit het Trefpunt vol gezellige mensen die samen een kaartje leggen, rummikub spelen of een ander spel doen. Het goede nieuws is dat er dit jaar voor het eerst geen zomerstop is. De TOP-middagen gaan de hele maand juli en augustus door!
Het verzoek om door te gaan kwam vanuit de groep en gelukkig zagen de gastvrouwen Marieke en Marga geen enkel bezwaar. Sterker nog, ook zij gaan graag door want de sfeer zit er iedere keer goed in.
Wilt u dit zelf ervaren? Dan bent u van harte welkom. In de activiteitenagenda ziet u wanneer de TOP-middagen gehouden worden. Houdt u niet van spelletjes, maar wel van een praatje? Ook dan kunt u gezel-
lig langskomen. Koffie en thee staan klaar!
29/06/2019 - Afwijkende mistijd 14 juli (gearchiveerd op 15-07-2019)
Op zondag 14 juli is er een TV-mis in onze kerk. De eucharistieviering begint dan niet om 11.00 uur, maar om 10.30 uur. Na afloop van de mis zal er een gezellige BINGO zijn.
29/06/2019 - BINGO! (gearchiveerd op 15-07-2019)
Op zondag 14 juli na de televisiemis sluiten we het catecheseseizoen af met een geweldige BINGO!
Iedereen mag hier aan deelnemen, jong en oud. Er zijn natuurlijk allerlei prijzen te winnen, er is koffie, thee, limonade en ook wat te eten. Kortom, samen nog even bij elkaar zijn voordat de grote vakantie begint.
15/07/2019 - Lauden vervallen (gearchiveerd op 17-08-2019)
Op woensdag 7 augustus, vrijdag 9 augustus en vrijdag 16 augustus vervallen de lauden.
25/07/2019 - Kruisweg vervalt (spoed, gearchiveerd op 27-07-2019)
Vanwege de hoge temperaturen vervalt vrijdag 26 juli de kruisweg op het kerkhof.
03/08/2019 - Het Kindje Jezus van Praag (gearchiveerd op 11-08-2019)
Beeldje Kindje Jezus van Praag in de Nicolaaskerk

Op de zaterdagen van augustus zijn de deuren van onze Nicolaaskerk weer geopend van 12.00-16.00 uur.
Op 10 augustus zal dit bijzondere beeldje, waaraan vele wonderen worden toegeschreven, opnieuw te zien zijn in de dagkapel.
Het van oorsprong Spaanse beeldje kwam via Prinses Polyxena von Lobcowicz - die het kreeg als huwelijksgeschenk van haar moeder - in 1628 bij de karmelieten in Praag terecht.
Ieder jaar bezoeken meer dan 300.000 pelgrims uit de hele wereld de Maria de Victoriakerk om het Kindje Jezus van Praag te vereren.
U bent deze keer in de gelegenheid niet alleen een mooie kopie van het beeld te zien, maar ook kopieën van zijn uitgebreide garderobe!
Een reden om de Nicolaaskerk eens, buiten alle prachtige vieringen om, binnen te lopen?
Er is voldoende informatie over de geschiedenis van dit beroemde beeldje aanwezig en voor de kinderen ligt er een legende en een kleurplaat klaar.
U bent van harte welkom!
09/08/2019 - Afwijkende mistijd 15 augustus (gearchiveerd op 16-08-2019)
Op donderdag 15 augustus vieren we Maria Hemelvaart. De mis zal dan zijn om 11.00 uur 's morgens, zoals u dat gewend bent van de zondagen. Bent u door verplichtingen niet in de gelegenheid om overdag naar de mis te gaan? In Amersfoort zal er 's avonds een eucharistieviering zijn.
25/08/2019 - September, maand van het gebed (gearchiveerd op 30-09-2019)
Het nieuwe seizoen gaat van start! Boven de kerkdeur bij het zijportaal komt de tekst DIT IS MIJN LICHAAM. Het zijn de woorden die Jezus uitsprak tijdens zijn Laatste Avondmaal. Maar waarom dit thema?

Kardinaal Eijk heeft op Witte Donderdag het 'Jaar van de Eucharistie' aangekondigd, dat met de Advent in 2019 gaat beginnen en duurt tot en met Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar in 2020. Onlangs, op Sacramentsdag, verscheen een pastorale brief van de kardinaal hierover: De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven.

Zo'n belangrijk jaar willen we, net als een groot feest, goed voorbereiden. Daarom zal in september het gebed centraal staan in onze locatie. Door gebed verenigen we ons met de Heer en met elkaar. Dat de heilige Geest ons in het gebed laat zien waartoe Hij ons uitnodigt.

Binnen onze locatie zijn er veel mogelijkheden om samen te bidden. Natuurlijk de eucharistie en de aanbidding, maar na de doordeweekse missen wordt ook de rozenkrans gebeden, evenals op woensdagavond. Daarnaast is de dagkapel op werkdagen 's middags een uur open om in stilte bij de Heer te zijn. Er zal een mandje met gebeden staan. Elke doordeweekse dag bidden we 's morgens de lauden en 's avonds vaak de vesper. Kijk voor alle tijden op de website.
We kunnen bidden om roepingen, bidden voor de scholen, bidden voor de kinderen die hun eerste communie gaan doen of voor de vormelingen. Bidden voor medewerkers, bidden voor eigen familie en voor de noden in de wereld et cetera. Maar bidden we vooral tot de heilige Geest om inzicht en wijsheid!

In oktober staat de roeping centraal en in november spreken we over de sacramenten van het doopsel en vormsel.
25/08/2019 - Mirakel (gearchiveerd op 30-09-2019)
Er is steeds meer contact tussen onze parochie en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Wist u dat u hun parochieblad 'Mirakel' online kunt lezen?
www.katholiekamersfoort.nl/mirakel
25/08/2019 - Open Monumentendag (gearchiveerd op 16-09-2019)
Onze kerk zal in het weekend van Open Monumentendag extra open zijn. Op zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag 15 september vanaf de mis tot 14.00 uur.
25/08/2019 - Misintenties - gebedsintenties (gearchiveerd op 30-09-2019)
De laatste jaren is er in onze Nicolaaskerk het een en ander gewijzigd rondom intenties bij de mis. Vroeger werden misintenties opgelezen bij de voorbeden. Tegenwoordig gaat dit anders en sluiten we aan bij de officiële richtlijnen hieromtrent. Bovendien heeft het intentieboek dat in het kerkportaal ligt, zijn intrede gedaan. Omdat er van meerdere kanten vragen kwamen over intenties, bijvoorbeeld over het verschil tussen misintentie en gebedsintentie, volgt hieronder uitleg over inhoud en praktijk.

Gebedsintenties
Een van de aspecten van de Kerk is dat zij een biddende gemeenschap is. Al biddende richt zij zich tot God, waarbij het gebed verschillende vormen kan aannemen. Het kan gaan om een voorgegeven gebed, bijvoorbeeld het Onze Vader, maar het kan ook persoonlijke elementen bevatten. Dit laatste kan ook in vieringen een plaats krijgen. Meestal gebeurt dat via intenties. Zo spreken we over persoonlijke gebedsintenties. Dan bidden we tot God voor een speciaal doel. Het bidden voor een zieke is een goed voorbeeld. Deze gebedsintenties kunnen in elke viering een plaats krijgen: in de eucharistie (bij de voorbede), maar ook in het getijdengebed, het rozenkransgebed, enzovoort. Zij gaan dus doorgaans over ons dagelijks leven.

Misintenties
Alleen voor de eucharistieviering kennen we ook misintenties. De gedachte hierbij is niet zozeer dat men bidt, maar dat men aansluit bij het offerkarakter van de mis: men verenigt zich met betrekking tot een speciaal doel (de misintentie) met Jezus in zijn kruisoffer. Daar hoort een offer bij: tegenwoordig gebeurt dat door middel van een vooraf gegeven geldelijke bijdrage (via het secretariaat). Dat noemen we het stipendium. Misintenties betreffen veelal de zielenrust van een overledene: Jezus offert zich voor hem of haar. Het aantal misintenties behoort per mis dan ook beperkt te zijn.

Voor een goede gang van zaken zijn voor de Nicolaaskerk bepaalde afspraken gemaakt:
- De misintenties worden aan het begin van de eucharistieviering vermeld. Bijvoorbeeld 'Deze mis wordt in het bijzonder opgedragen voor ...' .

- Gebedsintenties kunnen tot vlak voor (bijna) elke viering die in de kerk plaatsvindt, in het portaal worden opgeschreven in een speciaal boek. Deze worden dan genoemd bij de voorbeden. Belangrijk is hierbij dat men duidelijk schrijft. De formulering moet kort en bondig zijn. Mede omwille van de privacy worden geen namen van personen genoemd. De inhoud mag niet ingaan tegen de leer van de Kerk.
25/08/2019 - Ouderavond eerste communie (gearchiveerd op 29-09-2019)
Tijdens de eucharistie komt Jezus zelf in ons midden als de levende Heer. Dit heeft alles te maken met de voorbereiding op de eerste heilige communie. Dinsdagavond 24 september is de ouderavond voor de ouders die een kind hebben dat hiervoor in aanmerking komt. Doorgaans zijn dit kinderen die in groep 4 zitten. Wilt u informatie of vragen stellen? Om 20.00 uur in het Trefpunt staan koffie en thee klaar. We streven ernaar om 21.30 uur klaar te zijn. Info via .

De eerste voorbereidingsbijeenkomst is op zaterdag 28 september om 13.30 uur in het Trefpunt. Ouders en kinderen zijn hierbij welkom.
25/08/2019 - Alpha-cursus 2019 (gearchiveerd op 12-09-2019)
Ontmoet nieuwe mensen, stel elke vraag die je maar wilt en ontdek wat het katholieke geloof inhoudt. Binnen onze locatie wordt vanaf 11 september 2019 een Alpha-cursus gegeven op negen woensdagochtenden van 9.30 uur tot 11.45 uur en een zaterdag.
Er komen veel onderwerpen aan bod, waaronder:
Wat is geloven? Wie is God en bestaat Hij echt? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Wat is bidden en hoe doe je dat? Wat staat erover in de Bijbel?

Ben je ook zoekende naar het christelijk geloof? Kom dan zelf ervaren en meemaken wat de Alpha-cursus brengt. De cursus is echt voor iedereen, of je nu gelooft of niet, het is een kennismaking, een zoektocht. Je mag zijn wie je bent. Van Alpha naar Omega. Van begin tot eind. Voel je welkom!

Aanmelden:
Elly van Eig 035 6017259
Rosalien Knapen 035 5420234


ONTMOETEN VRAGEN ONTDEKKEN
Dat doe je bij de Alpha-cursus
26/08/2019 - Kerkproeverij (gearchiveerd op 30-09-2019)
Zomaar iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk, kan dat wel? Of moet diegene toch een beetje verstand hebben van liturgie? En waarom zou je dat eigenlijk doen? En wie vraag je dan om met je mee te gaan? Het antwoord is eenvoudig: Ja het kan! Want waarom zou je dat wat zo waardevol voor jou is, alleen voor jezelf houden?
Proeven heeft iets verleidelijks. Sommige gerechten vallen direct in de smaak, andere moet je leren eten. Zo is het ook met de kerk. Je moet er smaak ontwikkelen, voor het mysterie, voor de liturgie. Soms wordt God zichtbaar door een ontmoeting met andere mensen of zomaar ergens in de natuur.
De plek waar allerlei mensen al eeuwenlang God zoeken en door Hem gevonden worden, is de kerk. Kerkproeverij is dan ook bedoeld om iemand uit te nodigen met je mee te gaan naar de kerk om te kunnen proeven van wat daar gebeurt. Om iets te ervaren van Gods grenzeloze liefde, van zijn aanwezigheid, zijn nabijheid. Wie weet smaakt het naar meer. Dat is niet aan jou, maar iets tussen God en degene die jij hebt uitgenodigd.
Kom maar kijken, zei Jezus zelf toen Hem werd gevraagd waar Hij verbleef (Johannes 1, 39). Daar liet Hij het bij.

De mogelijkheid bieden om te luisteren, te kijken, te ervaren, mee te maken, daar gaat het om. Die kans biedt Kerkproeverij. Voor het derde jaar nemen in heel Nederland geloofsgemeenschappen hieraan deel. Deze keer gebeurt dat in het weekend van 28 en 29 september.
Ook wij van de Nicolaaskerk willen weer meedoen! Het is een mooie manier om iemand die je kent, die ene buur, je goede vriendin, die vrolijke collega, een dierbaar familielid, je sportmaatje, een klasgenoot of wie dan ook, kennis te laten maken met de bijzondere, waardevolle plek waar je zelf zo graag komt, waar je geeft en ontvangt, waar jij je geloof beleeft.
Laat die ander eens proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en... de koffie. Durf jij dat aan?
Vraag God: "Heer, geef mij een naam in van iemand die ik mag uitnodigen." En laat dan de uitwerking aan Hem over.
26/08/2019 - Uitnodiging (gearchiveerd op 10-09-2019)
Op 21 september 2019 worden alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, met hun begeleiders, uitgenodigd voor de Tarcisiusdag. Een gezellige dag om bedankt te worden voor de inzet in het afgelopen jaar. Het wordt een leuke dag met een mooi programma in het hart van de stad Utrecht.

Hoe ziet de dag er uit?
09.30 uur: ontvangst en omkleden in het St. Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61 (eigen liturgische kleding van je locatie meenemen)
10.15 uur: start processie naar de kathedraal
10.30 uur: aanvang eucharistieviering in de kathedraal
12.00 uur: lunchpauze (voor drinken wordt gezorgd)
12.30 uur: start 1e ronde middagprogramma met 4 mogelijkheden:
1. Rondvaartboot & programma in het klooster van de Augustinessen
2. Kanoën & programma in Bonifaciushuis (zwemdiploma verplicht)
3. Gamestate & programma in de Catharinakathedraal
4. Lasergamen & programma in het Ariënsinstituut
13.30 uur: pauze
14.00 uur: start 2e ronde middagprogramma
15.00 uur: einde middagprogramma en vertrek naar de bisschopstuin, waar de prijsuitreiking plaatsvindt met niet te vergeten friet en een snack.
16.00 uur: afsluiting en vertrek naar huis.

Opgeven en informatie: (opgave vóór 11 september!)

Wat moet je meenemen?
Goed humeur, lunchpakket en liturgische kleding

Hoe gaan we naar Utrecht?
Met de trein die om 8.52 uur uit Baarn vertrekt. Definitieve vervoersregeling volgt enkele dagen vóór de Tarcisiusdag.

Voorkeur middagprogramma:
Geef je 1e en 2e voorkeur aan, zodat wij een groepsbesluit aan het bisdom kunnen opgeven.

Moet je zelf wat betalen?
Nee, want de kosten worden door de parochie betaald.

Info: www.jongaartsbisdom.nl
26/08/2019 - Bijbelleesgroepen (gearchiveerd op 01-10-2019)
Tijdens de eucharistieviering wordt in het Woord van God gelezen. Misschien wilt u zich nog meer in Gods Woord, de Bijbel, verdiepen? Er zijn drie bijbelleesgroepen en bij elke groep kunnen nog mensen aansluiten. Kom en proef!

Bijbellezen 1
Donderdagochtend van 10.15 uur tot 11.45 uur. De eerste bijeenkomst is op 5 september.

Bijbellezen 2
Donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 12 september.

Bijbellezen 3
Maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. De eerste bijeenkomst is op 30 september.
26/08/2019 - Ontmoetingsdag (gearchiveerd op 05-10-2019)
Op 4 oktober, de eerste vrijdag van de maand, is er een ontmoetingsdag in het bijzonder voor de ouderen onder ons, maar ook voor hen die om wat voor reden dan ook niet zo vaak naar de kerk kunnen komen.
De dag begint om 10.00 uur met een eucharistieviering in de Nicolaaskerk. Alle parochianen zijn daarbij ook van harte welkom. Aansluitend gaan onze gasten naar het Trefpunt om daar eens lekker te worden verwend en gezellig bij te praten. De dag, die duurt tot ongeveer half drie, staat in het teken van de rozenkrans.
Wilt u zelf deelnemen, of kent u iemand die dit graag zou willen, laat het weten aan een van de contactpersonen. En mocht u niet in staat zijn zelf te komen, geef dit dan tijdig door zodat er vervoer geregeld kan worden.
Wij vragen om uw gebed voor het welslagen van deze dag!

Rosalien Knapen, pastoraatgroep , 035 5420234
Cissy van der Kruijf, ziekenbezoekgroep, 035 5418150
Mary Vonk, ouderenwerk, 035 5414358
08/09/2019 - Gezinsmis op 22 september (gearchiveerd op 23-09-2019)
Op 22 september is er een gezinsmis met als thema 'Eerlijk als goud'.
Kom je ook?
17/09/2019 - Vredesweek 2019 (gearchiveerd op 30-09-2019)
Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 september vindt de Vredesweek 2019 plaats. De Raad van Kerken Baarn maakt u graag attent op bijzondere activiteiten, die in de Vredesweek plaatsvinden onder het motto: "Vrede verbindt over Grenzen".

Zondag 22 september: Lezing Vrede en Herdenking na de Grote Oorlog, door Jean-Marie Stokkermans .
In 2019 is het honderd jaar geleden dat de vredesbesprekingen na de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden. Deze lezing gaat over het einde van de Eerste Wereldoorlog: over de vrede, de herdenking en de herinneringen aan de oorlog. Het zal zich richten op het westelijke front en voornamelijk op Frankrijk, waar een groot deel van 'La Grande Guerre' werd uitgevochten. De verwerking van de oorlog was een zoektocht naar de balans tussen vrede en vergelding, nationaal en lokaal, collectief en individueel, seculier en religieus. Het gezamenlijk doel van de geallieerden was politieke stabiliteit voor de landen, eer voor de doden en troost voor de overlevenden.
Jean-Marie Stokkermans is civiel ingenieur en historicus. Tevens lid van het Uitvoerend Bestuur van de Raad van Kerken. Onder de naam Hélène Dubois schreef zij het Engelstalig boek 'Rebuilding Romagne', een bundel van korte verhalen over de Eerste Wereldoorlog.
Locatie: Apostolisch Genootschap, Koningsweg 5, Baarn. Aanvang: 15.00 uur

Woensdag 25 september Workshop Geweldloos communiceren o.l.v. Marijke Laane.
Een van de manieren om aan vrede te werken is Geweldloos Communiceren. De Doopsgezinde gemeente Baarn-Soest organiseert daarom op woensdag 25 september een workshop Geweldloos Communiceren.
Bij Geweldloos Communiceren gaat het er om zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert en tevens om alternatieven aan te leren voor verbetering. De theorie die ten grondslag ligt aan deze cursus is ontwikkeld door Marshall Rosenberg die met zijn begrippen-paar van de 'jakhals' en de 'giraf' duidelijk maakt vanuit welk gevoel of welke rol wij geneigd zijn te reageren. De metafoor die Rosenberg gebruikt komt uitgebreid aan de orde. Het is een bijzondere ervaring te merken wanneer de 'jakhals' en wanneer de 'giraf' in onszelf opduikt. De bedoeling van de cursus is te leren hoe wij met onze 'interne dieren' om kunnen gaan in het gesprek met anderen.
Locatie: Doopsgezinde kerk, Eemnesserweg 63B, Baarn. Aanvang: 19.30 uur
02/10/2019 - Mariaviering - rozenkransgebed (gearchiveerd op 31-10-2019)
Iedere woensdagavond is er in de dagkapel de voor velen van ons bekende Mariaviering; aanvang 19.30 uur. Tijdens deze viering wordt de rozenkrans gebeden, gevolgd door een litanie, en wordt er tot slot een Marialied gezongen. Meestal bidden we de 'Litanie van Maria', maar afhankelijk van de tijd van het jaar is er een aangepaste litanie. Zo wordt bijvoorbeeld in de maand juni, heilig Hartmaand, de 'Litanie van het heilig Hart' gebeden en op een feestdag van de heilige Jozef, de 'Litanie van de heilige Jozef'.

Daarnaast wordt sinds enige tijd ook na de doordeweekse missen samen de rozenkrans gebeden, met een apart gebed tot Maria en tot slot het gebed tot de heilige aartsengel Michaël.

Op meerdere momenten wordt dus gehoor gegeven aan de oproep van Maria om waar ook ter wereld samen de rozenkrans te bidden. Dat is ook wat we willen blijven doen; alleen in de uitvoering zit wat verschil.
Op woensdagavond blijft u dus van harte welkom bij de Mariaviering. Hieraan voorafgaand is er om 19.15 uur gelegenheid om de vespers, het avondgebed van de Kerk, mee te bidden. Warm aanbevolen!

In de maand oktober, van oudsher bekend als de rozenkransmaand, is er niet alleen op de woensdagavond, maar op elke doordeweekse avond een Mariaviering.

Dus, nog even op een rijtje:
- Elke doordeweekse dag na de mis
- Woensdagavond om 19.30 uur
- In oktober elke weekdag 's avonds (kijk in de agenda van de vieringen voor de tijden)
02/10/2019 - Nieuwe website (gearchiveerd op 29-10-2019)
Het zat er al een tijdje aan te komen, maar binnenkort is het toch echt zo ver: de Martha en Mariaparochie krijgt een geheel vernieuwde website!

Bij het ontstaan van de parochie in 2010 hadden de meeste locaties een eigen website. Dat is zo gebleven, maar er was behoefte aan een centrale website. Die kwam in 2012. Die website is toen bewust heel eenvoudig gehouden, waarbij werd doorgelinkt naar de websites van de locaties.

Nu echter is de tijd gekomen om de locatiewebsites over te zetten naar één centrale website. Deze nieuwe website ziet er prachtig uit en elke locatie heeft een eigen gedeelte.

Inmiddels hebben de lokale redacties een cursus gehad hoe de content op de website kan worden bijgehouden. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt om de oude websites over te zetten naar de nieuwe. Een heel karwei, want het gaat om honderden pagina's.

Natuurlijk kunt u straks alle zaken die op de oude websites stonden, ook op de nieuwe terugvinden. De webadressen houden we natuurlijk hetzelfde: marthamaria.nl voor de nieuwe website en als u wilt, kunt u via nicolaasbaarn.nl direct naar het eigen gedeelte van onze locatie gaan.

Neemt u binnenkort een kijkje?
02/10/2019 - Jubileum Maria Koninginkerk (gearchiveerd op 07-10-2019)
Op zondag 6 oktober is er in de Maria Koninginkerk een eucharistieviering ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de kerk. De feestelijke mis, met pastor Frans Zwarts als voorganger, begint om 10.30 uur. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door beide koren: het familiekoor en het MK-koor dat dit jaar 40 jaar bestaat.
Na afloop van de viering is er koffie met wat lekkers. Aansluitend volgt er een gevarieerd middagprogramma met hapjes, drankjes, verhalen en muziek.
02/10/2019 - Welkom! (gearchiveerd op 07-10-2019)
Beste parochianen, u zult de komende tijd een bijzondere flyer tegenkomen in de kerk met daarop: Welkom!
Welkom, zult u denken, ik kom hier toch al jaren?
Nou, misschien dan niet voor u (of wel, wie weet heeft u nog veel vragen: bij dezen dan alvast van harte uitgenodigd!), maar dan voor mensen die u kent en die u misschien graag een keertje wilt uitnodigen om kennis te maken met onze kerk. Neem daarom gerust een aantal flyers mee naar huis, want we hebben er genoeg!
De welkomstavond start op dinsdag 8 oktober om 20:00 uur in het Trefpunt, waar we u zullen ontvangen met koffie en thee en een bijzondere traktatie. Daarna stellen de pastoor, de diaken en de locatieraad zich voor en vertellen we u iets over de geloofsgemeenschap in het algemeen. Praat u daarna nog gezellig door met de verschillende actieve groepen die zich daarna informeel presenteren tijdens de gezellige borrel. Of heeft u altijd al een rondleiding door de kerk willen hebben, dan zit u op deze avond ook goed.
Wilt u naar de welkomstavond komen, meldt u dan uiterlijk zondag 6 oktober aan via een mail naar .

Welkom dus in onze kerk, en ook welkom op deze avond!
02/10/2019 - Wereldmissiemaand: NO-India (gearchiveerd op 01-11-2019)
Wat is jouw missie?
Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke Kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen, voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters
Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand:
Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de Kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand. Meer informatie: www.missio.nl
02/10/2019 - Bibliotheek (gearchiveerd op 28-10-2019)
De bibliotheek is iedere zondag na de mis geopend.

Nieuwe aanwinsten:
Hoe leer ik bidden van dag tot dag?
Als God renoveert
Rebuilt
Verhef je hart; paus Franciscus over de eucharistie
Thérèse van Lisieux (DVD)
Teresa van Avila (DVD)
02/10/2019 - Vormselgroep (gearchiveerd op 02-11-2019)
Hoewel het vormsel pas plaatsvindt in februari 2020, zijn de voorbereidingen al in volle gang. Graag willen wij u op de hoogte brengen van wat wij zoal doen.

Dit jaar hebben we in de groep meer jongens dan meisjes. In september heeft zich een nieuw kind aangemeld, dat zich tevens voorbereid op zijn doopsel.

Het is een leuke, trouwe groep. Eens in de twee weken komen wij een uur bijeen in het Trefpunt. We zijn in april begonnen en zijn vóór de vakantie vijf keer bij elkaar geweest. Inmiddels zijn we weer gestart: op dit moment behandelen we de Tien Geboden.
Tijdens de bijeenkomsten luisteren we, maar zijn we ook actief en creatief bezig. Er is altijd een gezellige sfeer.

Heel bijzonder is dat voor elk kind individueel, door een parochiaan, wordt gebeden. De kinderen zijn daarvan op de hoogte en vinden dit heel fijn.
02/10/2019 - Koffieochtend (gearchiveerd op 09-10-2019)
Als voorbereiding op het "Jaar van de Eucharistie" spreken we deze maand over roepingen. Want om eucharistie te kunnen vieren hebben we roepingen nodig. En in het bijzonder roepingen tot het priesterschap.
We horen dat we hiervoor moeten bidden. Jezus zegt zelf: "Vraagt de Heer van de oogst om arbeiders te zenden, want de oogst is groot maar arbeiders zijn er te weinig."
Maar er zijn nog andere roepingen. Iedere dag heeft zijn eigen roeping.
Met elkaar willen we hier over nadenken op dinsdag 8 oktober van 10.00 tot 11.30 uur.
"Roepingen. Waartoe ben ik geroepen?"
11/10/2019 - Thema-avond over roepingen (gearchiveerd op 22-10-2019)
Paus Franciscus heeft in zijn apostolische exhortatie "Gaudete et exsultate" (verheugt u en juicht) gewezen op ieders roep tot heiligheid. Heiligheid kun je niet uitbesteden, want de roeping tot heiligheid is ons gegeven met het doopsel om te leven als nieuwe mens in Christus' naam. Het hangt op de eerste plaats van Gods genade af en vervolgens van ons serieuze antwoord.

De Wereldmissiemaand heeft dit jaar als slogan 'Gedoopt en gezonden'. Wat is jouw missie?

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, gaf vorig jaar op de landelijke impulsdag voor roepingen zeven aanbevelingen om te onderscheiden waartoe de Heer je roept: Beter horen, beter bidden, beter binden, beter buigen, meer vertrouwen, beter zien en beter kiezen.
In het boekje 'Gebeden om roepingen' vinden we voor iedere dag mooie gedachten.

Zo hebben we alvast iets onthuld waarover de thema-avond op 21 oktober zal gaan. We sluiten de avond af met een kwartier aanbidding in de dagkapel.
Aanvang 20.00 uur in het Trefpunt.
12/10/2019 - Missen vervallen (gearchiveerd op 30-10-2019)
Op de woensdagen 23 en 30 oktober vervallen de eucharistievieringen om 8.45 uur. Op die tijd zijn de lauden met de lezingen van de dag.
15/10/2019 - Gezinsmis op 3 november (gearchiveerd op 04-11-2019)
Stel dat er een heel belangrijk iemand bij jou thuis zou komen. Echt héééééééél belangrijk. Bij JOU!!!
Wat zou je dan blij zijn, toch? Wel spannend allemaal, natuurlijk, maar ook super blij dat juist die persoon bij jou wil zijn!!
Nou daar gaat het Evangelie over: Zacheus was ook heel blij dat Jezus juist hem uitkoos om op bezoek te komen. Jezus zegt het zelfs nog wat sterker: "Vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn." 'Moeten' klinkt misschien alsof Jezus er niet zoveel zin in heeft, maar het is juist precies andersom!
Omdat Jezus van iedereen houdt (zelfs dus van dat nare mannetje Zacheus) kan Hij niet anders dan ook deze mens beter maken!
Hij moet wel, vanwege de liefde die Hij voelt: Hij kan dus écht niet anders! Mooi, hè?
We zien je graag, op 3 november: je bent van harte welkom!
15/10/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 31-10-2019)
De bijeenkomst van 30 oktober zal over roepingen gaan. Centraal zal het gebed van de moeders van Lu staan.
In het boekje 'Gebeden om roepingen' staat het aldus omschreven:
"We moeten God in het hart raken met ons gebed. Maar als wij God wat vragen, moeten we ook bereid zijn te geven, af te staan."
Een groep moeders uit het kleine plaatsje Lu in Noord-Italië had dit eind 19e eeuw goed begrepen. Ze begonnen de Heer te vragen, rond het allerheiligst Sacrament, om priesters en religieuzen te roepen uit hun eigen gezinnen. God heeft de moeders spectaculair verhoord en 323 roepingen uit dit kleine plaatsje laten opstaan. Durven wij dit aan voor ons gezin, onze gemeenschap?
Aanvang 10.00 uur in het Trefpunt.
28/10/2019 - Messe 'Cum Jubilo' (gearchiveerd op 18-11-2019)
door Gli Eletti

Magistrale uitbundigheid
Tien mannen, tenoren en bassen, leden van diverse koren. Allemaal uitgedaagd door de Messe 'Cum Jubilo', het majestueuze werk van Maurice Duruflé. Willem Vonk, vaste dirigent en organist van onze Nicolaaskerk, bracht ze samen. Bij de viering van de geslaagde restauratie van onze kerk zongen zij deze mis al eens. De positieve reacties destijds inspireerden dirigent en zangers om de mis nogmaals uit te voeren. Richard Vos neemt deze keer de solopartijen voor zijn rekening. Marie-Trees Broeren zal dirigeren.
De mis wordt uitgevoerd tijdens de eucharistieviering van 17 november.

Verstillende ingetogenheid
Duruflé componeerde de mis op basis van de bekende en aloude gregoriaanse mis IX. Zijn interpretatie van die mis leidt de luisteraar van een magistrale uitbundigheid in het Gloria naar de verstillende ingetogenheid van het Agnus Dei. En waarheen Duruflé ons met zijn muziek ook voert, telkens weer brengt hij ons terug naar de schoonheid van het gregoriaans.
Het orgel, bespeeld door Willem Vonk, geeft aan deze mis een eigen en verrassende dynamiek. Het onderstreept de meer ingetogen delen van de mis, maar benadrukt op andere momenten op een indrukwekkende wijze het feestelijke karakter van dit prachtige werk van Duruflé.
28/10/2019 - Troostmuziek 3 november (gearchiveerd op 04-11-2019)
Muziek hoort bij ons leven. Het brengt ons samen. Het is er op vreugdevolle momenten en troost ons wanneer we worden overmand door verdriet. Muziek omarmt ons en reikt ons een hand om verder te gaan.

Zondag 3 november zingt de Capella Sancti Nicolai liederen van troost en liefde. Muziek waarbij onze herinneringen gaan naar wie ons lief was, muziek die ons helpt toch weer licht te zien.
Onder leiding van dirigent Willem Vonk zingt de Capella onder meer het Abendlied van Rheinberger, het Ubi caritas van Duruflé en het Ave Maria van Arcadelt.

Het concert is in de Nicolaaskerk, Kerkstraat 17 te Baarn en begint om 15:30 uur. De toegang is gratis. Aan de deur wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.
Voor het complete programma en alle andere informatie: zie www.zondagsmuziek.nl.
28/10/2019 - Jaar van de Eucharistie (gearchiveerd op 30-11-2019)
Om het Jaar van de Eucharistie goed te beginnen zijn we ons al enige tijd aan het voorbereiden. In september hebben we ons verdiept in het gebed en in oktober stond het thema 'Roepingen' centraal.
In november gaan we aandacht besteden aan de sacramenten van het vormsel en het doopsel. Samen met het sacrament van de eucharistie vormen zij de drie initiatiesacramenten, de sacramenten die je opnemen in de Kerk.
Verschillende groepen zullen aandacht besteden aan dit onderwerp, elk op zijn eigen wijze. U bent van harte welkom!

Koffieochtend op 5 november
De sacramenten van doopsel en vormsel: hierdoor zijn we verbonden met Christus en zijn Kerk.
Maar wat betekenen ze vandaag voor mij persoonlijk?

Thema-avond op 18 november
Ook de thema-avond gaat over het doopsel en het vormsel.
Samen gaan we deze avond deze twee sacramenten, die voor ons allemaal zo bekend zijn, herontdekken. We richten ons met name op de vraag wat de diepste betekenis van deze sacramenten is.
Het laatste kwartier zijn we in stilte bij de Heer in de dagkapel.

Voetspoor van Maria op 27 november
Bij het doopsel en het vormsel werden wij opgenomen in de gemeenschap van de Kerk, maar er gebeurde nog veel meer.
Herinneren we ons deze sacramenten? We zijn gedoopt en gevormd, we hebben onze kinderen laten dopen, maar wat is er nu eigenlijk werkelijk gebeurd tijdens deze sacramenten? Jezus kwam in ons leven en...? Kom het mee ontdekken!

Vrijdag 29 november: het Jaar van de Eucharistie gaat bijna beginnen. Als laatste voorbereiding wordt een avond van barmhartigheid gehouden.
16.00 uur
Kinderen maken adventskransjes in het Trefpunt. Ouders, opa's en oma's zijn welkom.
17.15 uur
Gezamenlijke maaltijd.
18.00 uur
Avond van barmhartigheid in de kerk met biechtgelegenheid.
19.00 uur
Mis in de kerk.
30/10/2019 - Afscheid Gabriëlle Nieuwenhuis (gearchiveerd op 30-11-2019)
Na bijna negen jaar neemt Gabriëlle Nieuwenhuis afscheid als lid van de pastoraatgroep. Gabriëlle is vanaf het begin van de fusie tot de Martha en Mariaparochie voorzitter geweest van de groep en mag met recht een rots in de branding genoemd worden.
Leden van pastoraatgroepen en locatieraden worden voor vier jaar benoemd. Hun functie kan éénmaal met vier jaar verlengd worden. Voor Gabriëlle zit haar tijd er dus nu op, maar dat betekent niet dat u haar niet meer zult zien. Ze zal nog zeker actief blijven op andere gebieden, zoals de catechese.
In het Kerkvenster komt Gabriëlle zelf aan het woord over haar ervaringen en wat het mooie werk voor de pastoraatgroep inhoudt.
De taak van voorzitter van de pastoraatgroep zal worden overgenomen door Debbie Hays. Debbie is al vier jaar lid van de pastoraatgroep, dus weet inmiddels uitstekend hoe alles reilt en zeilt.
Wij zijn, met alle parochianen van de Nicolaaskerk, Gabriëlle erg dankbaar voor haar tomeloze inzet tijdens al die mooie jaren. Gabriëlle, heel hartelijk bedankt!!
De locatieraad
30/10/2019 - Diaconie (gearchiveerd op 30-11-2019)
Binnen onze locatie zijn veel vrijwilligers actief. Dit zijn mensen die graag voor u klaarstaan. Juist voor medeparochianen die wat hulp kunnen gebruiken.

Vervoer
Wist u bijvoorbeeld dat het mogelijk is om vervoer te regelen als u niet meer in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te komen? Als u enkele dagen van te voren contact opneemt, wordt er gezorgd dat u opgehaald en weer thuis- gebracht wordt. Hiervoor kunt u bellen met Engelien van Kooten: 035-5411674.

Ziekenbezoek
Daarnaast zijn er in onze locatie enkele vrijwilligers actief die zieke parochianen bezoeken. In het verleden kregen zij van ziekenhuizen door wanneer er een parochiaan opgenomen werd. Door de wet rond de privacy gebeurt dit uiteraard niet meer. Daarom vragen wij uw hulp. Kent u een parochiaan die ziek is of bent u dat misschien zelf en is er behoefte aan een bezoekje thuis of in het ziekenhuis? Geef dit dan door aan Cissy van der Kruijf van de ziekenbezoekgroep via het mailadres . Ook is het mogelijk een van de leden van de pastoraatgroep aan te spreken.
30/10/2019 - Gerarduskalender (gearchiveerd op 23-12-2019)
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (informatie: kloosterwittem.nl)

De kalender voor 2020 kost € 7,40 en is nog verkrijgbaar in het secretariaat.

Ook digitaal!
Sinds enkele jaren is de Gerarduskalender beschikbaar voor de smartphone. U vindt hem in de app-store voor € 3,49.
30/10/2019 - Kerstkaarten (gearchiveerd op 23-12-2019)
Vanaf zondag 10 november zijn in het portaal op de boekentafel weer religieuze kerstkaarten te koop.
Ook liggen er lees- en knutselboeken voor kinderen voor de kersttijd.
30/10/2019 - Werelddag van de Armen (gearchiveerd op 18-11-2019)
Zondag 17 november is de Werelddag van de Armen. Deze dag laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. We denken deze dag in het bijzonder aan de kinderen in Zambia. Voor hen zullen we geld inzamelen.
Maar ook kinderen die vlakbij wonen hebben soms niet zoveel spullen als wij. Kun jij misschien wat speelgoed missen voor een ander kind? Je mag het op 17 november meenemen naar de kerk en in de kist bij het Antoniusbeeld leggen. Via de speelgoedbank komt jouw speelgoed terecht bij kinderen die er héél blij mee zijn!
30/10/2019 - Avond van gedenken (gearchiveerd op 04-11-2019)
In de week van Allerzielen organiseert de Raad van Kerken samen met Zin in Baarn een 'Allerzielen Anders'. Met een programma van een uur biedt de Raad van Kerken verschillende vormen aan om stil te staan bij wie je mist en wat je kracht geeft. Het eerste half uur kun je vrij in de kerk (Kampstraat 8) een manier van gedenken kiezen die bij jou past. Het tweede half uur is er een viering. Muziek is er van twee violisten en een ad-hoc jongerenkoor met onder anderen jongeren uit de Nicolaaskerk.

Alles van deze avond op een rij:
Thema: 'Ik mis je'
Wanneer: zondag 3 november
Plaats: Witte Kerkje, Kampstraat 8 te Baarn
Tijd: 18:30 uur (vrije inloop) 19:00 -19:30 uur (viering)
Wat: stilstaan bij Allerzielen, met verschillende rituelen en muziek, samen of alleen te beleven
Voor wie: jong en oud, iedereen die iemand mist
30/10/2019 - Kledingactie voor Jemen (gearchiveerd op 14-11-2019)
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

Grootste humanitaire ramp
Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren. De Jemenieten worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld. Ongeveer 80% van de bevolking - 24,1 miljoen mensen - heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal mensen gestegen met drie miljoen. Kwetsbare bevolkingsgroepen in 230 van de 333 districten zijn blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende catastrofe te voorkomen.

Levensreddende noodhulp
Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen levensreddende noodhulp, zoals kinderen zonder ouders of kinderen met alleen hun moeder, opa's en oma's met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.
Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemenitische partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen ze hygiënepakketten uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en geld voor onderdak.

Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op de website samskledingactie.nl.
Actiedag in Baarn

Binnenkort kunt u kleding en schoenen inleveren in het portaal van de kerk. Vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de goederen in ontvangst te nemen op:
dinsdag 12 november van 18.00 - 20.00 uur
woensdag 13 november van 14.00 - 18.00 uur
06/11/2019 - Wie is Jezus? (gearchiveerd op 06-12-2019)
Wie is Jezus? Op deze vraag kunnen veel antwoorden gegeven worden. De vormelingen van 2020 hebben hun gedachten neergezet op een whiteboard. Op de foto ziet u het resultaat.
Klik hier voor het downloaden van de foto.
08/11/2019 - Bezinningsdag (gearchiveerd op 08-12-2019)
Op zaterdag 7 december vindt er in onze kerk een bezinningsdag plaats. Mgr. J.G.M. van Burgsteden, hulpbisschop-emeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zal spreker zijn op deze dag.

Het Jaar van de Eucharistie is begonnen. Met elkaar proberen we de diepte van de eucharistie te doorgronden. Het thema van de bezinningsdag is dan ook: "Dit is mijn Lichaam".
We beginnen de dag met een eucharistieviering in de dagkapel. Daarna zal mgr. Van Burgsteden twee overwegingen houden in het Trefpunt.
Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid voor aanbidding in de dagkapel en biechthoren in het secretariaat. De dag eindigt met een korte viering om ongeveer 14.30 uur.
Het is belangrijk dat u zich opgeeft in verband met de beschikbare ruimte!
Opgave in de doos in het portaal of via .
15/11/2019 - Opening Jaar Eucharistie (gearchiveerd op 01-12-2019)
Kardinaal Eijk heeft op Witte Donderdag het 'Jaar van de Eucharistie' aangekondigd, dat met de komende Advent gaat beginnen en duurt tot en met Christus, Koning van het heelal, 2020. Ook in de Martha en Mariaparochie zal dit jaar de eucharistie centraal staan. Op zaterdag 30 november zullen alle locaties dit jaar gezamenlijk openen tijdens de mis van 19.00 uur in onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Voorafgaand aan deze mis zullen leden van pastoraatgroepen en locatieraden van de verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar komen in het Trefpunt. Zij zullen van gedachten wisselen over parochievernieuwing rondom het boek "Als God renoveert", dat zich richt op nieuw elan en bloei in plaats van het passief onderhouden van een geloofsgemeenschap in angst voor verder verval en ontkerkelijking. Een inspirerende boodschap van hoop en leven waar wij als parochie graag aan willen bijdragen!
15/11/2019 - Boeteviering-biechtgelegenheid (gearchiveerd op 16-12-2019)
Op zondag 22 december zal er om 19.00 uur een boeteviering met biechtgelegenheid plaatsvinden. Het duurt nog even voordat het zover is, maar misschien kunt u het alvast in uw agenda noteren.
15/11/2019 - Koffieochtend (gearchiveerd op 11-12-2019)
Op 10 december beschouwen we de afbeelding van de leerlingen van Emmaüs van Rembrandt in samenhang met onze voorbereiding op Kerstmis. Openen we de ogen van ons hart voor de komst van de Messias?
15/11/2019 - Bereid je voor ... (gearchiveerd op 02-12-2019)
Best heel leuk als iemand jou zou verrassen, hè? Als iemand spontaan tegen je zegt: "Kom, we gaan samen naar een concert; ik heb kaartjes!" Of wanneer je jarig bent en er komt onverwachts visite die jou eens lekker verwent met cadeautjes.
Op verrassingen kun je je niet voorbereiden; die komen zomaar op je pad: heerlijk!
Maar er zijn ook een heleboel dingen waar je je wél op kunt en moet voorbereiden, toch? Wie gaat er niet leren voor een toets die er aan zit te komen? Of wanneer je op vakantie gaat, dan ga je toch zeker wel even kijken wat het weer daar is en wat je er allemaal kunt beleven? Je bereidt je er dus op voor.

Dat gebeurt ook met de Advent die 1 december begint. Eén klein lichtje gaat er branden, één kaarsje gaat aan en roept ons op om ons te richten op wat komen gaat. Het roept ons op om ons klaar te maken voor het grote feest van God die op aarde komt als een kwetsbaar klein baby'tje: Kerstmis! Dat is zooooo bijzonder en daar gaan we ons graag op voorbereiden, toch?
Hoe? Kom maar luisteren en meevieren; je bent van harte welkom in de gezinsmis op 1 december! We beginnen om 11.00 uur.
15/11/2019 - Sint Nicolaas (gearchiveerd op 02-12-2019)
Wat denk je, zal Sint Nicolaas dit jaar weer langskomen bij de kerk? En zou hij zijn pietjes weer bij zich hebben? Dan kunnen we weer samen zingen en dansen, dat zou leuk zijn!

Op zondag 1 december ben je vanaf 9.30 uur welkom om speculaaspoppen te versieren. Tegen 11.00 uur gaan we samen naar de gezinsmis en daarna... vol verwachting en met kloppend hart naar het Trefpunt. Zou de Sint ons met een bezoek vereren?
22/11/2019 - Thema-avond (gearchiveerd op 10-12-2019)
Het "Jaar van de Eucharistie" is begonnen. Op maandag 9 december komt er in het Trefpunt een oude bekende langs, namelijk pastoor Ton Huitink. Hij zal een inleiding komen geven op komende bijeenkomsten, die allemaal in het teken zullen staan van ons jaarthema. In iedere bijeenkomst zal een ander aspect van de eucharistie worden belicht.
De avond begint met een eucharistieviering om 19.00 uur en zal worden afgesloten met een kwartiertje aanbidding.
29/11/2019 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 19-12-2019)
Paus Franciscus heeft op de woensdagmorgen tijdens de audiëntie catechese gegeven over de eucharistie. Deze voordrachten zijn verzameld en vertaald en uitgegeven in een boekje, 'Verhef je hart'. Op 18 december behandelen we deel 1, 'De openingsriten'.
08/12/2019 - Mis 9 december (spoed, gearchiveerd op 10-12-2019)
Maandag 9 december vieren we het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. De mis is dan niet om 11.00 uur, zoals per abuis in het Kerkvenster staat, maar 's avonds om 19.00 uur.
10/12/2019 - Kindje Jezus van Praag (gearchiveerd op 24-12-2019)
Afgelopen augustus heeft het beeldje van het Kindje Jezus van Praag in de dagkapel veel belangstellenden getrokken. Het beeldje is nu opnieuw bij ons te zien bij het Maria-altaar voorin de kerk en van 16 tot en met 24 december wordt u in de gelegenheid gesteld de kerstnoveen tot het Kindje Jezus thuis mee te bidden. Download hier een pdf van het boekje.
16/12/2019 - Kindje wiegen (gearchiveerd op 26-12-2019)
Op eerste kerstdag om 15.30 uur is er Kindje wiegen in onze kerk. Dit duurt ongeveer een half uur en is vooral bedoeld voor jonge kinderen. We gaan allerlei bekende kerstliedjes zingen en voor de kinderen is er plaats vooraan in de kerk, zodat ze het verhaal goed kunnen volgen en mee kunnen helpen.

Dit jaar wordt het verhaal verteld door de knorrige ezel. Heb jij nooit een ezel horen praten? Dan moet je zeker komen kijken! Willen jullie wel helpen het verhaal compleet te maken?
Iedereen is welkom, groot en klein, jong en oud.
Wij hopen jullie allemaal te zien. Tot dan!
16/12/2019 - Driekoningenfeest (gearchiveerd op 06-01-2020)
Op 5 januari vieren we de Openbaring van de Heer, Driekoningen. Na de eucharistieviering willen we dit feest nog even verder vieren met de kinderen en met iedereen die jong van hart is. Wie wordt de koning? En met de koningen maken we een tocht door de kerk naar de stal. Wat bieden wij het Kindje Jezus aan? Doet u mee? Opgave is niet nodig.
16/12/2019 - Gezinsnachtmis (gearchiveerd op 25-12-2019)
Het einde van het jaar komt heel dichtbij, de dagen zijn korter en donkerder. En dan is het Kerstmis, het feest van het Licht, de geboorte van Jezus. Hij is voor ons het Licht in de duisternis. Hij is toen voor ons allemaal geboren en wil nu nog steeds ons Licht(je) zijn in ons hart.
Tijdens de gezinsnachtmis zal priester Meneses ons meenemen op weg naar dat prachtige Licht. Ook worden alle kinderen die dan in de kerk aanwezig zijn, uitgenodigd om een kring rond het altaar te vormen tijdens het 'Onze Vader'. Deze speciale gezinsmis begint op 24 december om 18.00 uur en iedereen is welkom om dit met ons mee te vieren!
16/12/2019 - Boeteviering en biecht (gearchiveerd op 23-12-2019)
Aan het einde van de Advent is er op zondag 22 december 's avonds om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel. Hierin zal in dit Jaar van de Eucharistie ook aandacht zijn voor de schuldbelijdenis die aan het begin van elke eucharistieviering uitgesproken wordt. Aansluitend aan de boeteviering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
16/12/2019 - Werelddag van de Armen (gearchiveerd op 16-01-2020)
Op 17 november 2019 vierden we de Werelddag van de Armen. Bij de Maagd van de Armen, Maria, stonden onder andere de mantel, de helm en het zwaard van de heilige Martinus, de speelgoedkist en een kleine expositie over Zambia.
De speelgoedkist raakte overvol. Rondom de kist lag allemaal meegebracht speelgoed. Dit hebben we naar de Speelgoedbank in Amersfoort gebracht.
Ook de collectebus voor Zambia werd niet vergeten. De opbrengst was € 117,95. Prachtig dat zovelen in stilte iets voor de minderbedeelden wilden doen. Veel dank!
16/12/2019 - Uitnodiging Mementogroep (gearchiveerd op 23-01-2020)
De mementogroep St. Jozef van de Nicolaaskerk probeert steun te bieden aan hen die iemand verloren hebben. Soms door een gesprek, soms door een activiteit waarbij men elkaar ontmoet. Zo is de groep vorig jaar naar de kerststallententoonstelling gegaan in de Ansfriduskerk in Amersfoort.

De mementogroep bestaat op dit moment uit Milène Nolet, Martha Daatselaar en diaken Jan Nieuwenhuis. Zij nodigen nabestaanden deze keer uit om op woensdag 22 januari mee te gaan naar het museum Catharijneconvent in Utrecht. Daar is een mooie tentoonstelling 'North
en South' met kunstwerken uit Scandinavië en Catalonië (Spanje). In het bisdomblad Op Tocht staat een mooi artikel hierover.

In principe is het plan om met de trein en de bus te gaan, met vertrek om 11.09 uur in Baarn. Maar mocht dat een probleem zijn, dan zoeken we daar een oplossing voor. We hopen vóór de avondspits weer terug te zijn.

Mocht u voornemens zijn om mee te gaan, geeft u dat dan uiterlijk 15 januari door aan een van de volgende personen:
Martha Daatselaar: 035-5418719 of
Milène Nolet: 06-42246235 of

Tot slot: De mementogroep is naarstig op zoek naar een nieuw lid. Informatie kunt u inwinnen bij dezelfde personen.
16/12/2019 - Kerststallenroute (gearchiveerd op 07-01-2020)
Baarn staat al sinds 1996 bekend als een kerstdorp en dat hebben we te danken aan de 'Weg van het Licht'. Wat destijds begon met zeven kerststalletjes in een straat, is inmiddels uitgegroeid tot zo'n 200 kerststallen in tuinen verspreid over ons hele dorp! Omdat de meeste kerststallen door de bewoners zelf zijn gemaakt, is de verscheidenheid erg groot. In de donkere dagen rondom Kerstmis loont het ook om 's avonds de stallen te bezoeken, want ze zijn allemaal prachtig verlicht.
Sinds vorig jaar vindt u bij enkele stallen een QR-code. Hiermee kunt u informatie over de betreffende stal raadplegen op uw telefoon.
Wilt u meer informatie over de kerststallenroute? Kijk dan op www.wegvanhetlicht.nl.
16/12/2019 - Volkskerstzang (gearchiveerd op 23-12-2019)
Traditiegetrouw biedt de Raad van Kerken ook dit jaar de Volkskerstzang aan. De vaste onderdelen zullen niet ontbreken: kerstliederen zingen, het kerstverhaal, een korte overdenking door René van den Beld en wederom medewerking van Crescendo. Dit jaar zal ook het kinderkoor van de Aloysiusschool van de partij zijn, evenals de Eemzangers en Siem Keijzer.
De Volkskerstzang vindt plaats op 22 december in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg te Baarn en begint om 19.30 uur. Zoals gebruikelijk zal het Vredeslicht uit Israël door scouts worden binnengebracht en aan de kerken worden uitgedeeld. Het belooft weer een mooi, feestelijk moment te worden waar iedereen, jong en oud, van harte welkom is in de aanloop naar Kerstmis.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
16/12/2019 - Oudejaarsviering (gearchiveerd op 01-01-2020)
Op de drempel van het nieuwe jaar biedt de Raad van Kerken u de mogelijkheid om gezamenlijk terug te blikken en vooruit te kijken. Wat heeft het afgelopen jaar u gebracht aan vreugde, verdriet, inspiratie, verlangen? Wat kan of willen wij anders, wat is onze hoop?
Deze samenkomst is voorbereid door Wies Sarot, pastoraal werkster van de Martha en Maria-
parochie, Atty Nienhuis en Adrie den Bakker van de Paaskerk, Karin Frissen van de Doopsgezinde Gemeente en Herbert Frissen van de Nicolaaskerk.
Dus van harte welkom op dinsdagmiddag 31 december om 17.00 uur in de Pauluskerk op de Brink! Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten en elkaar alle goeds toe te wensen.
16/12/2019 - Pastoraatgroep (gearchiveerd op 16-01-2020)
Onlangs heeft Gabriëlle Nieuwenhuis afscheid genomen van de pastoraatgroep. Ze is niet de enige, want ook van Rosalien Knapen nemen we afscheid. Ook haar termijn van twee keer vier jaar zit erop. Gelukkig zullen we beide dames nog veel tegenkomen, want buiten de pastoraatgroep blijven ze zeer actief!
Debbie Hays, Michel de Rijk en Hanneke van den Eshof gaan door als leden van de pastoraatgroep en we zijn erg blij om u te kunnen melden dat David Haas hen komt versterken als beoogd lid.
20/12/2019 - Verslag vormseluitje (gearchiveerd op 20-01-2020)
Op bezoek bij de zusters van Moeder Teresa in Rotterdam
zondag 17 november 2019

Na de H. mis zijn wij, de vormelingen, met 2 auto's naar Rotterdam gereisd om de zusters van moeder Teresa te gaan helpen. De reis duurde wel even, maar toen wij er waren was iedereen enthousiast. De zusters stonden al op ons te wachten.
Onder begeleiding van mevrouw Aleid en mevrouw Gabriëlle gingen wij naar boven een kleine kamer in, waar wij eerst onze schoenen uit moesten doen voordat wij de kapel in mochten, die daarnaast was. Wij knielden en baden, samen met één van de zusters, het "Onze Vader" en het "Wees gegroet Maria" en nog meer.
In een andere kamer, waar de zusters catechese geven aan kinderen, maakten we kennis met zuster Petra, het hoofd van de zusters. Wij werden in twee groepen gesplitst. De ene groep bleef boven en de andere groep ging naar beneden waar ze voorbereidingen troffen om het eten uit te delen aan de daklozen en eenzamen. Daar stond een mevrouw, die daar vrijwillig werkt. Ze zei dat wij een schort aan moesten doen. Met ons short aan gingen we aan de slag en intussen liep de zaal langzaam vol.
Toen alle mensen aan tafel zaten, werd er door een priester voor het opdienen van het eten, het Evangelie voorgelezen. Wij baden en zongen samen met de mensen mee. Het eten werd door een luik vanuit de keuken naar de eetzaal geschoven. Eerst kwam de salade (tomaat) en toen het eten. De mevrouw deed de salade erop en wij moesten de lepels op de borden doen. Nadat wij een lepel op de borden hadden gezet moesten we rechtsachter in de hoek beginnen met het uitdelen van het eten. We deelden het eten uit met z'n drieën/vieren. Toen we klaar waren, waren er al mensen klaar met eten! Nadat iedereen in de zaal zijn bord terug op het aanrecht had gezet, begonnen we met het pakken van de spullen om de borden en lepels te wassen en af te drogen.
Hierna gingen wij wassen, afdrogen en de spullen voor de volgende groep klaarzetten. Toen we daarmee klaar waren gingen we naar boven, waar zuster Petra op ons zat te wachten. De andere groep ging toen naar bereden Wij gingen in een kring zitten en zij vertelde ons over Moeder Teresa, waar zij vandaan kwam en wat zij in India gedaan had voor de allerarmsten. We mochten haar vragen stellen zoals: "Waarom draagt u geen normale kleding?" "Hoeveel kleding heeft u?" "Hoe komt u aan het eten voor al die mensen?" "Wanneer kwam u op het idee om zuster te worden?" "Zijn er beneden soms ook mensen geweest die zich niet goed gedroegen of dronken waren?" Nadat wij al onze vragen hadden gesteld, liet de zuster ons een bord met poppetjes van de goede herder zien, die ze voor kleine kinderen gebruikt.
Toen het tijd was gingen we naar beneden en haalden we de andere groep op die bezig was met het schoonmaken van de zaal. We gingen naar boven, terug de kamer in waar wij onze schoenen uit moesten doen. Daar gingen wij bidden en zingen. Toen we daarmee klaar waren, moesten we weer terug naar huis.
Tijdens ons bezoek aan de zusters van Moeder Teresa hebben wij geleerd wie de zusters van Moeder Teresa zijn, wat ze allemaal doen, zoals moeders en hun kinderen die in een moeilijke situatie zitten onderdak bieden. Wij mochten bij een moeder kijken hoe en waar ze wordt opgevangen met haar kinderen. De zusters zorgen ook voor warme maaltijden voor daklozen en eenzamen. We hebben ook gezien hoe mensen in moeilijke situaties worden geholpen, hoe er voor ze en met elkaar wordt gebeden.
Het was een leuke dag met de groep en een mooie ervaring om met een zuster te praten en vooral om anderen een beetje te kunnen helpen.

Namens de vormselgroep,
Camron Hodde28/12/2019 - Koffieochtend (gearchiveerd op 11-01-2020)
'Ons dagelijks brood', een overweging over het eucharistisch leven. Henri Nouwen schreef dit prachtige boek in de jaren negentig. Inmiddels 25 jaar oud heeft het nog niets aan kracht verloren.
Hij schreef vanuit het verhaal van de Emmaüsgangers. Het verhaal spreekt over verlies, aanwezigheid, uitnodiging, gemeenschap en missie. Zo vertelt het over de vijf voornaamste aspecten van de eucharistie en hoe wij daardoor ons hart voor de Heer en de naaste kunnen openen.
Op dinsdag 14 januari zal dit boek centraal staan bij de koffieochtend in het Trefpunt. Om 10.00 uur ben je van harte welkom!
04/01/2020 - Gezinsmis 26 januari (gearchiveerd op 27-01-2020)
Woorden zijn heel belangrijk. Je kunt met woorden ruzies goedmaken, maar ook mensen pijn doen. Je kunt met woorden troosten, maar ook schelden. Je kunt complimenten geven, maar ook afkatten. Woorden kunnen heel liefdevol zijn, maar ook haat zaaien. Belangrijk dus dat je GOEDE en MOOIE en WARE dingen zegt, toch? En als je dat niet kunt? Dan kun je beter maar je mond houden. Zoals het spreekwoord zegt: "Spreken is zilver, zwijgen is goud".
Maar hoe zit dat dan bij Jezus? Wanneer Hij roept, dan gebeurt er iets belangrijks. Wanneer Hij spreekt, wordt alles beter. Natuurlijk omdat Hij GOEDE en WARE woorden spreekt, maar méér nog omdat Hij het Woord IS!! Hij is het levende Woord van God. Wanneer Hij spreekt, spreekt God. Spreekt God met liefde.
Scheppende liefde, dienende liefde en offerbereide liefde. Liefde die zo groot is, dat de leerlingen uit het Evangelie Hem meteen willen volgen en alles achter zich laten. Die moeten die liefde in zijn stem gehoord hebben, zó geraakt worden ze door die paar woorden die Jezus spreekt: "Kom, volg Mij." Laten wij ons ook raken door het Woord dat Jezus zelf is?
Wees welkom, luister en verwonder je...
04/01/2020 - In 't voetspoor van Maria (gearchiveerd op 23-01-2020)
Op woensdag 22 januari om 10.00 uur starten we in de dagkapel. De pot voor onze intenties komt weer op het altaar te staan. Samen bidden en zingen we om zo aan onze bijeenkomst te beginnen.
We gaan verder met ons te verdiepen in de eucharistie aan de hand van het boek van paus Franciscus 'Verhef je hart'. Vandaag het tweede deel, de liturgie van het Woord.
04/01/2020 - Cantatedienst (gearchiveerd op 20-01-2020)
Op 19 januari organiseert de Raad van Kerken een cantatedienst in de Paaskerk. De dienst start om 19.30 uur. Uitgevoerd zal worden BWV 45 "es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist". Dit is een tweedelige cantate, met een lang fugatisch openingskoor en drie prachtige aria's. Twee opgewekte aria's van tenor en bas, en een wondermooie alt-aria, eigenlijk een duet van de alt met een los daar omheen zwevende/zingende dwarsfluit. Met medewerking van Åsa Olsson-alt, William Knight-tenor en Jasper Schweppe-bas. Het geheel staat onder leiding van dirigent Anthony Scheffer. Voorganger is ds. Christine van den End-Kranenburg.
11/01/2020 - Koffieochtend vervalt (spoed, gearchiveerd op 14-01-2020)
In verband met een begrafenis vervalt dinsdag 14 januari de koffieochtend.
17/01/2020 - Mis vervalt (gearchiveerd op 25-01-2020)
Vrijdag 24 januari vervalt de avondmis om 19.00 uur. Er is op die tijd een viering van woord en gebed.
20/01/2020 - Zaterdag 25 januari (gearchiveerd op 26-01-2020)
Zaterdag 25 januari vervalt de avondmis om 19.00 uur. Er is op die tijd een viering van woord en gebed.